Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Mahlamäe tn 10, Rapla linn

Rapla KEKi hoone foto, foto autor Katrin KruusimägiRapla linnas Mahlamäe tn 10 kinnistul (katastritunnus 66901:001:0606) paikneb 1977. aastal valminud Rapla KEKi haldushoone (autor arhitekt Toomas Rein, insener Jaan Port, sisearhitekt Aulo Padar). Tegemist on Eesti modernismi ühe tippteosega. 2015. aastal tunnistati hoone riikliku kaitse all olevaks kinnismälestiseks.

► Rapla KEKi administratiivhoone kultuurimälestiste registris

"Raplamaa kaheksanurk" Mikk Mutso, Sirp 09.01.2015

► Valik artikleid Rapla KEKi kohta maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid"

"Eesti Arhitektide Liit tunnustas Okta Centrumit", "Raplamaa Sõnumid" 13.10.2021

Juuresolevatel drooniülesvõtetel on näha Rapla KEKi hoone ja maastikuarhitektuurne ansambel 15.02.2021 (fotode autor Katrin Kruusimägi). 

Mahlamäe10_droonifoto

Rapla vallale tegi 2019. aasta suvel detailplaneeringu algatamisettepaneku kinnistu omanik Stipend Investments OÜ. Detailplaneeringu eesmärk on Mahlamäe tn 10 maaüksuse jagamise tulemusena moodustatavale krundile jaekaubandushoone ehitusõiguse sätestamine. 

Detailplaneeringuga kavandatav järgib üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+" nimetatud linnade ja suuremate asulate sisestruktuuri tihendamise ning kompaktsuse säilitamise printsiipi. Jaekaubandushoone lisamine kortermajade piirkonda suurendab teenuste kättesaadavust.

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt kuulub Mahlamäe tn 10 maaüksus Rapla linna tiheasustusalale ning jääb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning kaugküttepiirkonda. Planeeringuala olemasolev maakasutuse juhtotstarve on osaliselt kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa, osaliselt puhke- ja virgestusmaa. Üldplaneeringu kohaselt tuleb ärihoonete kavandamisel tagada nende sobivus olemasolevasse miljöösse ja keskkonda, samuti tuleb elukondlikke teenuseid pakkuvad ärimaad planeerida elamualade vahetusse lähedusse, võimaldamaks juurdepääsu ka kergliiklusele. Üldplaneeringu kohaselt on avaliku kasutusfunktsiooniga hoonete kavandamisel detailplaneeringu koostamine kohustuslik.

Algatamisettepanekuga koos esitatud planeeringulahendus järgib üldplaneeringut. Rapla Vallavalitsus algatas detailplaneeringu 22.07.2019 korraldusega nr 300

Detailplaneeringu algatamisele järgnes koostöö piirkonna maaomanike, puudutatud kogukonna, ametite ja asutustega. Algatamisjärgselt laekus üksjagu arvamusi, kommentaare ja ettepanekuid, milliseid on planeeringu koostamisel osaliselt arvesse võetud. Arvamuste põhjal põhjustab kõige enam küsimusi kehtiva üldplaneeringu lahendus, millega täiendava ärihoone püstitamine piirkonda on kavandatud.

Rapla Vallavolikogu 26. augusti 2021 otsusega nr 51 võeti detailplaneering vastu. Avalik väljapanek toimus valla ametlikul veebilehel (siinsamas) ja Rapla vallamaja I korruse fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla linn) 15. kuni 30. septembrini 2021. Avaliku väljapaneku jooksul laekus neljalt isikult arvamusi ja ettepanekuid. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 10. novembril 2021 algusega kell 15.00 Rapla Kultuurikeskuse Weinbergi saalis. Kokkuvõte kõigist planeeringu käigus laekunud ettepanekutest (sh avalikustamisel laekunud ettepanekutest) on allpoololevas tabelis. Kuna kõiki avalikustamise perioodil tehtud ettepanekuid arvesse võtta polnud võimalik, esitati detailplaneering Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. 21.03.2022 toimus Rapla riigimajas ärakuulamine, millel käsitletud teemade ulatuses detailplaneeringut korrigeeriti ja täiendati. 02.04.2022 esitati korrigeeritud detailplaneering Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. Heakskiit anti 18.04.2022. Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 80. Sõlmitud on detailplaneeringu elluviimise haldusleping.

► Ettepanekud ja nendega arvestamise viisid (seisuga 18.10.2021)

► Grossi pood ja vastus korteriühistu Mahlamäe 8 seisukohale (Kristjan Aller "Raplamaa Sõnumid" 11.09.2019)

► Detailplaneeringu vastuvõtmise eelnõu esitlus 26.08.2021 volikogu istungil (YouTube)

► Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu esitlus 10.11.2021 Rapla Kultuurikeskuses (24 MB .pptx)

► Ärakuulamise protokoll

 

DETAILPLANEERING seisuga 02.04.2022:

Menetlusdokumendid Algatamise korraldus 22.07.2019
Algatamise teade "Ametlikes Teadaannetes" 29.07.2019
Algatamise teade "Raplamaa Sõnumites" 31.07.2019
Vastuvõtmise otsus 26.08.2021
Vastuvõtmise teade "Raplamaa Sõnumites" 01.09.2021
Vastuvõtmise teade "Rapla Teatajas" 01.09.2021
Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu "Raplamaa Sõnumites" 13.10.2021
Rahandusministeeriumi heakskiit 18.04.2022
Kehtestamise otsus 24.11.2022
Kehtestamise teade "Ametlikes Teadaannetes" 28.11.2022
Kehtestamise teade "Raplamaa Sõnumites" 30.11.2022
Koostöödokumendid Piirkonna elanike kaasamine detailplaneeringu koostamisele 25.07.2019
Koostöö ametitega detailplaneeringu koostamisel
Ettepanekud ja nendega arvestamise viisid 11.02.2021
Koostöö võrguvaldajatega (koondtabel) 18.02.2021
Muinsuskaitseameti seisukoht 12.03.2021
Rahandusministeeriumi arvamus 16.03.2021
Kaitseministeeriumi kooskõlastus 17.03.2021
Päästeameti kooskõlastus 11.06.2021
Detailplaneeringu elluviimise haldusleping 24.11.2022
 Detailplaneeringu seletuskiri (2 MB .pdf) 02.04.2022
Joonised Tugiplaan 02.04.2022
Põhijoonis 02.04.2022
   
Illustratsioonid

pilt1

pilt2

pilt3

07.01.2021
Lisad Liikluskorralduse ekspertarvamus (eksperdid Dago Antov ja Reigo Ude, Inseneribüroo Stratum) 14.08.2021

Krundisisese liikluse simulatsioonid (Inseneribüroo Stratum)

(4 .mp4 faili kokkupakituna u 18 MB .zip) 

01.04.2022

pilt3

 

 

 

 

 

► Dokumendiregister

 


RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Rapla Vallavolikogu 30.03.2006 otsusega nr 28 kehtestati Valtu ja Tiigi, Karjalauda, AS Phoenix kontor, Põllutööriistade kuur, Masinahoiuplatsi kinnistute detailplaneering (edaspidi Valtu ja Tiigi detailplaneering). Detailplaneeringuga kavandatud avalikult kasutatava taristu väljaehitamiseks sõlmiti 02.03.2020 haldusleping VALTU-VIVA OÜ-ga. Elluviimise käigus on ilmnenud, et detailplaneeringuga kehtestatud kujul ei ole võimalik välja ehitada riigimaantee ja Luha tänava ristmikku....

Valtu ja Tiigi detailplaneeringu täpsustamine projekteerimistingimustega

Rapla Vallavolikogu 30.03.2006 otsusega nr 28 kehtestati Valtu ja Tiigi, Karjalauda, AS Phoenix kontor, Põllutööriistade kuur, Masinahoiuplatsi kinnistute detailplaneering (edaspidi Valtu ja...

Rapla linna koerte mängu- ja treeningväljaku rajamist on pikalt kaalutud ning lõpuks leitud sobivaim asukoht Metsapargi maaüksusel (katastritunnus 67001:008:0059). Üldplaneeringu kohaselt on tegemist haljasala ja parkmetsa maa-alaga, mille üldine arengusuund on asustust toetava puhkeala ning ökoloogilise puhvertsooni moodustamine. Vallavalitsuse töögrupp koostas maaüksuse ligikaudse tsoneerimisettepaneku, mis arvestab ka lasteaia õueala laienemise, eri funktsioonide eraldamisvajaduse ning...

Rapla linn, Metsapargi

Rapla linna koerte mängu- ja treeningväljaku rajamist on pikalt kaalutud ning lõpuks leitud sobivaim asukoht Metsapargi maaüksusel (katastritunnus 67001:008:0059). Üldplaneeringu kohaselt on...

Käesoleva aasta augustis algatati Rapla linnas Viljandi mnt 11 (katastritunnus 67001:006:0008) ja Viljandi mnt 13 (katastritunnus 67001:006:0380) maaüksustele korterelamu detailplaneeringu koostamine. Planeeringut menetletakse vastavalt volikogu otsusele üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetlusreeglite kohaselt, kuna kavandatav maakasutus ei vasta üldplaneeringu kaardile märgitud praegustele sihtotstarvetele. Valminud on planeeringu eskiis. Eskiislahenduse kohaselt on...

Rapla linnas Viljandi mnt 11 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Käesoleva aasta augustis algatati Rapla linnas Viljandi mnt 11 (katastritunnus 67001:006:0008) ja Viljandi mnt 13 (katastritunnus 67001:006:0380) maaüksustele korterelamu detailplaneeringu...

Rapla Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 44 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 42 detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused korterelamu ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks. Korterelamusse kavandatakse kaks, kolm või neli korterit. Planeeringuala pindalaga ca 0,2 ha hõlmab  Raplas linnas Tallinna mnt 42 maaüksust (katastritunnus 67001:004:0018) ja osaliselt Tammemäe tänavat (6692065 Tammemäe tänav L1, katastritunnus 66901:001:0214). Planeeringuala piirneb idast...

Tallinna mnt 42, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 44 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 42 detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused korterelamu ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks....

Rapla Vallavolikogu 21.12.2020 otsusega nr 57 algatati detailplaneeringu koostamine Rapla linnas Viljandi mnt 7 maaüksusele (katastritunnus 67001:006:0860). Detailplaneeringu eesmärk on määratleda tingimused segafunktsiooniga korrusmaja ning sellega seotud rajatiste püstitamiseks. Endise lasteaiahoone asemele kavandatakse uut hoonet, mille esimesel korrusel võib olla äri ja teenindus ning kõrgematel korrustel korterid ja bürood. 2020. aasta suvel viidi ehitusõiguse andmiseks läbi...

Viljandi mnt 7, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 21.12.2020 otsusega nr 57 algatati detailplaneeringu koostamine Rapla linnas Viljandi mnt 7 maaüksusele (katastritunnus 67001:006:0860). Detailplaneeringu eesmärk on...

Rapla Vallavalitsusele esitati 12.10.2022 taotlus projekteerida Seli külas Tominga maaüksusele (katastritunnus 66903:002:0262) üksikelamu. Taotluse kohaselt kavandatakse elamu püstitada maaüksuse põhjaossa ning maaüksuse lõunaossa rajada piirkonna tulekustutusvee tagamiseks tiik. Tominga on hoonestamata maatulundusmaa maaüksus pindalaga 17 603 m² hajaasustuses. Vahetus naabruses paiknevad Metsapuu, Tamme, Tammemetsa, Tammemäe ja Tammetõru elamumaa maaüksused, mis moodustavad...

Seli küla, Tominga projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 12.10.2022 taotlus projekteerida Seli külas Tominga maaüksusele (katastritunnus 66903:002:0262) üksikelamu. Taotluse kohaselt kavandatakse elamu püstitada...

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi - Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande avaliku arutelu kohta Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi - Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest. Rail Baltic on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega...

Rail Baltica keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub 10.01.2023

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi - Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande avaliku arutelu kohta Tarbijakaitse ja Tehnilise...

Osaühing Rail Baltic Estonia on volitanud Skepast&Puhkim OÜ koostama Rail Baltica Rapla kohaliku peatuse detailplaneeringut. 28. jaanuaril 2022 esitati algatamisettepanek . Veebruaris tehti algatamiseelset koostööd puudutatud isikute ja asutustega. Ilmnes vajadus käsitleda maaküsimusi ning leida juurdepääsuteele kõiki puudutatud maaomanikke rahuldav asukoht.  Keskkonnaamet nõustus 17.02.2022 KSH eelhinnangu järeldustega ja leidis, et KSH algatamine ei ole teadaoleva...

Rail Baltica Rapla peatuse detailplaneering

Osaühing Rail Baltic Estonia on volitanud Skepast&Puhkim OÜ koostama Rail Baltica Rapla kohaliku peatuse detailplaneeringut. 28. jaanuaril 2022 esitati algatamisettepanek . Veebruaris tehti...

MPK Kodu OÜ esitas Rapla vallale 12.08.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Rapla linnas Kuusiku tee 11 maaüksusele (100% elamumaa, pindala 2006 m², katastritunnus 66801:001:1789) kuni 6 boksiga ridaelamu. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse planeeritav maakasutus pere- ja ridaelamumaa, kusjuures ridaelamule arvestatakse vähemalt 800 m² krundi pinda ühe korteri kohta. Seetõttu on üldplaneeringu tingimusi järgides võimalik maaüksusele kavandada kuni...

Kuusiku tee 11, Rapla linn

MPK Kodu OÜ esitas Rapla vallale 12.08.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Rapla linnas Kuusiku tee 11 maaüksusele (100% elamumaa, pindala 2006 m², katastritunnus...

Farm Construction Products OÜ esitas Rapla vallale 01.09.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Kalevi külas Kinguvälja maaüksusele (100% maatulundusmaa, pindala 88428 m², katastritunnus 66904:001:1013) kaubandus-, teenindus- ja büroohooned. Rapla Vallavolikogu 19. detsembri 2013 otsusega nr 65 algatati samale maaüksusele sama eesmärgiga detailplaneering. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuli enne 01.07.2015 jõustunud...

Kinguvälja, Kalevi küla

Farm Construction Products OÜ esitas Rapla vallale 01.09.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Kalevi külas Kinguvälja maaüksusele (100% maatulundusmaa, pindala 88428...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 3