DETAILPLANEERINGUTE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistamiseks esitada Rapla Vallavalitsusele vastav ettepanek. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise korral on vajalik näidata, kuidas kavandatakse detailplaneeringu kehtima jääva osa elluviimist.

Ettepaneku võib esitada Rapla Vallavalitsuse kantseleisse e-posti aadressil rapla@rapla.ee, postiga või käsipostiga.

 

► Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ettepanek (.doc)

Detailplaneeringu osaline või täielik kehtetuks tunnistamine on vallavolikogu ainupädevuses olev kaalutlusotsus. Enne otsuse langetamist korraldatakse arvamuskorje ning selgitatakse välja, kuivõrd vastab kehtetuks tunnistamine puudutatud isikute ja asutuste seisukohtadele.

 

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA
Rapla vallale esitati 08.06.2022 ettepanek tunnistada kehtetuks Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 maaüksusele kehtestatud detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli kahe üksikelamu ehitusõiguse määratlemine. ►  Kehtetuks tunnistatava detailplaneeringu seletuskiri  (9 MB .pdf) ►  Kehtetuks tunnistatava detailplaneeringu põhijoonis Kehtetuks tunnistamise eesmärk on täiendavate üksikelamute kavandamine piirkonda. ...

Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Rapla vallale esitati 08.06.2022 ettepanek tunnistada kehtetuks Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 maaüksusele kehtestatud detailplaneering....

Nõiamäe detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Rapla Vallavolikogu 27. augusti 2015 otsusega nr 33 kehtestati Nõiamäe detailplaneering, mille eesmärk on 11 üksikelamust koosneva tiheasumi rajamine Väljataguse külla. Detailplaneeringut on asutud ellu viima. Rapla Vallavolikogu 21. detsembri 2020 otsusega nr 56 tunnistati detailplaneering osaliselt kehtetuks katusekalde kitsenduse ja üldkasutatava parkla rajamise osas. Nüüd on esitatud detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise ettepanek Mihkli maaüksuse osas. Detailplaneeringuga moodustatud umbes 3,5 ha suuruse Mihkli maaüksuse sihtotstarbeks määrati ilma ehitusõiguseta maatulundusmaa. Nüüd on ilmnenud, et huvi soodsas asukohas paiknevate elamukruntide vastu on suur ja maaüksuse omanik kavandab täiendavalt mõned elamukrundid moodustada. Pärast Nõiamäe detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist on kehtima jäävat osa jätkuvalt võimalik ellu viia. Kehtetuks tunnistatavale osale algatatakse lähiajal detailplaneering eesmärgiga jätkata Tähesaju tee ääres tiheasumit. Ühe hoone ehitusõiguse saamiseks on esitatud projekteerimistingimuste taotlus.

Eelnõu kohta avaldati materjalid valla infolehe "Rapla Teataja" 08.04.2022 numbris. 10.04.2022 kirjaga anti puudutatud isikutele ja asutustele teada võimalusest esitada eelnõule ettepanekuid. Kuni 4. maini 2022 toimus eelnõu avalik väljapanek valla ametlikul veebilehel ja vallamaja fuajees. Avalikustamise perioodil laekus Rahandusministeeriumilt osalist kehtetuks tunnistamist pooldav seisukoht, kuid rohkem ettepanekuid või arvamusi ei esitatud. Rapla Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 28 tunnistati Nõiamäe detailplaneering osaliselt kehtetuks.

► Kehtetukstunnistamise ettepanek

► Kehtetuks tunnistamise otsus

Planeeringuala asukohaskeem:

planeeringuala asukohaskeem