Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Kastani tn 2, Hagudi alevik

04.07.2022 tehti Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga sätestada Hagudi alevikus Kastani tn 2 maaüksusele (katastritunnus 66903:003:0277) kauplusehoone ehitusõigus. Taotluse kohaselt on kauplusehoone ligikaudne ehitusalune pind umbes 600 m².

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse olemasolev maakasutus pere- ja ridaelamumaa. Planeeritavat maakasutust ei ole määratud. Üldplaneeringu kohaselt tuleb elamupiirkondade arendamisel reserveerida maad ka ühiskondlikult kasutatavate maade ja asutuste loomiseks, samuti on vajalik anda elamualadel ärimaa kõrvalfunktsioon eelkõige esmatarbe teeninduse arendamiseks. Elukondlikke teenuseid pakkuvad ärimaad on üldplaneeringu kohaselt ette nähtud kavandada elamualade vahetusse lähedusse, võimaldamaks nende külastamist ka kergliiklust kasutades. Üldplaneeringust ei tulene elamu juhtotstarbe põlistamise vajadus Kastani tn 2 maaüksusel. Rahandusministeerium on 28.07.2022 kirjaga nr 15-3/5980-2 asunud seisukohale, et tegemist on üldplaneeringut muutva juhtumiga. 

Koostatavas üldplaneeringus on Viljandi maantee äärse ala juhtotstarve - keskuse segahoonestusala, mida iseloomustab funktsionaalse avaliku ruumi rohkus ja mitmekesine ruumikasutus. Segahoonestusalale võib ehitada muu hulgas ka kaubandus-, toitlustus- ja teenindushooneid.

Algatamise menetlemise käigus on ilmnenud, et detailplaneeringut tuleb menetleda üldplaneeringut muutvana, mistõttu on planeerimisseaduse kohaselt algatamise eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise eelnõu täiendavalt esitatud asjaomastele asutustele seisukohavõtuks Rapla Vallavalitsuse 01.08.2022 kirjaga nr 6-2/49-6. Samuti on korraldatud koostöö piirkonna maaomanikega. Algatamise üle otsustab Rapla Vallavolikogu pärast asjaomaste asutuste seisukohtade laekumist.

skits

 

► Algatamisettepanekuga esitatud krundi lahenduse põhimõtteskeem

► KSH eelhinnang (4 MB .pdf, Maaruum OÜ töö)

► Detailplaneeringu algatamise eelnõu koos lähteseisukohtadega

 

► Dokumendiregister