planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Uuskülas Kivi tn 1 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 06.07.2022 taotlus üksikelamu püstitamiseks Uuskülas Kivi tn 1 maaüksusele (katastritunnus 66905:001:0090). Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist aiandusühistute piirkonnaga, kus krundile on lubatud ehitada üksikelamu koos ühe abihoonega. Krundi täisehitusprotsent võib olla kuni 20. Elamu võib olla kuni kahekorruseline viilkatusega, suurima kõrgusega kuni 8,5 m.

Maaüksusel paikneb 1980. aastal ehitatud u 20 m² ehitisealuse pinnaga kuur (ehitisregistri kood 120748493), mis on taotluse kohaselt kavas lammutada. Katastriüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Krunt asub tiheasustusalal, kus ehitusõigus antakse üldplaneeringu kohaselt üldjuhul detailplaneeringuga. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised kui need sobituvad mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimus valla ametlikul veebilehel ja 12. kuni 24. augustini 2022 vallamaja fuajees. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud eelnõule ühtegi ettepanekut ega arvamust.

Projekteerimistingimused anti Rapla Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 46.