« Tagasi

Kokkuvõte vallavolikogu istungist

30. novembri 2023 volikogu istungil

  • Kinnitati Juuru Eduard Vilde kooli arengukava aastateks 2023 – 2027.
  • Jäeti Rapla valla esindaja õpetajate töötasu alammäära kollektiivse töötüli riiklikusse lepitusmenetlusse nimetamata.
  • Kehtestati Kolme Kandi Rahvamaja põhimäärus.
  • Toetati Räpina, Põlva ja Kanepi Vallavolikogu ning Tartu Linnavolikogu Riigikohtule esitatud taotlusi kontrollida sotsiaalhoolekande seaduse §-ga 22¹ kohaliku omavalitsuse üksustele pandud kohustuste põhiseadusele vastavust.
  • Kehtestati detailplaneeringu koostamise ja vormistamise nõuded Rapla vallas.
  • Kehtestati Rapla linnas Viljandi mnt 11 detailplaneering, eesmärgiga määratleda tingimused korterelamu püstitamiseks Rapla linnas Viljandi mnt 11 ja Viljandi mnt 13 maaüksuste liitmise tulemusel moodustatavale krundile.
  • Otsustati jätta rahuldamata MainCapital OÜ 30. oktoobril 2023 vaie, milles taotletakse Rapla Vallavolikogu 28. septembri 2023 otsuse nr 63 „Detailplaneeringu algatamisest keeldumine" kehtetuks tunnistamist ja uue otsuse tegemist, millega algatatakse detailplaneeringu menetlus Keskkooli tn 4 kinnistul selliselt, et detailplaneeringut ei käsitata Rapla valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna.
  • Muudeti Rapla linna soojusmajanduse arengukava 2016–2026, täiendades seda lisaga 15 „Rapla linna lõunaosa kaugkütte võrgupiirkonna arengukava kaasajastamine".