Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Mahlamäe külas Peetri maaüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 04.05.2022 taotlus Mahlamäe külas Peetri maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1625) ühekorruselise elamu ja abihoone püstitamiseks. Taotluse eesmärk oli saada ehitusõigus kõige vajaliku püstitamiseks, sh terrassi varikatuste, auto varjualuse, suletava basseini, talveaia jne. Taotluse kohaselt kavandatakse katusekaldeid 0 kuni 45 kraadi. Taotlust on võimalik rahuldada ühe hoone osas vastavalt planeerimisseadusele.

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist detailplaneeringu koostamise kohustusega piirkonnaga. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud hoonestuslaadiga ja kui üldplaneeringus on vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused määratud. Üldplaneeringu kohaselt on Peetri maaüksuse maakasutuse juhtotstarve pere- ja ridaelamumaa ning maa arendamise tingimused on üldplaneeringuga antud.

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 kohaselt tuleb antud juhul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Projekteerimistingimuste eelnõu avaldati valla ametlikul veebilehel ning pandi avalikult välja vallamaja fuajees. Teade avalikustamise kohta ilmus valla infolehe „Rapla Teataja" juuninumbris. Avaliku väljapaneku periood on 11.06.2022 kuni 25.06.2022. Avaliku väljapaneku jooksul on oodatud ettepanekud ja arvamused eelnõule.

 

► Projekteerimistingimuste eelnõu