« Tagasi

Saula detailplaneeringu kehtestamise teade

Rapla Vallavolikogu 30.05.2024 otsusega nr 38 kehtestati Uuskülas Saula detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on määratleda tingimused 9 üksikelamu ja 1 paarismaja kavandamiseks planeeringualal pindalaga u 3 ha, mis hõlmab Kasetuka tn 2 (katastritunnus 66904:001:0259), Kasetuka tn 8 (katastritunnus 66904:001:0262), Saula tee 7 (katastritunnus 66904:001:0256), Sõnajala tn 2a (katastritunnus 66904:001:0258) ja Uusküla tee 2 (katastritunnus 66904:001:0257) krunte ning tänavaid nende teenindamiseks vajalikus ulatuses. Planeeringu elluviimisega suurendatakse kehtiva detailplaneeringuga võrreldes elamumaa osakaalu piirkonnas. Planeering järgib üldplaneeringu põhilahendust. Planeeringu elluviimine evib eeldatavasti positiivset majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist mõju ega kahjusta looduskeskkonda. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda planeeringute andmekogus ja Rapla valla veebilehel.
 
skeem