planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Välja tn 12, Rapla

Rapla vallale on tehtud detailplaneeringu algatamise ettepanek Välja tn 12 maaüksusele Rapla linnas. Ettepaneku kohaselt on detailplaneeringu eesmärk sätestada maaüksusele kuni 15 korteriga 5 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega kortermaja ning kahe abihoone (nt prügimaja ning rattaparkla) ehitusõigus. Koostatud on detailplaneeringu eskiis (autor: arhitekt Margus Paut, MOI OÜ). Eskiisile korraldati arvamuskorje puudutatud kogukonna seas. Arvamuskorje tulemused on koondatud arvamuste ja ettepanekute tabelisse, mida arendaja on omalt poolt kommenteerinud:

► Varjusimulatsioonid: 21.detsembri seisuga (431 kB .mp4); 21. juuni seisuga (925 kB .mp4)

► Arvamuste ja ettepanekute kokkuvõte seisuga 19.06.2023

 

illustratsioon2  illustratsioon5  illustratsioon7

eskiis

Arendaja tegi vallale 28. augustil 2023 ettepaneku kaaluda koos taotletava planeeringuala lahendamisega ka kõrvaloleva munitsipaalomandis Jõujaama maaüksuse (katastritunnus 66801:001:0513) kasutusfunktsioonide muutmist ja atraktiivse linnaruumi moodustamist.

► Ettepanek Jõujaama maaüksuse kasutamiseks (autor arhitekt Margus Paut, MOI OÜ)

 

 

Rapla Vallavolikogu 25. oktoobri 2023 otsusega nr 68 keelduti vastuolude tõttu kehtiva üldplaneeringuga väljapakutud eskiisi alusel detailplaneeringu algatamisest ja tehti huvitatud isikule ettepanek korraldada koostöös vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liiduga arhitektuurivõistlus piirkonda sobiva lahenduse leidmiseks ning taotleda võidutöö alusel üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamist.

 

► Dokumendiregister