Rapla vald alustab energiahinna hüvitise toetuseks avalduse vastuvõtmist 10. jaanuarist

Valitsuse 21.detsesembri otsuse kohaselt hakkavad energiahinna tõusu hüvitist saama kuni keskmise sissetulekuga leibkonnad. Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek jääb leibkonna esimese liikme kohta alla 1126 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta on ülempiiriks 563 eurot ja alla 14-aastase lapse kohta 338 eurot.

Rahandusministeeriumi kodulehel on kalkulaator, millega pered saavad vaadata, kas kuulutakse toetuse sihtrühma, ning arvutada välja elektri-, gaasi- ja kaugkütte hüvitise võimaliku suuruse. Peredele hüvitatakse käesoleva aasta septembrist (tagasiulatuvalt kuni viis kuud) järgmise aasta märtsini 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh, gaasil 49 €/MWh) ning kaugküttel 78 €/MWh.

Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks. Kuigi isikute käsutuses võib olla mitu eluruumi, saab põhilisi elukohti perekonnal olla ainult üks.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada kirjalik taotlus oma rahvastikuregistrijärgsele omavalitsusele koos järgmiste dokumentidega:

  • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sealhulgas tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral, ning põhjendatud juhul valla- või linnavalitsuse nõudmisel kontrolli teostamiseks ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse;
  • tõendid, et tegemist on leibkonna tegeliku elukohaga, kui alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast;
  • kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta, sealhulgas perekonna koosseisu ja alalise või peamise elukoha kohta ja et perekonna liikmeid ei ole arvatud mõne teise perekonna hulka samade kulude katteks toetuse taotlemisel;
  • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid.

 

Olenevalt sellest, millise energiahinna tõusu kulude katteks taotlus esitatakse, peavad dokumentidelt olema tuvastatavad järgmised andmed:

  1) tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);

  2) tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);

  3) kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;

  4) kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ja alampiir 10 eurot ühe kuu kohta. Taotluse läbivaatamiseks kulub kuni 35 tööpäeva. Kui kõik dokumendid on korras, makstakse toetussumma välja sellele järgneva 7 tööpäeva jooksul.

Jooksvat informatsiooni energiakulude hüvitamise kohta saab veebilehelt www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine.

Korduma kippuvatele küsimustele leiad vastused siit.

Teie küsimustele vastavad valla sotsiaaltöö spetsialistid, kelle kontaktid leiad siit.

Küsimustele vastavad valla sotsiaaltöö spetsialistid, kelle kontaktid leiad siit.

Taotluse saab täita valla kodulehele sisse logides e-vormina (vt linki allpool). Kui sisselogimise võimalus puudub, saab laadida blanketi siit ja saata e-postile rapla@rapla.ee. Samuti saab taotluse täita sotsiaaltööspetsialisti juures kohapeal selleks eelnevalt aja reegistreerides.