« Tagasi

Rapla linn, Koidu tn 22 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsus kaalub projekteerimistingimuste andmist Rapla linnas Koidu tn 22 tootmismaa maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0120, tootmismaa 100%, pindala 7249 m²) laohoone kavandamiseks. Taotluse kohaselt püstitatakse u 700 m² hoonealuse pinnaga köetav laohoone kõrgusega u 8 meetrit, millesse tulevad laopinnad metallriiulitega ja kahekorruseline kontoriosa.

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna juhtotstarve tootmismaa. Linnas on ehitusloakohustusliku hoone kavandamine detailplaneeringukohustuslik. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus detailplaneeringu koostamise kohustuse korral ehitusõiguse anda projekteerimistingimustega kui ehitis sobitub piirkonda ja vastab üldplaneeringu tingimustele. Üldplaneeringu kohaselt on tootmisalade arendamine lubatud, kui tootmis- ja ladustamistegevusega ei põhjustata häiringut naaberaladele.

Projekteerimistingimuste andmiseks on nõutav avatud menetluse korraldamine. Eelnõu avalikustati Rapla valla ametlikul veebilehel ja vallamaja fuajees 23.03.2023. Teade avatud menetluse kohta avaldati valla infolehe „Rapla Teataja" aprillinumbris. Projekteerimistingimuste menetlusse kaasati ehitisregistri vahendusel puudutatud maaomanikud, asjaomased asutused ja võrguvaldajad.

Avaliku väljapaneku periood oli 15.04.2023 kuni 30.04.2023.

Projekteerimistingimused anti Rapla Vallavalitsuse 02.05.2023 korraldusega nr 205.

 

► Taotlus

► Projekteerimistingimuste eelnõu