Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Rapla muusikakool

Rapla vald kavandab uut muusikakooli hoonet. 1971. aastal Rapla Laste Muusikakoolina asutatud muusikakool töötab alates 2004. aastast endisest kontorihoonest kohandatud ruumides Rapla linnas Sauna tn 12 maaüksusel (katastritunnus 67001:001:0025, pindala 1499 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa). Hoone on nüüdseks lootusetult amortiseerunud, kuid asukoht Rapla keskosa vahetus naabruses on muusikakoolile sobiv. Läheduses paikneb teisigi haridusasutusi. Kuna muusikakooli maaüksusele rohkem hooneid ei mahu, algatatakse detailplaneering nii Sauna tn 12 kui kõrvalasuvale Muusika pargi maaüksusele (katastritunnus 66901:001:0823, pindala 13504 m², sihtotstarve 100% üldkasutatav maa). Detailplaneeringu eesmärk on määratleda tingimused muusikakooli hoone püstitamiseks. Alustatud on muusikakooli hoone lahendamisega. 

Detailplaneeringu alusel taotletakse Keskkonnaametilt Vigala jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamist, mistõttu detailplaneering kvalifitseerub looduskaitseseaduse § 40 lõike 4 punkti 2 kohaselt üldplaneeringut muutvaks. Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 25. märtsi 2021 otsusega nr 12. Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 17. juunist kuni 19. juulini 2021. Avaliku väljapaneku jooksul laekusid ettepanekud Keskkonnaametilt, muusikakooli direktorilt ja naabritelt. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu leidis aset vallamaja II korruse saalis 20. juulil 2021 algusega kell 16.00. Koostati avaliku arutelu protokoll. Eskiisile antud tagasiside alusel detailplaneeringut täiendati. Detailplaneering on koostatud koostöös piirkonna kinnistuomanike, puudutatud kogukonna, puudutatud võrguvaldajate ja puudutatud ametitega. Keskkonnaamet ja Päästeamet on detailplaneeringu kooskõlastanud. Detailplaneering vastab õigusaktidele ja Rapla valla ruumilise arengu eesmärkidele. Rapla Vallavolikogu 11. novembri 2021 otsusega nr 58 võeti detailplaneering vastu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus Rapla valla ametlikul veebilehel ja Rapla Vallavalitsuse (Viljandi mnt 17, Rapla linn) fuajees 2. detsembrist 2021 kuni 5. jaanuarini 2022. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud ühtegi ettepanekut ega arvamust, mistõttu on alus arvata, et detailplaneering on kehtestamiseks valmis. Keskkonnaamet on 15.12.2021 nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega vastavalt detailplaneeringule. 6. jaanuaril 2022 saadeti detailplaneering Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. Rahandusministeerium kiitis planeeringu heaks 14.01.2022.

Rapla Vallavolikogu 23.02.2022 otsusega nr 9 detailplaneering kehtestati.

► Kooskõlastuste ja koostöö ülevaade

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ning kehtestaja on Rapla Vallavolikogu, koostaja on Rapla Vallavalitsus, planeerija on AB Artes Terrae OÜ. Detailplaneeringu koostamist rahastatakse vallaeelarvest.

 

► Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

► Detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang

► Keskkonnaameti seisukoht KSH algatamise vajalikkuse kohta

 Võrkudega geoalus (Rapla Maamõõdubüroo töö nr 21-0038)

 Ehitusgeoloogilise uurimistöö aruanne (REIB OÜ töö nr GE-3183)

 Sauna tn 12 hooneregistri toimik 1995 (LVMA.532RP.3.11151)

 AS Rapla Vesi tehnilised tingimused (31.03.2021)

 Telia Eesti AS sidevarustuse tehnilised tingimused (04.06.2021)

 AS Utilitas Eesti kaugkütte tehnilised tingimused (07.06.2021)

 

► DETAILPLANEERING seisuga 04.11.2021 (10 MB .asice .pdf)

► sh SELETUSKIRI  (.pdf)

► sh PÕHIJOONIS (1,5 MB .pdf)

► sh TEHNOVÕRGUD (1,3 MB .pdf)

► sh LINNAEHITUSLIKUD SEOSED (3,9 MB .pdf)

► KOOSTÖÖDOKUMENDID ja KOOSKÕLASTUSED (36 MB .zip)

  

► Rapla muusikakooli eelprojekt (autor Hirvesoo Arhitektibüroo)

 

 

► Dokumendiregister