« Tagasi

Kehtna vallas algatati Lau taastuvenergiapargi planeerimine

Kehtna Vallavolikogu 27. septembri 2023 istungil algatati üldplaneeringut muutev detailplaneering Lau taastuvenergiapargi kavandamiseks ning keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringute teostamisega. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada Kehtna valla üldplaneeringuga ettenähtud perspektiivsele tuuleenergia alale T2 „Lau taastuvenergiapark", mis koosneb tuule- ja päikeseenergia tootmisvõimsustest ning elektrienergiasalvestist. Planeeringuga muudetakse maakasutuse sihtotstarbeid, sh vajadusel moodustatakse eraldi krundid ning määratakse ehitusõigus tuulikute, päikesepargi ja energiasalvesti rajamiseks, lahendatakse kruntidele juurdepääsud, teed, tehnovõrkude paigutus ning heakorra küsimused. Lisaks määratakse kitsendustega alad ja vajadus maa avalikku kasutusse võtmiseks või servituutide seadmiseks. Detailplaneeringu ala suurus on orienteeruvalt 97 ha ja planeering hõlmab kogu T2 tuuleenergia arenguala.

Planeeringuala vahetus naabruses on Karitsa tuulepargi eriplaneeringu ala Rapla vallas (viide avab planeeringu materjalid uues aknas).

► Kavandatava planeeringuala skeem (9,5 MB .pdf)

► Lau taastuvenergiapargi materjalid Kehtna valla veebilehel