29.06.22

Vabad töökohad valla asutustes

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi hariduse ja kultuuritöö peaspetsialisti tähtajatu ametikoha täitmiseks (koormus 1,0).

Hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist on tippspetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla valla haridus-, noorsootöö-, kultuuri- ja spordivaldkonna tegevuste juhtimine, koordineerimine ja korraldamine.

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• kõrgharidust ja erialast ettevalmistust hariduse- või kultuurivaldkonnas (eelistatud on haridusvaldkond);
• head eesti keele oskust;
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas;
• oskust koordineerida meeskonna tööd;
• sõiduki juhtimisõigust.

Kasuks tuleb:
• töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• eelnev töökogemus hariduse valdkonnas;
• valdkondlikuks tööks vajalikke arvutiprogrammide kasutamise oskus (MS Office, DHS Amphora, EHIS, ELIIS);
• vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil.

Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• võimalust algatada huvitavaid ja innovaatilisi erialaseid projekte;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• kaasaegseid töövahendeid;
• osaliselt kaugtöö tegemise võimalust;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister,
varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Dokumendid, märksõnaga „Hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist", palun esitada hiljemalt 29. juulil 2022 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainfo: Jüri Vaher, abivallavanem, telefon 5389 2441, e-post: juri.vaher@rapla.ee

 

 

****************

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi maakorralduse peaspetsialisti (1,0) ametikoha täitmiseks.

Ametikoha eesmärk on Rapla valla maakorraldusalase tegevuse juhtimine ja suunamine, maareformi läbiviimise tagamine, maade hindamisega,  maksustamisega ja  müügiga seonduv tegevus omavalitsuse territooriumil. Maakorralduse peaspetsialisti juhib valdkonna spetsialistide tööd, vastutab valdkonna arengu- ja eesmärkide täitmise eest.

Edukal kandidaadil on:
• vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• erialane kõrg- või kutseharidus (geodeesia, kinnisvara või maakorralduse valdkond);
• tööks vajaliku seadusandluse väga hea tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• korrektsus ja täpsus asjaajamises;
• oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
• oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Tuleb kasuks, kui Sul on:
• varasem töökogemus avaliku sektori ametiasutuses;
• varasem töökogemus maakorralduse valdkonnas;
• dokumendihaldusprogrammi Amphora kasutamisoskus.

Kui võtad väljakutse vastu, siis pakume Sulle:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• enesearengu võimalusi;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• paindlikku töökorraldust ja osalist kaugtöö võimalust pärast katseaja lõppu.
• põhipuhkus 35 kalendripäeva aastas + 5 tervisepäeva;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast.

Konkursil osalemiseks esita järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Dokumendid, märksõnaga "Maakorralduse peaspetsialist" saada hiljemalt 07.08.2022 digiallkirjastatult elektronposti aadressile rapla@rapla.ee või postiga aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla.
Lisainfo: Triin Matsalu, telefon 5332 5604, e-post triin.matsalu@rapla.ee.

 

 

 

****************

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Alu Kooli direktori ametikohale koormusega 1,0.

Alu Kool on 150 õpilase ja keskmiselt 30 töötajaga lasteaed-algkool Raplamaal, Alu alevikus. Kooli visioon on olla usaldusväärne lasteaed-kool, turvaline ja pidevalt arenev, pakkudes esteetiliselt kaunist, kaasaegset, lapsesõbralikku õpi- ja kasvukeskkonda ning tagades võimete- ja huvikohased õppimis- ja arenguvõimalused igale lapsele. Kool ja lasteaia 4 rühma asuvad Alu alevikus, üks lasteaiarühm 10 km kaugusel Kodilas. Kooli direktor juhib kooli igapäevast töökorraldust, planeerib muudatusi ja viib neid ellu, loob tugeva meeskonnatunde, eesmärgistab ja planeerib meeskonna arengut, korraldab ladusa ja piisava sise- ning väliskommunikatsiooni. Juhi oluline ülesanne on tunnetada kogukonna ootusi ja teha kooli arendamiseks avatud koostööd nii kohaliku piirkonna kui kooli pidajaga ning osaleda erinevates koolielu rikastavates kogukonna projektides ja algatustes.

Edukal kandidaadil on:
• kõrgharidus (magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon) ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (sh organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas);
• algatus- ja otsustusvõime, muudatuste planeerimise ja elluviimise oskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
• kiire õpivõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• väga heal tasemel eesti keele oskus;
• sõiduki juhtimisoskus ja isikliku sõiduki kasutamise võimalus.

Meiega liitudes on Sul võimalus:
• teha tähendusrikast, huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd kiiresti arenevas asutuses;
• keskenduda kooli sisulisele arendamisele;
• luua innovatiivne ja koostöötav kaasaegse õpikeskkonnaga lasteaed-kool ning seejuures õppida ja juhina areneda.

Kui otsustad väljakutse vastu võtta, siis pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• hästi töötavat kollektiivi;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• põhipuhkust 56 kalendripäeva;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus koos palgasooviga;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• motivatsioonikiri (max 2 lk) või visioonivideo „Mina Alu Kooli direktorina" (max 5 min), mis sisaldab visiooni ja tegevuskava haridusasutuse juhina;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: august 2022
Dokumendid märksõnaga „Konkurss Alu Kool" palume esitada hiljemalt 30. juunil 2022 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee. Lisainfo Jüri Vaher, juri.vaher@rapla.ee, telefon 5389 2441.

****************

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi lastekaitsespetsialisti tähtajatu ametikoha täitmiseks (koormus 1,0)

Lastekaitsespetsialist on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamine eesmärk on Rapla Vallavalitsuse kui ametiasutuse lastekaitse alase töö koordineerimine ja korraldamine vallas, valla haldusterritooriumil elavate laste ja lastega perede sotsiaalsete probleemide lahendamine. Ametijuhend leitav valla kodulehel: https://rapla.ee/ametnikud.

Edukal kandidaadil on:
• vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• kõrgharidus ning erialane ettevalmistust (vastavalt lastekaitseseaduses § 19 või § 41 sätestatud nõuetele);
• väga hea eesti keele oskust;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• korrektsus ja täpsus dokumentidega töötamisel;
• teadmised andmekaitsenõuetest ja võimekus neist kinni pidada;
• oskus kasutada kontoritarkvara arvutiprogramme;
• hea suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõime;
• võimekus juhtida valdkonna spetsialistide tööd;
• oskus ja tahe lahendada keerulisi valdkonna probleeme.

Tuleb kasuks, kui Sul on:
• töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• eelnev töökogemus sotsiaal- või sarnases valdkonnas;
• valdkondlikuks tööks vajalikke arvutiprogrammide kasutamise oskus (STAR);
• vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• sõiduki juhtimisõigus ja isikliku auto kasutamise võimalus.

Kui võtad väljakutse vastu, siis pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas +5 tasustatud tervisepäeva aastas;
• asjatundlikke, pühendunud ja ühtehoidvat meeskonda;
• kaasaegseid töövahendeid;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• paindlikku töökorraldust ja osalist kaugtöö võimalust pärast katseaja lõppu.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus, milles sisaldub motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi lõpptulemuseni
• dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Dokumendid, märksõnaga „Lastekaitsespetsialist", palun esitada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30. juuni 2022 digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee või Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla.
Lisainfo: Jüri Vaher, telefon 5389 2441, e-post juri.vaher@rapla.ee.

****************

 

Rapla Hooldekeskus otsib suveperioodiks kokka.
Oled rõõmsameelne ja kiirete näppudega, sulle meeldib meeskonnatöö ning oled valmis ühe eesmärgi nimel pingutama, et pakkuda Rapla Hooldekeskuse perele maitsvaid elamusi. Tule meile  tööle ja aita meie tänasel kokal puhata 25.07 - 01.09.2022
Soovi korral võta meiega ühendust +372 515 3261

 

****************

 

Alu Kool võtab alates 1. augustist 2022.a  konkursi korras tööle 1,0 ametikohaga lasteaiaõpetaja koolieelikute rühma, rühmas 19 last
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 17. juuliks  digitaalselt allkirjastatult e-postiga kool@alulakool.edu.ee
Lisateave  tel   55694827  või  e-aadressil kool@alulakool.edu.ee 

****************

 

Lasteaed Sinilill kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale.
Otsime oma meeskonda vahvate ideedega, teotahtelist ja loovat õpetajat.

Lasteaed pakub:
• põnevat ja vaheldusrikast tööd lastega;
• väljakutseid ja arenguvõimalusi.

Tööleasumise aeg: 1. september 2022.

Tööleping on tähtajaline (vanemapuhkusel viibiva töötaja asendamine).

Töökoht asub lasteaia Juuru majas (Muuseumi tn 3, Juuru alevik, Rapla vald).

Sooviavaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata
1.augustiks 2022 e-aadressil sinilill@rapla.ee

Info telefonil 5191 0055.

 

***************************

 

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee