Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Vanatammsalu, Juula

Rapla vallale tehti 06.04.2022 ettepanek algatada Juula külas Vanatammsalu maaüksusele (katastritunnus 66904:002:0161) detailplaneering eesmärgiga püstitada 10 üksikelamut. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonda kavandatud osaliselt pere- ja ridaelamute juhtotstarve, mistõttu detailplaneeringuga viiakse ellu üldplaneeringu põhilahendust. Algatamise menetlemise käigus on Rahandusministeerium juhtinud tähelepanu asjaolule, et piirkonnas on maakonnaplaneeringuga määratud väärtuslikke põllumajandusmaid, millele ei ole soovitatav elamuid kavandada. Häiring põllumajandusmaale on siiski marginaalne, mistõttu Rapla Vallavolikogu 29.09.2022 otsusega nr 62 detailplaneering algatati. 

► Algatamisettepanek

► Detailplaneeringu eskiis

► Kehtiva üldplaneeringu kaardi väljavõte

► Maakonnaplaneeringu kaardi väljavõte

► Koostatava üldplaneeringu kaardi väljavõte

üp_kaart

► Algatamise otsus (29.09.2022)

 

► Dokumendiregister