15.09.23

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Järgmine eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 19. oktoobril 2023 algusega kell 17.00 Rapla riigimajas (Tallinna mnt 14) vallavalitsuse III korruse nõupidamisruumis 321.
 

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 18. septembril 2023 algusega kell 17.00 Kaiu hariduskeskuses.

PÄEVAKORD:

1. INFORMATSIOON: Ülevaade Rapla valla lasteaia- ja hoiukohtadest (informatsiooni esitajad hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus, haridusspetsialist Lea Leppik)
2. INFORMATSIOON: Kaiu Kooli arengutest (informatsiooni esitaja Kaiu Kooli direktor Hannes Vald)
3. Tutvustav ringkäik uues Kaiu hariduskeskuses

4. Muud küsimused ja informatsioon.

Kultuuri- ja spordikomisjon

Järgmine kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 18. oktoobril 2023 algusega kell 15.00 Rapla riigimajas (Tallinna mnt 14) vallavalitsuse III korruse nõupidamisruumis 321.

Majandus- ja keskkonnakomisjon

Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 20. septembril 2023 algusega kell 17.00 Rapla riigimajas (Tallinna mnt 14) vallavalitsuse III korruse nõupidamisruumis 321.

PÄEVAKORD:
1. Detailplaneeringu kehtestamine /Tuti küla, Nuki detailplaneering/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
2. Projekteerimistingimuste andmine /Rapla linn, Kuusiku tee 6/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
3. Detailplaneeringu algatamisest keeldumine /Rapla linn, Keskkooli tn 4/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
4. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega /Tähesaju Kodud/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
5. Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega Rapla valla kasuks /Iira küla, Männiku/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
6. Rapla Vallavolikogu 31. jaanuari 2019 otsuse nr 2 „Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega" muutmine (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
7. Härgla Võlumetsa maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri (eelnõu esitaja vallavalitsus/keskkonnaspetsialist Liis Lillemets)

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Järgmine sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 17. oktoobril 2023, kell 15.00 Rapla riigimajas (Tallinna mnt 14) vallavalitsuse III korruse nõupidamisruumis 321.

Kogukonnakomisjon

Kogukonnakomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 19. septembril 2023 algusega kell 17.30 Rapla riigimajas (Tallinna mnt 14) vallavalitsuse III korruse nõupidamisruumis 321.

PÄEVAKORD:
1. INFORMATSIOON: Ülevaade Rapla valla parkidest, haljasaladest (informatsiooni esitaja vallaaednik Sirle Sule)

Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjoni töö kokkuvõte 2022 

Rapla Vallavolikogu otsusega nr 66  25. november 2021 ja otsusega nr 77  02. detsember 2021   kinnitati revisjonikomisjon järgmises koosseisus:

Esimees: Alar Mutli
Aseesimees: Kuuno Ahlberg
Komisjoni liige: Andrus Tamm

Revisjonikomisjoni töövormiks on koosolek. Aktsepteeritud on ka osalemine veebi kaudu. Komisjoni koosolekud protokollitakse ja on avalikud.

Revisjonikomisjon kujundab seisukohad, mis vormistatakse otsustena. Kõik eriarvamused, ka need, mis esitatud peale koosolekut protokolli kooskõlastuse käigus, on lõppdokumendis välja toodud. Rapla Vallavalitsuse ega volikogu liikmete poolt ei ole senini komisjoni seisukohtade osas mingisugust tagasisidet laekunud.

Alates komisjoni moodustamisest kuni 2022 aasta lõpuni on revisjonikomisjon kogunenud viiel korral. Nendest 4 koosoleku suhtes on vormistatud protokollid. Komisjoni esimene koosolek oli sissejuhatav, kus panime paika esialgse tegevuskava. Planeerisime komisjoni koosolekute toimumise regulaarsuseks vähemalt korra kvartalis. Täpset revisjonikomisjoni tööplaani liikmete otsusel paika ei pandud.

Senisel tööperioodil on revisjonikomisjon, lisaks kohustuslikule arvamuse andmisele Rapla valla 2021 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandele, tegelenud enamasti majandusvaldkonna teemadega. 2021 aastal olid arutelul teehoiukava ja lumelükkamise lepingud. Fikseerisime protokollis tekkinud küsimused, aga kuna see lumi on juba sulanud, siis pikemalt siinkohal ei peatuks.
2021 aasta Rapla valla konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne sai revisjonikomisjonilt positiivse hinnangu. Valla pearaamatupidaja M. Toel andis ülevaate  majandusaruande koostamisest ja möödunud aasta eripärasustest. Tegemist on mahuka, kuid samas ka informatiivse dokumendiga, mis kajastab kõiki valla tegevusi aruandeaastal. Konsolideeritud majandusaasta aruanne sisaldab vallavalitsuse, 27 allasutuse ja veel kahte vallale kuuluva ettevõtte, Rapla Spordirajatised ja AS Rapla Vesi, majandustegevust. Komisjon liikmed arutasid esitatud dokumenti, tegid ettepanekuid ja said vastused esitatud küsimustele.
2022 aastal jätkasime teehoiukava täitmise analüüsiga. Põhjalikumalt oli teemaks Aasa ja Mahlamäe tänavate rekonstrueerimine ja sellega seonduv. Eraldi kuulasime valdkonna eest vastutava abivallavanema ja teede spetsialisti ning vallavanema selgitusi. Probleemkohana kerkis esile otsustusmehhanism. Kes, kus ja millal langetas otsuse aktsepteerida tööde kallinemise taotlust ainult osaliselt, kuigi nii valdkonna vastutav abivallavanem kui ka lepinguline järelevalve esindaja olid andnud soovituse selgunud lisatööd täies mahus kooskõlastada. Komisjon ei suutnud tuvastada vastavat otsust vallavalitsuse istungite protokollidest ega leidnud ka ühtegi töökoosoleku protokolli, kus teemat oleks käsitletud ja vastav otsus langetatud. Märge selle kohta, et vallavanem kõiki täiendavaid töid ei aktsepteeri, on olemas vaid Amphoras. Alates sellest otsusest teede rekonstrueerimisega seotud tööd katkesid ja algasid juriidilised vaidlused juba advokaatide vahendusel.  Esimene töökoosolek, mille kohta on olemas ka protokoll, toimus  12 septembril 2022. Peale mitu kuud kestnud vaidlusi teeb vald möönduse ja aktsepteerib  kõiki töövõtja nõudmisi. Paraku aeg oli juba sedavõrd sügises, et mõistlik oli renoveerimise algus lükata 2023 aasta kevadesse.  Revisjonikomisjoni jäi seisukohale, et vallavanema poolt langetatud otsused Mahlamäe ja Aasa tänava rekonstrueerimisega seotud protsessis ei ole viinud eesmärgi täitmiseni, ehk objektide tähtaegse valmimiseni. Rekonstrueerimistööde kogumaksumus on esialgsel hinnangul suurenenud 22 % ehk 200 150 €. Lõplik maksumus selgub objekti valmimisel.

Üheks arutelul olnud teemaks oli ka teenuste tellimine juriidiliseks nõustamiseks. Kuna vallal 2022 aastal oma jurist puudus, siis on teenuse sisse ostmine vajalik. Taaskord jäi revisjonikomisjonile segaseks, kes, kuidas ja millal otsustab mahu ja vajaduspõhisuse üle. Revisjonikomisjon tõdes, et probleemiks on ülevaate puudumine, kui suures mahus on 2022 aastal õigusabi üldse tellitud. Juunis-juulis teostatud tööde eest on arve esitatud alles oktoobris. Rapla valla hankekord näeb ette, et teenuste tellimiseks eeldatava maksumusega üle 30 000 €, tuleb korraldada riigihange. Samas RHS § 11 lg 1 p 11 näeb ette erandid, mille kohaselt ei ole hankija kohustatud rakendama Riigihangete seadust kui tellitakse õigusteenust, mis on seotud avaliku võimu teostamisega. Revisjonikomisjon oli seisukohal, et vajaduspõhise õigusabi teenuse tellimine võib küll olla põhjendatud, aga tagamaks rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, peab õigusabi tellimise protsess olema selgemini korraldatud. Tunnistades, et vajaduspõhine õigusabi tellimine on põhjendatud, ei tohiks see siiski olla piiramatu ja otsustamine vallavanema ainupädevuses. Kas ikka on piisav kui vajaduspõhisuse otsustab vallavanem ainuisikuliselt? Kui revisjonikomisjoni küsimusele vastuse koostamiseks ostetakse sisse teenus, siis kas see on vajaduspõhine? Käesoleval aastal on vallavanema korraldusel tellitud õigusabi ca 30 000 euro väärtuses ja kui see on seaduse ning valla hankekorraga vastavuses, siis teoreetiliselt on võimalik vaid vallavanema otsuse alusel tellida õigusabi teenust ka 100 000 euro ulatuses.

Kokkuvõtte koostas komisjoni esimees Alar Mutli

Lisad:
Revisjonikomisjoni protokoll 14.02.2022: siin
Revisjonikomisjoni protokoll 26.04.2022: siin 
Revisjonikomisjoni protokoll 05.10.2022: siin 
Revisjonikomisjoni protokoll 23.11.2022: siin 

 

Toimetaja: IRMA KIRST