Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Saare detailplaneering, Tuti küla

Rapla vallale esitas 16.09.2019 Mereno Ehitus OÜ detailplaneeringu algatamisettepaneku Tuti külas Saare maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0118). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine kahe uue üksikelamu püstitamiseks. Koostatud on detailplaneeringu eskiis (Mereno Ehitus OÜ töö). Detailplaneeringuga tehakse üldplaneeringuga sätestatud maa juhtotstarbe muutmisettepanek. Üldplaneeringu kohaselt on tegemist kaitsva (säilitatava) metsamaaga, mille ülesanne on säilitada asumite ökoloogiline puhverala ja koosluste looduslik mitmekesisus ka järeltulevatele põlvkondadele. Planeeringuga nähakse elamukruntidel ette looduslike koosluste säilitamine vähemalt poole ulatuses pindalast, mis loob eelduse üldplaneeringuga määratud juhtotstarbe säilimiseks 75% ulatuses planeeritavast alast. Üldplaneeringu maakasutustingimuste kohaselt eelistatakse arendamisel olemasolevate kompaktsete hoonestusalade laiendamist ja tihendamist, millist põhimõtet järgitakse. Detailplaneeringuga on võimalik tagada ka kõik teised üldplaneeringu tingimused, mistõttu Rapla Vallavolikogu hinnangul ei ole juhtotstarbe muutmisettepanek ulatuslik ega sisalda endas üldplaneeringu põhilahenduse muutmisettepanekut. Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 43, planeering võeti vastu Rapla Vallavalitsuse 28.06.2021 korraldusega nr 351 ning avalik väljapanek toimus 22.07. kuni 09.08.2021. Avaliku väljapaneku jooksul laekusid OSAÜHING HEAVARA vastuväited.

Laekunud vastuväidete ja ettepanekute kohaselt on küsitavad keskkonnamõju eelhinnangu järeldused ja algatamise otsuse alused, planeeringu keskkonnakaalutlusi pole arvestatud teistes valdkondades, kuritegevuse ennetusmeetmed on vastuolulised, probleeme on vastutavate spetsialistide pädevuse ja kooskõlastuste asjakohasusega ning Päästeameti kooskõlastus puudub. Ettepanek on tehtud Saare maaüksuse staatuse säilitamiseks üldplaneeringuga ettenähtud puhveralana, tehnovõrkude projekteerimiseks teemaale ning planeeringuala metsastamiseks.

Planeeringule esitatud ettepanekud on koondatud tabelisse.

Ettepanekute alusel planeeringulahendust korrigeeriti, kuid arvesse ei olnud võimalik võtta kõiki seisukohti. Täiendatud planeeringulahendusele korraldati uus avalikustamine 9. septembrist kuni 23. septembrini 2021 Rapla vallamaja I korrusel. Avaliku väljapaneku jooksul 23.09.2021 laekus OSAÜHING HEAVARA teabenõue, vastuväited ja ettepanekud planeeringule. Ettepanekutest ühe osaga oli juba varasemalt arvestatud, kuid kõiki ettepanekuid arvesse võtta pole võimalik. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu korraldati 28. septembril 2021 algusega kell 16.00 Rapla vallamaja II korruse saalis (Viljandi mnt 17, Rapla linn). Arutelust on koostatud protokoll ja saadaval on helisalvestis (45 MB .mp3).

Planeeringu teisele avalikustamisele laekunud ettepanekud koos ülevaatega ettepanekutega arvestamisest on lisatud tabelisse.

Rapla vallamajas toimus 04.11.2021 Rahandusministeeriumi korraldatud ärakuulamine, millel osalesid nii planeeringust huvitatud isik kui ettepanekute esitaja. Ärakuulamisel arutatud teemade alusel planeeringulahendust täiendati. Täiendatud materjal esitati Rahandusministeeriumile 07.04.2022 heakskiitmiseks. Täiendatud materjal saadeti 07.04.2022 tutvumiseks ka planeeringu koostamisele kaasatud isikutele. OSÜHING HEAVARA palus esmalt vastamistähtaega pikendada ning seejärel esitas 08.05.2022 täpsustatud vastuväited. Kuna Allika tn 13 ja 14 maaomaniku vastuseisu tõttu ei ole elektrivarustust võimalik rajada Allika tänava poolt, kavandab Elektrilevi OÜ elektrivarustuse ehitada maakaabliga piki Suurearu-Põlendiku teed. Elektrilevi annulleeris 21.06.2022 varasema kooskõlastuse ja andis uue (2 MB .asice).

 

Rapla Vallavolikogu otsustab detailplaneeringu kehtestamise üle pärast Rahandusministeeriumi heakskiidu laekumist.

 

► Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

► KSH eelhinnang (keskkonnaekspert Andres Tõnissoni töö)

► Keskkonnaameti seisukoht KSH algatamise vajalikkuse kohta (KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik)

 

DETAILPLANEERING seisuga 15.06.2022

Menetlusdokumendid Algatamise otsus 29.10.2020
Algatamise teade (AT) 02.11.2020
Algatamise teade (RS) 04.11.2020
Vastuvõtmise korraldus 28.06.2021
Vastuvõtmise teade (RT) 09.07.2021
Vastuvõtmise korraldus 23.08.2021
Vastuvõtmise teade (RS) 25.08.2021
Vastuvõtmise teade (RT)  
   
Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised (12 MB .asice .pdf) 15.06.2022
Koostöödokumendid Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastus 31.03.2021
Rahandusministeeriumi arvamus 01.04.2021
OSAÜHING HEAVARA ettepanekud 06.04.2021
Vallaarhitekti kommentaarid ettepanekutele 06.04.2021
Mereno Ehitus OÜ kommentaarid 07.04.2021

Päästeameti kooskõlastus

(loetud kooskõlastatuks PlanS § 133 lg 2 alusel 24.04.2021)
Päästeameti kooskõlastus 13.09.2021
OSAÜHING HEAVARA vastuväited 06.08.2021
OSAÜHING HEAVARA vastuväited 23.09.2021
Põllumajandus- ja Toiduameti vastus 24.09.2021
Päästeameti vastus 29.09.2021
Elektrilevi 07.04.2022
OSAÜHING HEAVARA täpsustatud vastuväited 08.05.2022
Elektrilevi  21.06.2022

Planeeringulahenduse illustratsioon (autor Mereno Ehitus OÜ).

pohijoonise_vv

► Dokumendihaldus


RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

04.07.2022 tehti Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga sätestada Hagudi alevikus Kastani tn 2 maaüksusele (katastritunnus 66903:003:0277) kauplusehoone ehitusõigus. Taotluse kohaselt on kauplusehoone ligikaudne ehitusalune pind umbes 600 m². Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse olemasolev maakasutus pere- ja ridaelamumaa. Planeeritavat maakasutust ei ole määratud. Üldplaneeringu kohaselt tuleb elamupiirkondade arendamisel reserveerida maad ka...

Kastani tn 2, Hagudi alevik

04.07.2022 tehti Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga sätestada Hagudi alevikus Kastani tn 2 maaüksusele (katastritunnus 66903:003:0277) kauplusehoone ehitusõigus....

Rapla valla üldplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 13. juulist kuni 16. augustini 2022. Materjal on leitav  üldplaneeringu portaali vahendusel. Kõige olulisemad dokumendid on üldplaneeringu eskiisi seletuskiri, milles on kirjas üldplaneeringuga kehtestatavad tingimused ning üldplaneeringu kaart. Allpoololeval skeemil on näidatud nende dokumentide asukohad üldplaneeringu portaalis. Trükitud kaardid ja kaustad on...

Kuni 16. augustini saab esitada ettepanekuid üldplaneeringu eskiisile

Rapla valla üldplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 13. juulist kuni 16. augustini 2022. Materjal on leitav ...

Rapla Vallavalitsuse 14. veebruari 2022 korraldusega nr 66 algatati Rapla linnas Krookuse tn 1 maaüksusele (katastritunnus 67001:010:0027) detailplaneering eesmärgiga kavandada kaubandus-, teenindus- ja büroohooned. Planeeringuala jagatakse neljaks krundiks ja igale krundile antakse kuni kahe hoone ehitusõigus. Koostatud on detailplaneeringu eskiis, millele korraldatakse arvamuskorje puudutatud kogukonna hulgas. Detailplaneeringu eskiis seisuga 25.07.2022 (planeerija Evely Ehrpas;...

Krookuse 1, Rapla detailplaneeringu eskiis

Rapla Vallavalitsuse 14. veebruari 2022 korraldusega nr 66 algatati Rapla linnas Krookuse tn 1 maaüksusele (katastritunnus 67001:010:0027) detailplaneering eesmärgiga kavandada kaubandus-,...

Rapla vallale tehti 06.04.2022 ettepanek algatada Juula külas Vanatammsalu maaüksusele (katastritunnus 66904:002:0161) detailplaneering eesmärgiga püstitada 10 üksikelamut. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonda kavandatud osaliselt pere- ja ridaelamute juhtotstarve, mistõttu detailplaneeringuga viiakse ellu üldplaneeringu põhilahendust. Algatamise menetlemise käigus on Rahandusministeerium juhtinud tähelepanu asjaolule, et piirkonnas on maakonnaplaneeringuga määratud...

Vanatammsalu, Juula

Rapla vallale tehti 06.04.2022 ettepanek algatada Juula külas Vanatammsalu maaüksusele (katastritunnus 66904:002:0161) detailplaneering eesmärgiga püstitada 10 üksikelamut. Rapla valla...

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine ka Juuru Vallavolikogu 26. mai 2016 otsusega nr 65, kuid toona kavandati maaüksuse funktsioonide muutmist ulatuslikumalt ning planeeringu koostamine takerdus vaidlustesse piirkonna maaomanike vahel. Sillaotsa varasema detailplaneeringu materjalid on leitavad arhiivist . Sillaotsa...

Sillaotsa

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine...

Milline on Sinu tuleviku Rapla vald? Tule tutvuma uue üldplaneeringuga ja ära maga maha oma võimalust kaasa rääkida! Üldplaneeringu eskiis, KSH aruande eelnõu ja kõik nendega seotud dokumendid on avalikustatud valla kodulehel  kuni 16. augustini 2022 .  Kui kaugele tuleb uus naaber, lähim tuulepark, päikesejaam või kaevandus, kuidas arenevad mõisad ja ettevõtted, mis saab lemmik-seenemetsast või hiiepuudest, kus hakkab kulgema kiirtee Tallinnast Raplasse, milline on...

Üldplaneeringu eskiisi avalikustamine

Milline on Sinu tuleviku Rapla vald? Tule tutvuma uue üldplaneeringuga ja ära maga maha oma võimalust kaasa rääkida! Üldplaneeringu eskiis, KSH aruande eelnõu ja kõik nendega seotud...

Rapla Vallavalitsusele esitati 13.07.2022 projekteerimistingimuste taotlus Höhle tootmishoone laienduse kavandamiseks Lõiuse külas Torupõllu maaüksusel (katastritunnus 66801:001:1659). Taotluse eesmärk on tootmishoonet laiendada üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. 2019. aastal rekonstrueeritud tootmishoone on jäänud ettevõtte kiirele arengule kitsaks ning uute liinide paigaldamisega seoses on tekkinud vajadus avarama tootmishoone järele. Taotluse kohaselt ühendatakse projekteeritav...

Lõiuse külas Torupõllu maaüksusele Höhle tehase laiendamiseks projekteerimistingimuste andmine

Rapla Vallavalitsusele esitati 13.07.2022 projekteerimistingimuste taotlus Höhle tootmishoone laienduse kavandamiseks Lõiuse külas Torupõllu maaüksusel (katastritunnus 66801:001:1659). Taotluse...

OÜ City Capital esitas 19.01.2022 Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada tingimused Rapla linnas Viljandi mnt 11 (katastritunnus 67001:006:0008) ja Viljandi mnt 13 (katastritunnus 67001:006:0380) maaüksustele 32 korteriga 3-korruselise kortermaja püstitamiseks. Koostatud on planeeringulahenduse eskiis. Enne algatamist tehti arendajale ettepanek piirduda 23 korteriga ning arvestades ühistranspordi kättesaadavust ja asukohta Rapla kesklinnas, arvutada...

Viljandi mnt 11

OÜ City Capital esitas 19.01.2022 Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada tingimused Rapla linnas Viljandi mnt 11 (katastritunnus 67001:006:0008) ja Viljandi mnt...

Rapla Vallavalitsusele esitati 13.06.2022 taotlus Karitsa külas Punassaare maaüksusele (katastritunnus 27701:003:2120) akupanga kavandamiseks. Kaiu valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksus põllumaa. Tootmisrajatise kavandamist põllumaale üldplaneering otseselt ette ei näe, kuid see pole ka keelatud. Taastuvenergeetika arendamise vajadust ei osatud üldplaneeringu koostamise ajal ette näha, mistõttu akupankade ja muude taastuvenergeetikarajatiste püstitamise tingimusi üldplaneering ei...

Karitsa külas Punassaare akupanga projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 13.06.2022 taotlus Karitsa külas Punassaare maaüksusele (katastritunnus 27701:003:2120) akupanga kavandamiseks. Kaiu valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksus...

Rapla Vallavalitsusele esitati 06.07.2022 taotlus üksikelamu püstitamiseks Uuskülas Kivi tn 1 maaüksusele (katastritunnus 66905:001:0090). Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist aiandusühistute piirkonnaga, kus krundile on lubatud ehitada üksikelamu koos ühe abihoonega. Krundi täisehitusprotsent võib olla kuni 20. Elamu võib olla kuni kahekorruseline viilkatusega, suurima kõrgusega kuni 8,5 m. Maaüksusel paikneb 1980. aastal ehitatud u 20 m² ehitisealuse pinnaga kuur...

Uuskülas Kivi tn 1 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 06.07.2022 taotlus üksikelamu püstitamiseks Uuskülas Kivi tn 1 maaüksusele (katastritunnus 66905:001:0090). Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 4