« Tagasi

Kokkuvõte vallavolikogu 21. juuni istungist

Rapla Vallavolikogu istung toimus teisipäeval, 21. juunil 2022 algusega kell 14.00 Ööbiku Gastronoomiatalus. Päevakord ja link eelnõudele asuvad allpool.

Vallavolikogu istungil 21. juunil 2022

Vallavolikogu kümne liikme algatatud Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuste nr 70-75 muutmise ettepanek (komisjonide koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine) ei leidnud piisavalt toetust volikogu liikmete seas.

Kinnitati Rapla valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

Otsustati võõrandada avaliku kirjaliku korduvenampakkumise korras Rapla vallale kuuluv Purku külas Tõmmu katastriüksusel asuv korteriomand alghinnaga 9 900 eurot.

Seoses Rapla valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise II etapiga algatati Rapla valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine Raka külas ja Hagudi alevikus asuvatele kinnisasjadele.

Otsustati mitte nõustuda kaevandamisloa andmisega Vahastu liivakarjäärile, kuna avalik huvi keskkonnahäiringu vältimiseks on kaalukam kui huvi kaevandamisloa väljastamiseks olukorras, kus täiendavaid keskkonnauuringuid ei ole tehtud.

Algatati Lõoksemäe detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused kahe täiendava üksikelamuansambli püstitamiseks.

Võeti vastu Viljandi mnt 61 ja 63 detailplaneering. Avalik väljapanek korraldatakse 21. juulist  kuni 14. augustini 2022 Rapla valla ametlikul veebilehel ja Rapla vallamaja fuajees.

Otsustati korraldada 13. juulist kuni 16. augustini 2022 Rapla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek Rapla valla ametlikul veebilehel ja Rapla vallamaja fuajees.

Võeti vastu eraõigusliku erikooli toetamise kord.

Läbiti külavanema statuudi eelnõu esimene lugemine.
 

PÄEVAKORD:
1. Vallavolikogu kümne liikme algatus Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuste nr 70-75 muutmiseks (eelnõude esitaja VL Rapla Vallakodanike Liit/volikogu komisjonide esimehed)
2. Rapla valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/finantsjuht Küllike Orul)
3. Vallavara võõrandamine korduvenampakkumise korras /Purku k, Tõmmu/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorraldusspetsilist Tiit Olju)
4. Rapla valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise algatamine /Tänavavalgustuse rekonstrueerimine, Hagudi/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorraldusspetsilist Tiit Olju)
5. Arvamuse andmine Vahastu liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele (eelnõu esitaja vallavalitsus/keskkonnaspetsilist Liis Lillemets)
6. Detailplaneeringu algatamine /Lõoksemäe/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
7. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine /Rapla, Viljandi mnt 61 ja 63/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
8. Detailplaneeringu kehtestamine /Saare/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
9. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
10. Eraõigusliku erikooli toetamise kord (eelnõu esitaja vallavalitsus/abivallavanem Jüri Vaher)
11. Külavanema statuut I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/kultuuri- ja noosootööspetsilist Helen Hints) 

Päevakorra eelnõud siin