DETAILPLANEERINGUTE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistamiseks esitada Rapla Vallavalitsusele vastav ettepanek. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise korral on vajalik näidata, kuidas kavandatakse detailplaneeringu kehtima jääva osa elluviimist.

Ettepaneku võib esitada Rapla Vallavalitsuse kantseleisse e-posti aadressil rapla@rapla.ee, postiga või käsipostiga.

 

► Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ettepanek (.doc)

Detailplaneeringu osaline või täielik kehtetuks tunnistamine on vallavolikogu ainupädevuses olev kaalutlusotsus. Enne otsuse langetamist korraldatakse arvamuskorje ning selgitatakse välja, kuivõrd vastab kehtetuks tunnistamine puudutatud isikute ja asutuste seisukohtadele.

 

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA
Rapla vallale esitati 23. novembril 2023 ettepanek tunnistada Ummaru külas Särje maaüksuse osas kehtetuks Raikküla Vallavolikogu 27. novembri 2008 otsusega nr 79 kehtestatud Virgo maaüksuse detailplaneering. Taotleja eesmärk on pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist taotleda abihoone ehitusõigust mitte lähemale kui 25 m Kabala järvest ja mitte lähemale kui 5 m maaparandussüsteemi Kabala2 eesvoolust (vt ka projekteerimistingimustega taotletavat asendiplaani lahendust...

Virgo detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Rapla vallale esitati 23. novembril 2023 ettepanek tunnistada Ummaru külas Särje maaüksuse osas kehtetuks Raikküla Vallavolikogu 27. novembri 2008 otsusega nr 79 kehtestatud Virgo maaüksuse...

Rapla vallale esitati 16. oktoobril 2023 ettepanek tunnistada Sulupere külas Kopramäe tn 8 maaüksuse osas kehtetuks Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestatud Kopramäe MÜ detailplaneering . Taotluse eesmärk on pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist esitada taotlus maaüksusele kahe korteriga elamu püstitamiseks. Kopramäe tn 8 maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0063, pindala 2121 m², elamumaa 100%) on Kopramäe MÜ detailplaneeringuga antud...

Kopramäe detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Rapla vallale esitati 16. oktoobril 2023 ettepanek tunnistada Sulupere külas Kopramäe tn 8 maaüksuse osas kehtetuks Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestatud ...

Indreku detailplaneeringu osa kehtetukstunnistamine

Kaiu Vallavolikogu 01.10.2007 otsusega nr 89 algatati ning 18.06.2009 otsusega nr 15 kehtestati  Raplamaal Kaiu vallas Vahastu külas asuva Indreku kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk oli elamumaa maaüksusele üksikelamu ja abihoone ning neid teenindavate rajatiste ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga nähti muu hulgas ette umbes 4000 ruutmeetrise veepindalaga tiigi rajamine.

 

Tiigi kavandamine põhjustas juba detailplaneeringu koostamise käigus 2008. ja 2009. aastal üksjagu arutelusid ja piirkonna maaomanike vastuseisu. Kahtlusi tiigi osas on olnud ka Keskkonnaministeeriumi Raplamaa Keskkonnateenistusel. Tiigi rajamine detailplaneeringuga siiski ette nähti ning Kaiu Vallavalitsuse 20.07.2009 korraldusega nr 81 väljastati maaomanikule ehitusluba tiigi püstitamiseks. Arvestades asjaolu, et tiigi rajamisega 8 aasta jooksul ei alustatud, tunnistati ehitusluba Kaiu Vallavalitsuse 11.09.2017 korraldusega nr 89 kehtetuks. Korraldust vaidlustatud ei ole.

 

Planeerimise põhimõtete kohaselt peab planeerimisalase tegevuse korraldaja tasakaalustama erinevaid huve, sealhulgas avalikke huve ja väärtusi. Detailplaneeringuga kavandatu elluviimiseks, sealhulgas tiigi rajamiseks on maaomaniku erahuvi, tiigi rajamisest loobumiseks on avalik huvi. Tasakaalustatud ruumilist arengut võimaldav kompromiss on tiigi rajamisest loobumine ja muus osas detailplaneeringu elluviimine, millest tulenevalt tehakse detailplaneeringu tiigi rajamist puudutava osa kehtetukstunnistamise ettepanek.

 

Kehtiva Indreku detailplaneeringu materjalid ja planeeringuga seotud kirjavahetus (.pdf):

Menetlusdokumendid Kaiu Vallavolikogu otsus nr 5 - detailplaneeringu kehtestamine 18.06.2009
  Kaiu Vallavalitsuse korraldus nr 180 - Indreku KMH algatamine 15.09.2008
  Kaiu Vallavalitsuse korraldus nr 153 - detailplaneeringu vastuvõtmine 08.07.2008
  Kaiu Vallavalitsuse korraldus nr 89 - detailplaneeringu algatamine 01.10.2007
  Detailplaneeringu algatamise taotlus 13.09.2007
Detailplaneering Detailplaneeringu seletuskiri  
  Tugiplaan (1 MB)  
  Situatsiooniskeem (1 MB)  
  Põhijoonis (2 MB)  
Lisad, seotud kirjavahetus OÜ Terra US ekspertarvamus 05.01.2009
  Planeerimisnõupidamise protokoll 24.10.2008
  Kaiu Vallavalitsuse seisukoht vastuväidete arvestamise osas 23.09.2008
  Rapla Keskkonnateenistuse kiri 25.08.2008
  Otsa talu vastuväited detailplaneeringu eskiisile (3 MB) 21.07.2008

 

Detailplaneeringuga seotud ehitusprojekt - Indreku maaüksuse tiigi ja juurdepääsutee ehitamise tööprojekt (OÜ Terra US töö nr 0109):

- seletuskiri (1 MB)

- plaanilahendus (1 MB)

 

Valik pärast detailplaneeringu kehtestamist aset leidnud kirjavahetusest ja vastuvõetud haldusaktidest (.pdf):

Vändra MP küsimus ehitusloa kohta 21.08.2017
Kaiu Vallavalitsuse istungi protokoll 11.09.2017
Kaiu Vallavalitsuse korraldus nr 89 - ehitusloa kehtetukstunnistamine 11.09.2017
Kaiu Vallavalitsuse arvamuste kogumine detailplaneeringu osa kehtetukstunnistamise kohta 15.09.2017
Vändra MP kiri tiigi ehitamise kohta 18.09.2017
Keskkonnaameti kooskõlastus detailplaneeringu osa kehtetukstunnistamisele 28.09.2017
Kaiu Vallavalitsuse arvamuste kogumine detailplaneeringu osa kehtetukstunnistamise kohta  29.09.2017
Muinsuskaitseameti seisukoht detailplaneeringu osa kehtetukstunnistamisele 03.10.2017
Elektrilevi arvamus detailplaneeringu osa kehtetukstunnistamise küsimuses  
Otsa talu arvamus detailplaneeringu osa kehtetukstunnistamise küsimuses  
Kaiu Vallavalitsuse istungi protokoll 10.11.2017

 

► Detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistamine - Rapla Vallavolikogu 26.04.2018 otsus nr 46