Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Uuskülas Sinilille tn 4 üksikelamu projekteerimistingimuste avatud menetlus

 Rapla Vallavalitsusele esitati 18.03.2022 taotlus Uuskülas Sinilille tn 4 maaüksusele (katastritunnus 66905:001:0221) üksikelamu kavandamiseks. Taotluse kohaselt on kavas projekteerida ühekorruseline kivikonstruktsioonis üksikelamu, millel on voodrilauast fassaad ja kivikatus.

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse juhtotstarve pere- ja ridaelamumaa. Piirkond kuulub üldplaneeringujärgsele detailplaneeringu koostamise kohustusega alale. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohalik omavalitsus planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt lubada detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis kavandatud asukohta mahuliselt ja otstarbelt sobitub ning üldplaneeringu tingimused seda võimaldavad. Üldplaneeringus on piirkonna arendustingimused kirjeldatud ning kavandatav tegevus on üldplaneeringu kohane.

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 kohaselt on nõutav avatud menetluse korraldamine. Teade avaldati valla infolehe „Rapla Teataja" maikuu numbris. Projekteerimistingimuste menetlusse kaasati maaomanik ja naaberkinnistute omanikud. Üks kinnistuomanikest juhtis tähelepanu liigvee probleemile piirkonnas. Ei ole ilmnenud, et projekteerimistingimuste andmisega kahjustataks kellegi õigusi või huve.

Projekteerimistingimuste andmiseks pädev asutus Rapla vallas on Rapla Vallavolikogu 31.08.2017 otsuse nr 42 „Ülesannete delegeerimine vallavalitsusele" punkti 1 alusel Rapla Vallavalitsus.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimus 14. maist kuni 29. maini 2022 vallamaja fuajees ja valla ametlikul veebilehel. Naaberkinnisasjade omanikke kaasati ka kirjaga. Üks kinnistuomanikest juhtis tähelepanu liigvee probleemile piirkonnas. Küsimus vajab projekteerimise käigus kindlasti tähelepanu ja lahendus mitme maaomaniku nõusolekut. Ei ole ilmnenud, et projekteerimistingimuste andmisega kahjustataks kellegi õigusi või huve.

Rapla Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 45 projekteerimistingimused anti.