« Tagasi

Rapla linnas Savi tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 06.09.2022 taotlus Rapla linnas Savi tn 3 maaüksusel (katastritunnus 66801:001:0942) paikneva elamu (ehitisregistri kood 109016804) ümberehitamiseks ja laiendamiseks. Taotluse kohaselt kavandatakse katust tõsta u 1,5 m, et sinna ehitada 2 kuni 4 katusekorterit. Hoonesse kokku kavandatakse u 10 üürikorterit ja korterite jaoks mõeldakse krundile ehitada ka maapealne panipaik.

Planeerimisseaduse kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 % selle esialgu kavandatud mahust. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jääval kinnisasjal ühte hoonet ja püstitada seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud hoonestuslaadiga ja kui üldplaneeringus on vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused määratud. Üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse planeeritav maakasutus kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa. Katastriüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa, mis vastab hoone senisele tegelikule kasutusotstarbele. Ehitisregistri andmetel on tegemist kolme või enama korteriga elamuga, mis on kasutusele võetud oletuslikult 1957. aastal, s.o vähemalt 50 aastat enne praeguse üldplaneeringu kehtestamist. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt tuleb säästva arengu põhimõtteid järgides soodustada kasutusotstarbelt võimalikult erinevaid funktsioone kandvate ehitiste (väiketootmine, ärid, bürood, ühiskondlikud hooned) ja erinevate elamutüüpide (eramu, ridaelamu, korruselamu) rajamist samas piirkonnas, mis tagab erinevate ühiskondlike rühmade parema lõimumise ning on erinevate muudatuste suhtes paindlikum.

Üldplaneeringu kohaselt kuuluvad olemasolevad maakasutuse sihtotstarbed säilitamisele seni, kuni maa-alal soovitakse arendada olemasolevast teistsuguse sihtotstarbega tegevust. Seetõttu on antud juhul üldplaneeringuga kooskõlas nii olemasoleva elamumaa sihtotstarbe säilitamine ja üldplaneeringu kaardil märgitud planeeritavast maakasutusest erinev maakasutus kui ka katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ärimaaks vastavalt üldplaneeringu juhtotstarbele. Kui tegemist saab olema majutusasutusega, on asjakohane katastriüksuse sihtotstarbeks määrata ärimaa vastavalt maakatastriseadusele.

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku periood on 15.10.2022 kuni 26.10.2022. Avaliku väljapaneku jooksul oodatakse arvamusi ja ettepanekuid eelnõule. Projekteerimistingimuste andmise otsustab Rapla Vallavolikogu.

► Taotlus

► Projekteerimistingimuste eelnõu