« Tagasi

Kabala külas Tooma projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 16. novembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Kabala külas Koikse tee 47 // Tooma maaüksuse (katastritunnus 65401:002:1110, maatulundusmaa 100%, pindala 2,20 ha) jagamise tulemusel moodustatavale krundile üksikelamu ehitisealuse pinnaga u 200 m².

Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringut koostamata püstitada olemasoleva hoonestuse vahele jääval kinnisasjal ühe hoone, kui ehitis sobitub sinna mahuliselt ja otstarbelt ning vastab üldplaneeringu tingimustele. Detailplaneeringu asendamise korral projekteerimistingimuste menetlusega on kohustuslik avatud menetluse korraldamine. 

Eelnõu avalikustati valla veebilehel ja teade valla infolehe "Rapla Teataja" detsembrikuu numbris. Avaliku väljapaneku periood kestis 16. detsembrist 2023 kuni 2. jaanuarini 2024. Avaliku väljapaneku jooksul eelnõule arvamusi ja ettepanekuid ei esitatud. Menetluse käigus ilmnes siiski, et kavandatava tegevuse piirkond jääb üldplaneeringuga määratud puhastusseadmete kujasse, millest tingituna oli täiendavalt tarvis välja selgitada, kas kavandatava puurkaevu ja lokaalse heitveekäitluslahenduse rajamine on võimalik. Ilmnes, et tegelik puhastusseadmete kuja kavandatavate ehitisteni siiski ei ulatu ning täiendatud eelnõu saadeti Keskkonnaametile, vee-ettevõttele ja puudutatud naaberkinnistu omanikule täiendavaks heakskiitmiseks. Leiti võimalus paigutada nii puurkaev kui ka omapuhasti krundile viisil, mis ei põhjusta naaberkinnisasjadele kitsendust. Vallavalitsus soovitab piirkonna maaomanikel pikemas perspektiivis arvestada vajadusega liituda vee-ettevõtte võrkudega ja lühemas perspektiivis kokku leppida olemasoleva taristu kasutamise, korrashoiu ja talumise tingimused. Rapla Vallavalitsuse 25. märtsi 2024 korraldusega nr 107 projekteerimistingimused anti.

 

► Asendiplaan 18. märtsi 2024 seisuga (autor arhitekt Harry Lindemann, projekteerija Caspar Vikkisk, Virgman OÜ töö)

► Taotlus

► Projekteerimistingimuste eelnõu