« Tagasi

Uuskülas Suve tn 11 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale tehti ettepanek suurendada projekteerimistingimustega hoonestusala Suve tn 11 maaüksusel Uuskülas. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Rapla Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 41 kehtestatud Koguduse, Väljamäe, Jaanilda ja Kopli maaüksuste, nendega piirnevate reformimata riigimaade ning osaliselt riigimaanteede T15 Tallinn-Rapla-Türi ja T0141 Rapla-Varbola maantee maaüksusi hõlmava detailplaneeringuga määratud hoonestusala tingimusi Uuskülas Suve tn 11 maaüksuse (katastritunnus 66904:001:0217) osas. Hoonestusala suurendatakse kuni 10% ulatuses vastavalt lisatud asendiplaanile. Hoonestusala suurendamine on vajalik krundi otstarbekama kasutamise huvides. Muud tingimused jäävad detailplaneeringuga kehtima. Detailplaneeringu terviklahendus on pärast hoonestusala suurendamist jätkuvalt elluviidav. Hoonestusala tingimuste muutmisega ei muudeta planeeringulahendust.

Eelnõu avalikustati 15.03.2023 Rapla valla ametlikul veebilehel ja vallamaja fuajees. Teade avaldati infolehe "Rapla Teataja" aprillikuu numbris. Avaliku väljapaneku periood oli 15.04. kuni 30.04.2023.

Projekteerimistingimused anti Rapla Vallavalitsuse 02.05.2023 korraldusega nr 209.

ortofoto

► Taotlus

► Asendiplaan (Mereno Ehitus töö nr EH22063)

skeem

► Projekteerimistingimuste eelnõu