« Tagasi

Kokkuvõte vallavolikogu 25. novembri istungist

Rapla Vallavolikogu istung toimus neljapäeval, 24. novembril 2022  Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

Viidi läbi Rapla valla jäätmekava 2023 – 2027 ja jäätmehoolduseeskirja I lugemised.

Kiideti heaks Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022–2025 muutmine

Kehtestati Rapla valla huvikoolide õppetasu suurus.

Muudeti vallavolikogu määrust vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes, asendades sõnad „Kaiu Lasteaed Triinutare" sõnadega „Kaiu Kool".

Anti Rapla Vallavalitsusele volitused planeerimisseadusest tulenevate küsimuste lahendamiseks.
Kehtestati Rapla linnas Mahlamäe tn 10 detailplaneering.

Viidi läbi Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise korra esimene lugemine.

Otsustati jätta rahuldamata eraisiku 18.10.2022 esitatud vaie, milles taotleti Rapla Vallavolikogu 29.09.2022 otsuse nr 61 „Erateede avalikuks kasutamiseks määramata jätmine" tühistamist, kuna Jõe katastriüksuse omaniku õigust asja valdamise, kasutamise ja käsutamise piirang käesoleval juhul ei ole proportsionaalne ning saavutatava eesmärgi suhtes sobiv, vajalik ja mõõdukas.

Vabastati Triin Matsalu valitsuse liikme kohustustest.

Saadi ülevaade töösolevatest projektidest: Rapla linna koerte mängu- ja treeningväljak, spaakeskus ja Rapla lennuväli.

Arvati Anne-Ly Pedaja välja sotsiaal- ja tervisekomisjoni liikmete hulgast ning kinnitati komisjoni liikmeks Kadri Luga.

Arvati Liisi Redlich välja kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete hulgast ning kinnitati komisjoni liikmeks Age Tekku.

Moodustati Rapla valla valimiskomisjon 6-liikmelisena, sealhulgas komisjoni esimees, kelleks on vallasekretär, liikmed: Katrin Kruusimägi,  Anu Lillemägi, Marju Pajo, Ants Soodla, Heiti Vahtra.

 

PÄEVAKORD:
1. Rapla valla jäätmekava 2023-2027 I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/keskkonnaspetsialist Liis Lillemets; Lemma OÜ keskkonnakonsultant Kaisa Aadna)
2. Rapla valla jäätmehoolduseeskiri I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/keskkonnaspetsialist Liis Lillemets; Lemma OÜ keskkonnakonsultant Kaisa Aadna)
3. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025 muutmine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit arendusjuht Heiti Vahtra)
4. Rapla valla huvikoolide õppetasu suurus (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus)
5. Rapla Vallavolikogu 20. detsembri 2018 määruse nr 50 „Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes" muutmine (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus)
6. Volituste andmine Rapla Vallavalitsusele planeerimisseadusest tulenevate küsimuste lahendamiseks (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
7. Detailplaneeringu kehtestamine /Mahlamäe tn 10/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
8. Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord I lugemine (eelnõu esitaja majandus- ja keskkonnakomisjon/komisjoni esimees Margus Jaanson; vallavanem Gert Villard)
9. Rapla Vallavolikogu 29. septembri 2022 otsusele nr 61 „Erateede avalikuks kasutamiseks määramata jätmine" esitatud vaide lahendamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/ vallasekretär Ülle Eesik-Pärn)
10. Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustusest (eelnõu esitaja vallavalitsus/ vallavanem Gert Villard)
11. Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuse nr 75 "Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Inna Tamm)
12. Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuse nr 73 "Rapla Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Ilvi Pere)
13. INFORMATSIOON: Spakeskus, koerteväljak, lennuväli (informatsiooni esitaja abivallavanem Rain Terras)

Päevakorra eelnõud siin