Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Karitsa külas Punassaare akupanga projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 13.06.2022 taotlus Karitsa külas Punassaare maaüksusele (katastritunnus 27701:003:2120) akupanga kavandamiseks.

Kaiu valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksus põllumaa. Tootmisrajatise kavandamist põllumaale üldplaneering otseselt ette ei näe, kuid see pole ka keelatud. Taastuvenergeetika arendamise vajadust ei osatud üldplaneeringu koostamise ajal ette näha, mistõttu akupankade ja muude taastuvenergeetikarajatiste püstitamise tingimusi üldplaneering ei sisalda. Üleriigilise planeeringu ja maakonnaplaneeringu kohaselt on taastuvenergeetika arendamine kavandatud. Väljapakutud asukoht on akupangale sobiv, kuna jääb sobivalt lähedale nii koostatava üldplaneeringuga kavandatavatele tuulealadele kui ka kõrgepingeliinile.

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku periood oli 22.07.2022 kuni 05.08.2022. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud ühtegi ettepanekut ega arvamust.

Projekteerimistingimused anti Rapla Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 44.