« Tagasi

Ega tali taeva jää! Lumetõrjest erateedel

Rapla Vallavalitsus korraldab lumetõrjet Rapla vallas asuvatel erateedel 22.02.2023 Rapla Vallavolikogu  määruse nr 5 „Rapla valla erateede talihoolduse tegemise kord" alusel. Selle määrusega kehtestati kogu Rapla valla haldusterritooriumil asuvatel erateedel talihoolduse tegemiseks ühtsed põhimõtted.

Kui lumetõrjetööde taotlus on vallale esitatud enne käesoleva määruse jõustumist, ei ole uut taotlust vaja esitada. Vald teeb selle alusel lumetõrjet kuni lumetõrjest loobumise taotluse laekumiseni.

Lumetõrje tegemise eelduseks erateedel on, et taotluse (leitav valla veebilehel, siit) esitaks eratee omanikud, kes kasutavad kinnistul olevaid elamuid. Läbi vaadatakse kõik taotlused, mis vallavalitsusele saadetakse.

Erateel teostatakse lumetõrjet, kui on täidetud järgmised tingimused:

  • tee laius ja kurvid peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje tegemist;
  • teekoridor peab olema lumetõrjet segavatest objektidest vaba vähemalt 2 m teekatte servast;
  • teekoridoris, sh servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuoksad, kivid, truubiotsad jms), ohtlikud või kaitset vajavad objektid ja mahapöörded peavad olema märgistatud viisil (vähemalt 1,5 meetri kõrguselt helkurribaga), mis tagab nende nähtavuse lumekihi paksusest hoolimata ja pimedas;
  • teekoridori kohalt peavad olema puude oksad ja muud takistused eemaldatud vähemalt 4 m kõrguselt;
  • tupikteede korral peab olema võimalik lumetõrjetehnikal tee lõpus ümber pöörata;
Lumetõrjet ei teostata, kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara.
Lumetõrje teostamiseks vajalike tingimuste täitmise eest vastutab eratee omanik.

Lumetõrjet alustatakse 12 tunni jooksul pärast tuisu või lumesaju lõppemist, kui lumekihi paksus teel ületab 20 cm ning tee on lumetõrjetehnikale avatud ja läbitav. Lumetõrje ei sisalda libedusetõrjet, lume äravedu ega ladustamist.

Lisainfo teede lumetõrje kohta Rapla vallas ja erateede talihoolduse taotluse vorm on kättesaadav valla kodulehel siit.