Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Rapla Ülejõe tn 4 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 12.05.2022 taotlus Rapla linnas Ülejõe tn 4 maaüksusele (katastritunnus 67001:002:1110) abihoone kavandamiseks. Abihoonesse on kavandatud prügiruum ja panipaigad. Maaüksusel taastatakse tulekahjus hävinud hoonet. Pärast hoone taastamist on taastunud põlengueelne olukord ja Vigala jõe kaldal väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas on olemasolevate hoonete vahele võimalik looduskaitseseaduse § 38 lõike 4 punkti 1¹ kohaselt uue ehitise püstitamine.

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist detailplaneeringu koostamise kohustusega piirkonnaga. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud hoonestuslaadiga ja kui üldplaneeringus on vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused määratud. Üldplaneeringu kohaselt on Ülejõe tn 4 maaüksuse maakasutuse juhtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa. Taastatakse külalistemaja. Külalistemaja teenindava abihoone ehitamise korral lahendatakse prügimajandus krundil kaasaegsel tasemel, samuti tekivad panipaigad. Abihoone eesmärk on kujundada heatasemeline, korrastatud linnaruum. Maaüksusel on ka varem abihooned olnud, kuid need hävisid tulekahjus ning algses asukohas vahetult jõe kaldal neid taastada ei ole otstarbekas.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 11.06.2022 kuni 25.06.2022. Rapla valla e-posti aadressile rapla@rapla.ee on oodatud arvamused ja ettepanekud eelnõule.

    

Taotlus

Keskkonnaameti 17.11.2021 kiri nr 7-9/21/22063-2 (.pdf .asice)

Projekteerimistingimuste eelnõu

Projekteerimistingimuste eelnõu väljavõte ehitisregistrist