Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Viljandi mnt 11

OÜ City Capital esitas 19.01.2022 Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada tingimused Rapla linnas Viljandi mnt 11 (katastritunnus 67001:006:0008) ja Viljandi mnt 13 (katastritunnus 67001:006:0380) maaüksustele 32 korteriga 3-korruselise kortermaja püstitamiseks. Koostatud on planeeringulahenduse eskiis. Enne algatamist tehti arendajale ettepanek piirduda 23 korteriga ning arvestades ühistranspordi kättesaadavust ja asukohta Rapla kesklinnas, arvutada parkimiskohtade vajalik hulk linnatänavate standardi alusel. Arendaja nõustus ettepanekuga.

Algatamisele eelnenud koostöö raames puudutatud kogukonna ja ametitega andis Transpordiamet 13.05.2022 lähteseisukohad.

Vallavolikogu majanduskomisjoni hinnangul muudetakse detailplaneeringuga valla üldplaneeringut, mistõttu planeeringut menetletakse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetlusreeglite kohaselt. Koostatud on keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, mille järelduste kohaselt ei ole detailplaneeringuga põhjust eeldada olulise keskkonnamõju ilmnemist.

► KSH eelhinnang (Hendrikson & Ko töö nr 22004364, 1 MB .pdf .asice)

► Detailplaneeringu lähteseisukohad

Planeeringuala asukoht kuvatuna Maa-ameti ruumimudelil:

Üldplaneeringu põhijoonise väljavõte:

ÜP põhijoonise väljavõte

Detailplaneeringu eskiis (illustratsioonid näitavad kavandatava hoone iseloomu; eskiisi autorid arhitektid Ivo Rebane ja Jaanika Oks, Guru Projekt OÜ):

  

eskiisipilt

► Detailplaneeringu põhijoonise eskiis

► Detailplaneeringu eskiisi seletuskiri (planeerijad Evely Ehrpas, Jaanus Aavik; Hendrikson&Ko töö nr 21004149)

Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 28.08.2022 otsusega nr 54. Sama otsusega jäeti keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Rapla valla ametlikul veebilehel ja Rapla Vallavalitsuse (Viljandi mnt 17, Rapla linn) fuajees 22.12.2022 kuni 23.01.2023. Eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu korraldatakse Rapla Vallavalitsuse saalis 24.01.2023 algusega kell 16.00. Eskiisi avalikustamise vältel on oodatud kirjalikud arvamused ja ettepanekud detailplaneeringu kohta.

 

► Dokumendiregister