2.12.22

Vabad töökohad valla asutustes

* * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi abivallavanema (majanduse ja planeeringu valdkond) ametikoha täitmiseks (koormus 1,0)

Vallavalitsuse juhtide teenistusgruppi kuuluva ametnikuna saavad Sinu vastutusvaldkondadeks olema majanduse ja planeeringute valdkonna strateegiline juhtimine Rapla vallas. Ametikoha põhieesmärgiks on sihipärasemalt keskenduda valdkonna arendamisele, vedada vallavalitsuse tasandil erinevaid võimalikke uusi innovaatilisi projekte, arendada ja ellu viia valdkonna tegevusi ning leida efektiivseid lahendusi majandus- ja planeeringuvaldkonna juhtimises. Ametijuhend leitav: https://rapla.ee/ametnikud

Meiega liitudes on Sul võimalus:
• olla väljakutseid pakkuvate ambitsioonikate kasvuplaanide algatamise juht;
• olla tihedas suhtluses valla majandus- ja planeeringuvaldkonda toetavate koostööpartneritega;
• saada põhipuhkust 35 kalendripäeva ja 5 tasustatud tervisepäeva aastas ning haigushüvitist haigestumise teisest päevast ka siis, kui seadus tööandjat selleks enam ei kohusta;
• saada erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• olla oma meeskonna kujundaja ja meeskonnatunde looja.

Sinu tööülesanneteks on:
• koostöös vallavolikogu ja -valitsusega leida innovaatilisi lähenemisi muutmaks kogu Rapla valla elukeskkonda atraktiivsemaks;
• olla usaldusväärseks partneriks vallavolikogule, vallavalitsusele, oma meeskonnale, koostööpartneritele ja vallakodanikele;
• valla majandus- ja planeeringuvaldkonna tegevuste korraldamine ja koordineerimine, valdkonnasisese kommunikatsiooni korraldamine, tööjaotuse ja vastutuse määramine;
• osalemine valla arengukava aja- ja asjakohastamisel, elluviimisel ning vastutamine valdkonna eelarve koostamise ja täitmise eest;
• riigihangete korraldamise koordineerimine ja hankeplaani koostamine.

Sobid ametikohale, kui oled tulemustele orienteeritud kaasav juht ja Sul on
• vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• kõrgharidus koos eesti keele oskusega tasemel C2 ning vähemalt ühe võõrkeele oskus tasemel B2;
• edukas keskastme meeskonna juhtimiskogemus;
• ettevõtteteadlikkus ja äriline mõtlemine ning ettevaatav, kasvule ja arengule orienteeritud lähenemine;
• majandusarvestuse ja finantsjuhtimise alased teadmised ning hea analüüsioskus ja süsteemsus;
• hea suhtlemis- ja kuulamisoskus ning oskus enda käitumist kohandada koostööks erinevate inimestega;
• hea läbirääkimisoskus ning oskus oma seisukohti veenvalt, konkreetselt ja argumenteeritult põhjendada;
• algatusvõime ja suudad esineda nii oma töökeskkonnas kui ka laiema publiku ees;
• tavapäraste oma tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (Word, Excel, PowerPoint);
• sõiduki juhtimisõigus ja isikliku sõiduki kasutamise võimalus.

Sind toetab antud ametikohal kõrge saavutusvajadus, innovaatilisus, initsiatiivikus ja proaktiivsus. Sa oled vallavalitsuses oluline lüli hea õhkkonna kujundamisel, Sul on positiivne ja sõbralik hoiak ning oled oma töös avatud ja meeskonnaliikmeid kaasav. Sa usud endasse, oled iseseisev ja hea enesejuhtivusega ka keerulisemates olukordades. Sa saad edukalt hakkama meeskonnas, kui hindad kõrgelt ausust ja tasakaalukust ning pead kokkulepetest kinni ja mõistad sügavuti vallavalitsuse põhiülesannet luua parim elukeskkond vallakodanikule. Kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus sektoris, teadmised vastavate valdkondade toimimisest avalikus sektoris ja riigihangete läbiviimise kogemus.

Konkursil osalemiseks esita
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
• palgasoov.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Dokumendid, märksõnaga „abivallavanem", palun esitada 4. detsembriks 2022 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.

Lisainfo: Gert Villard, telefon: +372 517 7645; e-post: vallavanem@rapla.ee.

* * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede spetsialisti (1,0) ametikoha täitmiseks

Ametikoha eesmärk on Rapla valla teetööde kavandamine, ehitamine ja uuendamine, sh teede, tänavate, sildade ning seonduvate rajatiste projekteerimise, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine ning nendeks tegevusteks vajalike riigihangete ja pakkumusmenetluste läbiviimiseks vajaliku tehnilise dokumentatsiooni koostamine, pakkumusmenetluste läbiviimise korraldamine ning sõlmitud lepingute täitmise järelevalve, teehoiukava ja teiste teehoidu käsitlevate arengudokumentide eelnõude väljatöötamise korraldamine, projektide ja planeeringute läbivaatamine, vajadusel märkuste esitamine ja kooskõlastamine oma pädevuse piires, liikluse, parkimise ning teeregistriga seotud toimingute korraldamine, optimaalse liikluskorralduse tagamine, liikluskorraldusvahendite (liiklusmärgid, teekattemärgistus, künnised, piirded jms) paigaldamise ja hoolduse korraldamine, valla teedel ja tänavatel erakorraliseks veoks või sõiduks erilubade taotluste menetlemine ja lubade väljastamine vastavalt kehtestatud korrale, eraomandis olevate avalikus kasutuses olevate teede kohta maaomanikega tee avaliku kasutamise lepingute sõlmimise korraldamine.

Edukal kandidaadil on:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• erialane kõrg- või kutseharidus (teede ehituse/liiklusohutuse valdkond);
• tööks vajaliku seadusandluse väga hea tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• korrektsus ja täpsus asjaajamises;
• oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
• oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Tuleb kasuks, kui Sul on:
• varasem töökogemus avaliku sektori ametiasutuses;
• varasem töökogemus teede ehituse valdkonnas;
• dokumendihaldusprogrammi Amphora kasutamisoskus.

Kui võtad väljakutse vastu, siis pakume Sulle:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• enesearengu võimalusi;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• paindlikku töökorraldust ja osalist kaugtöö võimalust pärast katseaja lõppu.
• põhipuhkus 35 kalendripäeva aastas + 5 tervisepäeva;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast.

Konkursil osalemiseks esita järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Dokumendid, märksõnaga "Teede spetsialist" saada hiljemalt 4. detsembriks 2022 digiallkirjastatult elektronposti aadressile rapla@rapla.ee või postiga aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla.
Lisainfo: Gert Villard, telefon 517 7645, e-post vallavanem@rapla.ee.

* * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaaltööspetsialisti (vanemapuhkuse asendaja) ametikoha täitmiseks (koormusega 1,0)

Sotsiaaltööspetsialist on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla vallas sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste määramine, kodanike nõustamine ja abistamine konkreetsetes sotsiaalsetes probleemides. Ametijuhend leitav https://rapla.ee/ametnikud

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele
• vastavust sotsiaalhoolekande seaduses  kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaaltöötajale esitatud nõuetele;
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas;
• valmisolekut tööülesandeid täita valla kõigis piirkondades;
• isikliku auto kasutamise võimalust.

Kasuks tuleb:
• töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• eelnev töökogemus sotsiaal- või sarnases valdkonnas;
• valdkondlikuks tööks vajalikke arvutiprogrammide kasutamise oskus (STAR);
• vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil.

Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva + 5 tasustatud tervisepäeva aastas;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• kaasaegseid töövahendeid;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Dokumendid märgusõnaga "Konkurss - sotsiaaltööspetsialist", palun esitada 4. detsembriks 2022 Rapla Vallavalitsuse aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainfo: abivallavanem Jüri Vaher, telefon: 5389 2441 ja/või e-post: juri.vaher@rapla.ee
 

***************************

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee