DETAILPLANEERINGUTE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA
Rapla Vallavolikogu 27. augusti 2015 otsusega nr 33 kehtestati Nõiamäe detailplaneering , mille eesmärk on 11 üksikelamust koosneva tiheasumi rajamine Väljataguse külla. Detailplaneeringut on asutud ellu viima. Rapla Vallavolikogu 21. detsembri 2020 otsusega nr 56 tunnistati detailplaneering osaliselt kehtetuks katusekalde kitsenduse ja üldkasutatava parkla rajamise osas. Nüüd on esitatud detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise ettepanek Mihkli maaüksuse osas....

Nõiamäe detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Rapla Vallavolikogu 27. augusti 2015 otsusega nr 33 kehtestati Nõiamäe detailplaneering , mille eesmärk on 11 üksikelamust koosneva tiheasumi rajamine Väljataguse külla. Detailplaneeringut on...

Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega nr 55 kehtestati Rapla linnas asuva Kuusiku tee 11 kinnistu ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering . Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli ühendada ümbritsevate teede ja elamukrundi vahel olnud jäätmaad Kuusiku tee 11 elamukrundiga ning määratleda krundi ehitusõigus. Detailplaneeringuga nähti ette jäätmaadest ajutise krundi moodustamine ja selle liitmine elamukrundiga. Detailplaneeringuga kavandati munitsipaalomandis 6692084 Edela...

Kuusiku tee 11 osaline kehtetuks tunnistamine

Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega nr 55 kehtestati Rapla linnas asuva Kuusiku tee 11 kinnistu ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering . Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli...

Rapla Vallavolikogu 31. jaanuar 2008 otsusega nr 2 kehtestati Tuti külas Jõe detailplaneering, mille eesmärgiks oli tingimuste loomine terviklikult arendatava üksikelamupiirkonna kavandamiseks u 12,2 ha suurusel maa-alal Rapla linna lähedal Rapla-Märjamaa tee vahetus naabruses. Planeeringualale oli mõeldud rajada 42 üksikelamut, alajaam, reoveepuhasti, puurkaev, lastemänguväljak ning juurdepääsuteede võrgustik. Planeering on ellu viidud kruntide moodustamise ja ettevalmistustööde osas....

Jõe, Tuti

Rapla Vallavolikogu 31. jaanuar 2008 otsusega nr 2 kehtestati Tuti külas Jõe detailplaneering, mille eesmärgiks oli tingimuste loomine terviklikult arendatava üksikelamupiirkonna kavandamiseks u...

Rapla Vallavolikogu 26. märtsi 2015 otsusega nr 12 kehtestati Rapla linnas üldplaneeringut järgiv Alu tee 16a kinnistu detailplaneering eesmärgiga määratleda tingimused uue ärihoone püstitamiseks. Detailplaneering muutus valdavas osas kehtetuks uue detailplaneeringu kehtestamisega samale alale:  Rapla Vallavolikogu 31. augusti 2017 otsusega nr 47 kehtestati Alu tee 16a ja Alu tee 16b detailplaneering . ►   Seletuskiri ►   Tugiplaan ►  ...

Alu tee 16a (kehtetu)

Rapla Vallavolikogu 26. märtsi 2015 otsusega nr 12 kehtestati Rapla linnas üldplaneeringut järgiv Alu tee 16a kinnistu detailplaneering eesmärgiga määratleda tingimused uue ärihoone...

Rapla Vallavolikogu 26. mai 2005 otsusega nr 30 kehtestati Valtu külas asuva Kasepuu kinnistu detailplaneering eesmärgiga luua tingimused ühe täiendava üksikelamu püstitamiseks. ►  Detailplaneeringu kaust (11 MB .pdf) Detailplaneering on valdavas osas ellu viidud. Ellu viimata osa elluviimiseks puudub puudutatud maaomanikel huvi ning ka omavalitsus ei näe selleks vajadust. Planeeringuga oli ette nähtud muu hulgas juurdesõidutee osa jagamine Pargi tn 10a (katastritunnus...

Kasepuu, Valtu

Rapla Vallavolikogu 26. mai 2005 otsusega nr 30 kehtestati Valtu külas asuva Kasepuu kinnistu detailplaneering eesmärgiga luua tingimused ühe täiendava üksikelamu püstitamiseks. ►  ...

Rapla Vallavolikogu 26. mai 2005 otsusega nr 30 kehtestati Valtu külas asuva Kasepuu kinnistu detailplaneering eesmärgiga luua tingimused ühe täiendava üksikelamu püstitamiseks. Detailplaneering on valdavas osas ellu viidud. Ellu viimata osa elluviimiseks puudub puudutatud maaomanikel huvi ning ka omavalitsus ei näe selleks vajadust. Planeeringuga oli ette nähtud muu hulgas juurdesõidutee osa jagamine Pargi tn 10a (katastritunnus 66904:002:0112) ja Pargi tn 12a (katastritunnus...

Kasepuu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Rapla Vallavolikogu 26. mai 2005 otsusega nr 30 kehtestati Valtu külas asuva Kasepuu kinnistu detailplaneering eesmärgiga luua tingimused ühe täiendava üksikelamu püstitamiseks. Detailplaneering...

Rapla vallale on laekunud planeeringust huvitatud isiku ettepanek lahendada Rapla linnas asuva Nõiamäe kinnistu ja Väljataguse külas asuva Harri kinnistu detailplaneeringu elluviimisel kanalisatsioon biopuhastite või kinniste mahutitega ning veevarustus lokaalse puurkaevuga. Rapla Vallavolikogu 27.08.2015 otsusega nr 33 kehtestatud detailplaneeringu kohaselt kavandati moodustatava 11 üksikelamust koosneva asumi veevarustus ja kanalisatsioon lahendada ühisveevärgi baasil. Ühisveevärgiga...

Nõiamäe detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Rapla vallale on laekunud planeeringust huvitatud isiku ettepanek lahendada Rapla linnas asuva Nõiamäe kinnistu ja Väljataguse külas asuva Harri kinnistu detailplaneeringu elluviimisel...

Rapla Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 38 tunnistati osaliselt kehtetuks volikogu 18.12.2014 otsusega nr 53 kehtestatud Kiduussi detailplaneering. Planeering tunnistati kehtetuks Kiduussi maaüksuse osas (katastritunnus 66904:005:0153). Osalise kehtetuks tunnistamise eesmärk on luua eeldused maaüksusele projekteerimistingimustega üksikelamu ehitusõiguse andmiseks. Kehtetuks tunnistamise järgselt säilib võimalus Kiduussi detailplaneeringut kehtimajäävas osas ellu viia, samuti...

Kiduussi detailplaneeringu osaline kehtetukstunnistamine

Rapla Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 38 tunnistati osaliselt kehtetuks volikogu 18.12.2014 otsusega nr 53 kehtestatud Kiduussi detailplaneering. Planeering tunnistati kehtetuks...

Kaiu Vallavolikogu 01.10.2007 otsusega nr 89 algatati ning 18.06.2009 otsusega nr 15 kehtestati  Raplamaal Kaiu vallas Vahastu külas asuva Indreku kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk oli elamumaa maaüksusele üksikelamu ja abihoone ning neid teenindavate rajatiste ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga nähti muu hulgas ette umbes 4000 ruutmeetrise veepindalaga tiigi rajamine.   Tiigi kavandamine põhjustas juba detailplaneeringu koostamise käigus 2008....

Indreku detailplaneeringu osa kehtetukstunnistamine

Kaiu Vallavolikogu 01.10.2007 otsusega nr 89 algatati ning 18.06.2009 otsusega nr 15 kehtestati  Raplamaal Kaiu vallas Vahastu külas asuva Indreku kinnistu detailplaneering....