Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Lõiuse külas Torupõllu maaüksusele Höhle tehase laiendamiseks projekteerimistingimuste andmine

Rapla Vallavalitsusele esitati 13.07.2022 projekteerimistingimuste taotlus Höhle tootmishoone laienduse kavandamiseks Lõiuse külas Torupõllu maaüksusel (katastritunnus 66801:001:1659). Taotluse eesmärk on tootmishoonet laiendada üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. 2019. aastal rekonstrueeritud tootmishoone on jäänud ettevõtte kiirele arengule kitsaks ning uute liinide paigaldamisega seoses on tekkinud vajadus avarama tootmishoone järele. Taotluse kohaselt ühendatakse projekteeritav lahendus olemasoleva tootmisega ühtseks tootmishalliks selliselt, et hoone laiendusjärgne ehitisealune pind on kuni 19 000 m² ja kõrgus kuni 13 m.

Juuru valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist tootmismaa sihtotstarbega maaüksusega, millel kehtib detailplaneeringu koostamise kohustus. Valla ruumilise arengu üks põhimõtetest on majandusarengu hoogustamine olemasolevatel tootmisaladel neid korrastades, kasutusele võttes ja vajadusel laiendades. Tootmismaa kasutamis- ja ehitustingimused ning põhimõtted detailplaneeringu koostamiseks ja projekteerimistingimuste andmiseks on üldplaneeringuga määratud.

Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu kohustuse korral detailplaneeringut koostamata laiendada olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised kui need sobituvad mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda ning kui üldplaneering seda võimaldab. Kavandatav tootmishoone laiendamine vastab üldplaneeringu tingimustele ja toetab seega üldplaneeringu elluviimist.

Kavandataval laiendusel on arvestatav ruumiline ulatus, kuid tegevuse iseloom ei muutu, mistõttu pole ette näha tootmisega seotud häiringu arvestatavat kasvu ega ebasoovitava mõju ilmnemist. Tootmisega kaasneb vaikne kohin ja mõningane valgusreostus, kuid puudub igasugune lõhna- või suitsuhäiring. Olulise keskkonnamõju ilmnemine laienemise korral on vähetõenäoline.

Projekteerimistingimuste andmiseks korraldati avatud menetlus. Teade avaldati valla infolehe "Rapla Teataja" augustikuu numbris ja eelnõu oli avalikult välja pandud vallamaja fuajees. Avaliku väljapaneku periood oli 12. augustist kuni 24.augustini 2022.

Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud ühtegi ettepanekut ega arvamust eelnõu kohta. Projekteerimistingimused anti Rapla Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 53.