DETAILPLANEERINGUTE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistamiseks esitada Rapla Vallavalitsusele vastav ettepanek. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise korral on vajalik näidata, kuidas kavandatakse detailplaneeringu kehtima jääva osa elluviimist.

Ettepaneku võib esitada Rapla Vallavalitsuse kantseleisse e-posti aadressil rapla@rapla.ee, postiga või käsipostiga.

 

► Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ettepanek (.doc)

Detailplaneeringu osaline või täielik kehtetuks tunnistamine on vallavolikogu ainupädevuses olev kaalutlusotsus. Enne otsuse langetamist korraldatakse arvamuskorje ning selgitatakse välja, kuivõrd vastab kehtetuks tunnistamine puudutatud isikute ja asutuste seisukohtadele.

 

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA
Rapla vallale esitati 08.06.2022 ettepanek tunnistada kehtetuks Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 maaüksusele kehtestatud detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli kahe üksikelamu ehitusõiguse määratlemine. ►  Kehtetuks tunnistatava detailplaneeringu seletuskiri  (9 MB .pdf) ►  Kehtetuks tunnistatava detailplaneeringu põhijoonis Kehtetuks tunnistamise eesmärk on täiendavate üksikelamute kavandamine piirkonda. ...

Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Rapla vallale esitati 08.06.2022 ettepanek tunnistada kehtetuks Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 maaüksusele kehtestatud detailplaneering....

« Tagasi

Jõe, Tuti

Rapla Vallavolikogu 31. jaanuar 2008 otsusega nr 2 kehtestati Tuti külas Jõe detailplaneering, mille eesmärgiks oli tingimuste loomine terviklikult arendatava üksikelamupiirkonna kavandamiseks u 12,2 ha suurusel maa-alal Rapla linna lähedal Rapla-Märjamaa tee vahetus naabruses. Planeeringualale oli mõeldud rajada 42 üksikelamut, alajaam, reoveepuhasti, puurkaev, lastemänguväljak ning juurdepääsuteede võrgustik. Planeering on ellu viidud kruntide moodustamise ja ettevalmistustööde osas. 2018. aastal kehtestati Rapla maakonnaplaneering "Rail Baltic raudtee trassi asukoha määramine", mille kohaselt kulgeb uus kiirraudteetrass üle planeeringuala ning planeeringu elluviimine on muutunud võimatuks. 

Detailplaneeringu võib planeerimisseaduse § 140 lõike 1 kohaselt tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Rapla Vallavolikogu 11.11.2021 otsusega nr 59 tunnistati Jõe kinnistu detailplaneering kehtetuks.

 Rail Baltic raudteetrassi lahenduse tööversioon (2 MB .pdf)

 Detailplaneeringu põhijoonis (2 MB .pdf)

 Detailplaneeringu seletuskiri

 Detailplaneeringu kehtestamise otsus

 Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise eelnõu