planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Viljandi mnt 61 ja 63, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 27. augusti 2015 otsusega nr 34 kehtestati Rapla linnas Viljandi mnt 61 kinnistu üldplaneeringut järgiv detailplaneering, mille eesmärk oli kaubandus-, teenindus-, büroo- ja elamumaa sihtotstarbega kruntide moodustamine ja kruntide sihtotstarbele vastava ehitusõiguse andmine. Detailplaneering on ellu viidud Viljandi mnt 61 (katastritunnus 66901:001:0391) ja Viljandi mnt 63 (katastritunnus 66901:001:0392) ärimaa kruntide ja Viljandi maantee L1 transpordimaa maaüksuse (katastritunnus 66901:001:0393) moodustamise osas ning üksikelamu püstitamise osas Jõe tn 64 maaüksusele. Planeeringuga ettenähtud kaubandust, teenindust, toitlustust, bürood, majutushoonet või korterelamut kavandatud tingimustel püstitatud ei ole. 
 
Eraisik on vallale teinud ettepaneku algatada detailplaneeringu muutmine eesmärgiga näha Viljandi mnt 63 maaüksusele ette ärihoone asemel kaks väiksemat kortermaja ja neli  üksikelamut, Viljandi mnt 61 maaüksusele aga tennisekeskus koos tenniseväljakutega. Osaühing Arhitektuuribüroo RAF on koostanud planeeringulahenduse eskiisi. Maaomanikud on kokku leppinud Jõe tn 62 ja Viljandi mnt 61 vahelise piiri muutmises, kuna üksikelamu paikneb praegusest piirist vaid meetri kaugusel. 
 
Detailplaneeringu muutmiseks koostatakse planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering.
 
Enne algatamist selgitati välja puudutatud asutuste seisukohad. Kuna Rahandusministeerium on varasemalt palunud üldplaneeringujärgsele ärimaale kortermaja kavandamisel planeeringut menetleda üldplaneeringut muutvana, pöörduti ministeeriumi poole seisukoha väljaselgitamiseks. Rahandusministeeriumi 06.05.2021 vastuskirjas nr 14-11/2881-2 ei avaldata seisukohta kortermaja sihtotstarbe kohta, kuid palutakse täiendavalt kaalutleda, kas algatatava detailplaneeringu liikluslahendus teenib avalikku huvi ja on Rapla linnaliiklust parandav. Detailplaneeringu algatamisel on koostöös planeeringust huvitatud isikuga otsustatud jääda kehtiva üldplaneeringu lahenduse juurde, mille kohaselt reserveeritakse planeeringualal võimaliku perspektiivse tänava jaoks maa.
 
► Detailplaneeringu eskiis Viljandi mnt 63 osas (Arhitektuuribüroo RAF töö) 8,3 MB .pdf
► Detailplaneeringu eskiis Viljandi mnt 61 osas (Arhitektuuribüroo RAF töö) 8,3 MB .pdf
 
Detailplaneeringu põhimõtteskeem algatamisel
 
 
Detailplaneering koostati koostöös planeeringuala maaomanike ja puudutatud kogukonnaga ning on nõutavas mahus kooskõlastatud. Planeering vastab Rapla valla ruumilise arengu eesmärkidele. Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2022 otsusega nr 37 võeti planeering vastu. Avalik väljapanek toimus Rapla valla ametlikul veebilehel ja vallamaja fuajees 21.juulist kuni 14. augustini 2022. Avaliku väljapaneku jooksul esitati detailplaneeringu kohta ettepanekuid, millega ei ole võimalik arvestada, mistõttu 31.10.2022 algusega kell 16.00 korraldati Rapla Vallavalitsuse III korruse saalis (Rapla linn, Viljandi mnt 17) avaliku väljapaneku tulemuste arutelu. Arutelul osales arendaja, planeerija, vallaarhitekt ning 6 piirkonna maaomanikku. Ettepanek, mida ei arvestatud, oli kortermajade asemele kavandada maksimaalselt kuni kahekorruselised üksikelamud. Koosolekul toimunud arutelu keskendus kavandatavate hoonete kõrguse teemale ning arendaja tegi ettepaneku see asjaolu lahenduses üle vaadata.
 
Arendaja ja planeeringu koostajad analüüsisid avalikul koosolekul arutatud ettepanekuid ning jõudsid tõdemuseni, et teisel pool Viljandi maanteed paiknevate üksikelamukruntide privaatsus ei vähene rohkem kui 75 m kaugusele kavandatavate uusehitiste tõttu märkimisväärselt. Samuti ei halvenda uus hoonestus valgustustingimusi. Hoonestuse kavandamine planeeringus väljapakutud kujul võimaldab linnaruumi tihendada ja loob kesklinna vahetusse naabrusesse uusi eluruume, mis peaks olema jätkusuutlikum ruumilise arengu stsenaarium kui valglinnastumine. Kuna ettepanekuga ei arvestatud, esitati detailplaneering heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile.
 
Planeeringulahenduses tuvastati ka vastuolusid, mis ei võimaldanud planeeringut üheselt tõlgendada. Vastuolud on kõrvaldatud ning jooniseid ja seletuskirja on täpsustatud. 
 
Rahandusministeerium korraldas 01.02.2023 Rapla riigimajas ärakuulamise, millel ilmnes, et avalikust väljapanekust ei ole kaasatud isikuid nõuetekohaselt teavitatud, mistõttu on vajalik avaliku väljapaneku kordamine. Detailplaneeringu vastuolud õigusaktidega on esitatud Rahandusministeeriumi 09.02.2023 kirjas nr 15-3/9562-8. Detailplaneeringut on kirjas ja ärakuulamisel käsitletud küsimuste osas täiendatud ning vastuolud on kõrvaldatud. Täiendavalt on lisatud arhitektuurivõistluse tingimus tennisehalli kavandamiseks, samuti on vähendatud lõunapoolseima kortermaja kõrgust 11 meetrini olemasolevast maapinnast. Arvestades ka reljeefi peaks selline lahendus välistama üleliigse visuaalse mõju naabruses paiknevate üksikelamute suhtes. Uus avalik väljapanek toimus valla ametlikul veebilehel ja vallamaja fuajees 24.02.2023 kuni 20.03.2023. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu korraldati Rapla Vallavalitsuse saalis (Rapla linn, Viljandi mnt 17, II korrus) 21.03.2023 algusega kell 16.00. Avaliku väljapaneku kordamisest teavitati asjaomaseid asutusi, kaasatud v puudutatud isikuid Rapla Vallavalitsuse 02.02.2023 kirjaga nr 6-2/25-24, maakonnalehe "Raplamaa Sõnumid" 08.02.2023 numbris ning valla infolehe "Rapla Teataja" veebruarinumbris. Avalikustamise kordamise meeldetuletus saadeti Rapla Vallavalitsuse 23.02.2023 kirjaga nr 6-2/25-26. Avalikule väljapanekule ei esitatud ühtegi arvamust ega ettepanekut. 
 
 
► DETAILPLANEERING seisuga 23.02.2023: 
(Arhitektuuribüroo RAF OÜ töö nr DP-01-21)  
Situatsiooniskeem .pdf
Seletuskiri seisuga 11.04.2023 (2,5 MB)
Tugiplaan
Põhijoonis seisuga 11.04.2023
Tehnovõrgud seisuga 11.04.2023
Tänavate laotised seisuga 11.04.2023
      .jpg
Liiklusanalüüs (Liikluslahendus OÜ töö nr 213608) 2 MB .asice 
KOOSTÖÖDOKUMENDID  
AS Rapla Vesi, Elektrilevi OÜ ja Telia Eesti AS tehnilised tingimused 12 MB .rar
Gaasienergia AS (Adven Eesti AS) arvamus 27.10.2021 5 MB. asice
Telia Eesti AS arvamus 28.10.2021 2 MB .asice
Aktsiaselts Rapla Vesi arvamus 28.10.2021 .html
Elektrilevi OÜ arvamus 04.11.2021 3 MB .asice
Päästeameti kooskõlastus 27.05.2022  
Transpordiameti kooskõlastus 06.06.2022  
Rahandusministeeriumi seisukoht 08.06.2022  
Rahandusministeeriumi 09.02.2023 kiri  

Planeeringulahenduse lihtsustatud ülevaateskeem:
skeem
 
 
 
 

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine ka Juuru Vallavolikogu 26. mai 2016 otsusega nr 65, kuid toona kavandati maaüksuse funktsioonide muutmist ulatuslikumalt ning planeeringu koostamine takerdus vaidlustesse piirkonna maaomanike vahel. Sillaotsa varasema detailplaneeringu materjalid on leitavad arhiivist . Sillaotsa...

Sillaotsa

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine...

Rapla Vallavalitsusele esitati 16. novembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Kabala külas Koikse tee 47 // Tooma maaüksuse (katastritunnus 65401:002:1110, maatulundusmaa 100%, pindala 2,20 ha) jagamise tulemusel moodustatavale krundile üksikelamu ehitisealuse pinnaga u 200 m². Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringut koostamata püstitada olemasoleva hoonestuse vahele jääval kinnisasjal...

Kabala külas Tooma projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 16. novembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Kabala külas Koikse tee 47 // Tooma maaüksuse (katastritunnus 65401:002:1110,...

Rapla vallale esitati 28. septembril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Kaiu alevikus Leandri tee 10 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1627, pindala 6076 m², elamumaa 100%) kolmest üksikelamust, neid teenindavatest abihoonetest ning rajatistest koosnev terviklik asum. Kaiu valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus hajaasustusalal. Leandri tee 10 paikneb mõnesaja meetri kaugusel külaplatsist, koolist ja lasteaiast. Kauplus, bussipeatus ja valla...

Leandri tee 10, Kaiu alevik

Rapla vallale esitati 28. septembril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Kaiu alevikus Leandri tee 10 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1627, pindala 6076 m²,...

Rapla vallale esitati 16. oktoobril 2023 ettepanek tunnistada Sulupere külas Kopramäe tn 8 maaüksuse osas kehtetuks Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestatud Kopramäe MÜ detailplaneering . Taotluse eesmärk on pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist esitada taotlus maaüksusele kahe korteriga elamu püstitamiseks. Kopramäe tn 8 maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0063, pindala 2121 m², elamumaa 100%) on Kopramäe MÜ detailplaneeringuga antud...

Kopramäe detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Rapla vallale esitati 16. oktoobril 2023 ettepanek tunnistada Sulupere külas Kopramäe tn 8 maaüksuse osas kehtetuks Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestatud ...

Rapla vallale esitati 18. oktoobril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Valtu külas Koidu maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1948, pindala 8,88 ha, maatulundusmaa 100%) viiest üksikelamust, neid teenindavatest abihoonetest ning rajatistest koosnev terviklik asum. Planeeringuga on hõlmatud ka Mündi maaüksus (katastritunnus 66801:001:1949, pindala 4003 m², maatulundusmaa 100%), millele on Rapla Vallavalitsuse 24. aprilli 2023 korraldusega nr 196 antud...

Valtu külas kavandatakse Koidu-Mündi detailplaneeringut

Rapla vallale esitati 18. oktoobril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Valtu külas Koidu maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1948, pindala 8,88 ha,...

Kehtna Vallavolikogu algatas 18. oktoobri 2023 istungil detailplaneeringu Hiie taastuvenergiapargi kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koos vajalike uuringute teostamisega. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada ja rajada Kehtna valla üldplaneeringuga ettenähtud perspektiivsele tuuleenergia alale T4 "Hiie taastuvenergiapark" (tuuleenergia, päikesepark ning elektrienergiasalvesti). Planeeringuala suurus on orienteeruvalt 612 ha. Materjaliga saab tutvuda ...

Kehtna vallas algatati Hiie taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine

Kehtna Vallavolikogu algatas 18. oktoobri 2023 istungil detailplaneeringu Hiie taastuvenergiapargi kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koos vajalike uuringute...

1. novembril 2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada hoone ehituslikke tingimusi ja liikluskorralduse põhimõtteid. Taotleja on teinud ettepaneku püstitada detailplaneeringuga kavandatud tulekindla (TP1) hoone asemel tuldtakistav (TP2), mida praegu kehtivad nõuded võimaldavad. Juurdepääs krundile on plaanitud täiendavalt rajada ka Suve tänavalt. Muus osas jäävad kehtima Rapla Vallavolikogu 25.08.2011 otsusega nr 80  kehtestatud Põhjakeskuse...

Uuskülas Risti tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

1. novembril 2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada hoone ehituslikke tingimusi ja liikluskorralduse põhimõtteid. Taotleja on teinud ettepaneku püstitada...

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 maaüksusele kavatsetakse püstitada ehitusloakohustuslik abihoone ning laiendada varikatuse võrra olemasolevat abihoonet. Uue ehitusloakohustusliku abihoone püstitamine on detailplaneeringukohustuslik. Kuna piirkonna iseloom on välja kujunenud ning uusehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt, kaalutakse ehitusõiguse andmist projekteerimistingimustega. Projekteerimistingimuste menetlusega asendatakse detailplaneeringu menetlus, kuna kõik eeldused vähem...

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 maaüksusele kavatsetakse püstitada ehitusloakohustuslik abihoone ning laiendada varikatuse võrra olemasolevat abihoonet. Uue ehitusloakohustusliku abihoone...

Rapla linnas Koidu tn 3 maaüksusel (katastritunnus 67001:007:0007) asuva kuur-garaaži (registrikood 109015820) suuremahulise laiendamise võimaldamiseks kaalutakse projekteerimistingimuste andmist. Hoone põhjustab Viljandi mnt 32 ja Viljandi mnt 34 maaüksustele tuleohutuskuja ulatuses kitsenduse. Sademeveed on plaanitud abihoone katuselt kokku koguda ja immutada Koidu tn 3 krundil. Teade avatud menetluse kohta avaldati valla infolehe "Rapla Teataja" maikuu numbris. 6. juulil 2023 toimus...

Rapla linn, Koidu tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla linnas Koidu tn 3 maaüksusel (katastritunnus 67001:007:0007) asuva kuur-garaaži (registrikood 109015820) suuremahulise laiendamise võimaldamiseks kaalutakse projekteerimistingimuste...

Kehtna Vallavolikogu 27. septembri 2023 istungil algatati üldplaneeringut muutva Pae taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringute teostamisega. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada Kehtna valla üldplaneeringuga ettenähtud perspektiivsele tuuleenergia alale T1 „Pae taastuvenergiapark", mis koosneb tuule- ja päikeseenergia tootmisvõimsustest ning elektrienergiasalvestist. Planeeringuga muudetakse maakasutuse...

Kehtna vallas algatati Pae taastuvenergiapargi planeerimine

Kehtna Vallavolikogu 27. septembri 2023 istungil algatati üldplaneeringut muutva Pae taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta10
of 7