Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

Mahlamäe tn 10, Rapla linn

Rapla KEKi hoone foto, foto autor Katrin KruusimägiRapla linnas Mahlamäe tn 10 kinnistul (katastritunnus 66901:001:0606) paikneb 1977. aastal valminud Rapla KEKi haldushoone (autor arhitekt Toomas Rein, insener Jaan Port, sisearhitekt Aulo Padar). Tegemist on Eesti modernismi ühe tippteosega. 2015. aastal tunnistati hoone riikliku kaitse all olevaks kinnismälestiseks.

► Rapla KEKi administratiivhoone kultuurimälestiste registris

"Raplamaa kaheksanurk" Mikk Mutso, Sirp 09.01.2015

► Valik artikleid Rapla KEKi kohta maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid"

"Eesti Arhitektide Liit tunnustas Okta Centrumit", "Raplamaa Sõnumid" 13.10.2021

Juuresolevatel drooniülesvõtetel on näha Rapla KEKi hoone ja maastikuarhitektuurne ansambel 15.02.2021 (fotode autor Katrin Kruusimägi). 

Mahlamäe10_droonifoto

Rapla vallale tegi 2019. aasta suvel detailplaneeringu algatamisettepaneku kinnistu omanik Stipend Investments OÜ. Detailplaneeringu eesmärk on Mahlamäe tn 10 maaüksuse jagamise tulemusena moodustatavale krundile jaekaubandushoone ehitusõiguse sätestamine. 

Detailplaneeringuga kavandatav järgib üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+" nimetatud linnade ja suuremate asulate sisestruktuuri tihendamise ning kompaktsuse säilitamise printsiipi. Jaekaubandushoone lisamine kortermajade piirkonda suurendab teenuste kättesaadavust.

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt kuulub Mahlamäe tn 10 maaüksus Rapla linna tiheasustusalale ning jääb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning kaugküttepiirkonda. Planeeringuala olemasolev maakasutuse juhtotstarve on osaliselt kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa, osaliselt puhke- ja virgestusmaa. Üldplaneeringu kohaselt tuleb ärihoonete kavandamisel tagada nende sobivus olemasolevasse miljöösse ja keskkonda, samuti tuleb elukondlikke teenuseid pakkuvad ärimaad planeerida elamualade vahetusse lähedusse, võimaldamaks juurdepääsu ka kergliiklusele. Üldplaneeringu kohaselt on avaliku kasutusfunktsiooniga hoonete kavandamisel detailplaneeringu koostamine kohustuslik.

Algatamisettepanekuga koos esitatud planeeringulahendus järgib üldplaneeringut. Rapla Vallavalitsus algatas detailplaneeringu 22.07.2019 korraldusega nr 300

Detailplaneeringu algatamisele järgnes koostöö piirkonna maaomanike, puudutatud kogukonna, ametite ja asutustega. Algatamisjärgselt laekus üksjagu arvamusi, kommentaare ja ettepanekuid, milliseid on planeeringu koostamisel osaliselt arvesse võetud. Arvamuste põhjal põhjustab kõige enam küsimusi kehtiva üldplaneeringu lahendus, millega täiendava ärihoone püstitamine piirkonda on kavandatud.

Rapla Vallavolikogu 26. augusti 2021 otsusega nr 51 võeti detailplaneering vastu. Avalik väljapanek toimus valla ametlikul veebilehel (siinsamas) ja Rapla vallamaja I korruse fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla linn) 15. kuni 30. septembrini 2021. Avaliku väljapaneku jooksul laekus neljalt isikult arvamusi ja ettepanekuid. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 10. novembril 2021 algusega kell 15.00 Rapla Kultuurikeskuse Weinbergi saalis. Kokkuvõte kõigist planeeringu käigus laekunud ettepanekutest (sh avalikustamisel laekunud ettepanekutest) on allpoololevas tabelis. Kuna kõiki avalikustamise perioodil tehtud ettepanekuid arvesse võtta polnud võimalik, esitati detailplaneering Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. 21.03.2022 toimus Rapla riigimajas ärakuulamine, millel käsitletud teemade ulatuses detailplaneeringut korrigeeriti ja täiendati. 02.04.2022 esitati korrigeeritud detailplaneering Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. Heakskiit anti 18.04.2022 ja planeering on tagastatud kohalikule omavalitsusele kehtestamise üle otsustamiseks.

► Ettepanekud ja nendega arvestamise viisid (seisuga 18.10.2021)

► Grossi pood ja vastus korteriühistu Mahlamäe 8 seisukohale (Kristjan Aller "Raplamaa Sõnumid" 11.09.2019)

► Detailplaneeringu vastuvõtmise eelnõu esitlus 26.08.2021 volikogu istungil (YouTube)

► Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu esitlus 10.11.2021 Rapla Kultuurikeskuses (24 MB .pptx)

► Ärakuulamise protokoll

 

DETAILPLANEERING seisuga 02.04.2022:

Menetlusdokumendid Algatamise korraldus 22.07.2019
Algatamise teade "Ametlikes Teadaannetes" 29.07.2019
Algatamise teade "Raplamaa Sõnumites" 31.07.2019
Vastuvõtmise otsus 26.08.2021
Vastuvõtmise teade "Raplamaa Sõnumites" 01.09.2021
Vastuvõtmise teade "Rapla Teatajas" 01.09.2021
Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu "Raplamaa Sõnumites" 13.10.2021
Rahandusministeeriumi heakskiit 18.04.2022
   
Koostöödokumendid Piirkonna elanike kaasamine detailplaneeringu koostamisele 25.07.2019
Koostöö ametitega detailplaneeringu koostamisel
Ettepanekud ja nendega arvestamise viisid 11.02.2021
Koostöö võrguvaldajatega (koondtabel) 18.02.2021
Muinsuskaitseameti seisukoht 12.03.2021
Rahandusministeeriumi arvamus 16.03.2021
Kaitseministeeriumi kooskõlastus 17.03.2021
Päästeameti kooskõlastus 11.06.2021
   
 Detailplaneeringu seletuskiri (2 MB .pdf) 02.04.2022
Joonised Tugiplaan 02.04.2022
Põhijoonis 02.04.2022
   
Illustratsioonid

pilt1

pilt2

pilt3

07.01.2021
Lisad Liikluskorralduse ekspertarvamus (eksperdid Dago Antov ja Reigo Ude, Inseneribüroo Stratum) 14.08.2021

Krundisisese liikluse simulatsioonid (Inseneribüroo Stratum)

(4 .mp4 faili kokkupakituna u 18 MB .zip) 

01.04.2022

pilt3

 

 

 

 

 

► Dokumendiregister

 


RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine ka Juuru Vallavolikogu 26. mai 2016 otsusega nr 65, kuid toona kavandati maaüksuse funktsioonide muutmist ulatuslikumalt ning planeeringu koostamine takerdus vaidlustesse piirkonna maaomanike vahel. Sillaotsa varasema detailplaneeringu materjalid on leitavad arhiivist . Sillaotsa...

Sillaotsa

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine...

Rapla Vallavolikogu 27. augusti 2015 otsusega nr 33 kehtestati Nõiamäe detailplaneering , mille eesmärk on 11 üksikelamust koosneva tiheasumi rajamine Väljataguse külla. Detailplaneeringut on asutud ellu viima. Rapla Vallavolikogu 21. detsembri 2020 otsusega nr 56 tunnistati detailplaneering osaliselt kehtetuks katusekalde kitsenduse ja üldkasutatava parkla rajamise osas. Nüüd on esitatud detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise ettepanek Mihkli maaüksuse osas....

Nõiamäe detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Rapla Vallavolikogu 27. augusti 2015 otsusega nr 33 kehtestati Nõiamäe detailplaneering , mille eesmärk on 11 üksikelamust koosneva tiheasumi rajamine Väljataguse külla. Detailplaneeringut on...

OÜ City Capital esitas 19.01.2022 Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada tingimused Rapla linnas Viljandi mnt 11 (katastritunnus 67001:006:0008) ja Viljandi mnt 13 (katastritunnus 67001:006:0380) maaüksustele 32 korteriga 3-korruselise kortermaja püstitamiseks. Koostatud on planeeringulahenduse eskiis. Enne algatamist tehti arendajale ettepanek piirduda 23 korteriga ning arvestades ühistranspordi kättesaadavust ja asukohta Rapla kesklinnas, arvutada...

Viljandi mnt 11

OÜ City Capital esitas 19.01.2022 Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada tingimused Rapla linnas Viljandi mnt 11 (katastritunnus 67001:006:0008) ja Viljandi mnt...

Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2011 otsusega nr 80 „Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestati Põhjakeskuse detailplaneering  Rapla linnas ja Uuskülas, millega nähti ette kaubanduskeskuste rajamine piirkonda. Põhjakeskuse detailplaneering muutis osaliselt Rapla Vallavolikogu 26. juuni 2008 otsusega nr 41 „Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud Koguduse, Väljamäe, Jaanilda ja Kopli kinnistute, nendega piirnevate reformimata riigimaade ning T-15 Tallinn-Rapla-Türi ja T-20141...

Kagu tänava liikluskorralduse täpsustamine Põhjakeskuse detailplaneeringus

Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2011 otsusega nr 80 „Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestati Põhjakeskuse detailplaneering  Rapla linnas ja Uuskülas, millega nähti ette...

RRLektus Aktsiaselts (registrikood 10072791) esitas Rapla vallale detailplaneeringu algatamise ettepaneku Kalevi külas Kaupmehe maaüksusele (katastritunnus  66801:001:1543) . Plaanitakse ehitada kuni 1400 m² ehitusaluse pinnaga ärihoone, mille ühes osas paikneks Meie toidukaubad kauplus. Koostatud on eskiislahendus. Enne detailplaneeringu algatamist esitati eskiis arvamuse andmiseks piirkonna maaomanikele ja puudutatud asutustele. Laekunud on järgmised lähteseisukohad...

Kaupmehe, Kalevi küla

RRLektus Aktsiaselts (registrikood 10072791) esitas Rapla vallale detailplaneeringu algatamise ettepaneku Kalevi külas Kaupmehe maaüksusele (katastritunnus  66801:001:1543) . Plaanitakse...

Osaühing AmEst Invest esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Lepa tn 4a maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada nelja korteriga kortermaja. Koostatud on eskiislahendus (Raadius Arhitektid OÜ töö). Lepa tn 4a maaüksus (katastritunnus 67001:009:0064, pindala 1437 m², sihtotstarve 100% elamumaa) paikneb Rapla linnas Viljandi maantee ääres Männi tänavalt hõlpsasti juurdepääsetavas asukohas. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on...

Lepa tn 4a, Rapla linn

Osaühing AmEst Invest esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Lepa tn 4a maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada nelja korteriga...

 Rapla Vallavalitsusele esitati 18.03.2022 taotlus Uuskülas Sinilille tn 4 maaüksusele (katastritunnus 66905:001:0221) üksikelamu kavandamiseks. Taotluse kohaselt on kavas projekteerida ühekorruseline kivikonstruktsioonis üksikelamu, millel on voodrilauast fassaad ja kivikatus. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse juhtotstarve pere- ja ridaelamumaa. Piirkond kuulub üldplaneeringujärgsele detailplaneeringu koostamise kohustusega alale. Detailplaneeringu koostamise kohustuse...

Uuskülas Sinilille tn 4 üksikelamu projekteerimistingimuste avatud menetlus

 Rapla Vallavalitsusele esitati 18.03.2022 taotlus Uuskülas Sinilille tn 4 maaüksusele (katastritunnus 66905:001:0221) üksikelamu kavandamiseks. Taotluse kohaselt on kavas projekteerida...

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on eskiislahendus (Arhitex OÜ töö).  Kuusiku tee 10 maaüksus (katastritunnus 67001:005:0380, pindala 1412 m², sihtotstarve 100% ärimaa) paikneb Rapla linnas Kuusiku tee ääres hõlpsasti juurdepääsetavas asukohas. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna olemasolev maakasutus kaubandus-,...

Rapla linnas Kuusiku tee 10 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on...

Rapla vallale tehti 06.04.2022 ettepanek algatada Juula külas Vanatammsalu maaüksusele (katastritunnus 66904:002:0161) detailplaneering eesmärgiga püstitada 10 üksikelamut. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonda kavandatud pere- ja ridaelamute juhtotstarve, mistõttu detailplaneeringuga viiakse ellu üldplaneeringu põhilahendust. Planeeringu algatamise üle otsustab volikogu eeldatavasti maikuus. ►  Algatamisettepanek ►  Detailplaneeringu eskiis   ...

Vanatammsalu, Juula

Rapla vallale tehti 06.04.2022 ettepanek algatada Juula külas Vanatammsalu maaüksusele (katastritunnus 66904:002:0161) detailplaneering eesmärgiga püstitada 10 üksikelamut. Rapla valla...

Osaühing Rail Baltic Estonia on volitanud Skepast&Puhkim OÜ koostama Rail Baltica Rapla kohaliku peatuse detailplaneeringut. 28. jaanuaril 2022 esitati algatamisettepanek . Veebruaris tehti algatamiseelset koostööd puudutatud isikute ja asutustega. Ilmnes vajadus käsitleda maaküsimusi ning leida juurdepääsuteele kõiki puudutatud maaomanikke rahuldav asukoht.  Keskkonnaamet nõustus 17.02.2022 KSH eelhinnangu järeldustega ja leidis, et KSH algatamine ei ole teadaoleva...

Rail Baltica Rapla peatuse detailplaneeringu algatamine

Osaühing Rail Baltic Estonia on volitanud Skepast&Puhkim OÜ koostama Rail Baltica Rapla kohaliku peatuse detailplaneeringut. 28. jaanuaril 2022 esitati algatamisettepanek . Veebruaris tehti...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 2