PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

► Riigilõivu info

► Avatud menetluses antud projekteerimistingimused alates 2016. aastast

► Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki esitatud ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

« Tagasi

Röa külas Jõulu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 9. juulil 2023 taotlus üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks Röa külas Jõulu maaüksusele (katastritunnus 66903:002:0149, 100% maatulundusmaa, pindala 6,05 ha). Taotluse kohaselt on plaanis püstitada kuni 150 m² ehitisealuse pinnaga üksikelamu, alla 20 m² ehitisealuse pinnaga ja alla 5 m kõrgune abihoone ja alla 20 m² ehitisealuse pinnaga ja alla 5 m kõrgune garaaž.

Maaüksusel paiknevad Härja (Purila) kõrtsi varemed. Ehitisregistri andmetel on tegemist 534 m² ehitisealuse pinnaga elamuga. Omaniku andmetel pärinevad esimesed teated kõrtsihoonest juba 1782. aastast. 1990. aastatel kaaluti hoone võtmist arhitektuurimälestisena riikliku kaitse alla, kuid seda ei sündinud. 2000. aastate alguses langes sisse katus ja praegu on kõrtsihoonest alles müürid ja kelder. Hoone on kultuurilooliselt väärtuslik. Näiteks on seal elanud pedagoog, koolidirektor ja rahvaluulekoguja Kaleph Jõulu, kitarrist ja pedagoog Heiki Mätlik ning koduloouurija Arvi Paidla. Teine märkimisväärne asjaolu on see, et Raudalu maanteena tuntud olulisel liikumisteel paiknes Röa külas mõnesajameetriste vahedega kolm kõrtsi - Röa kõrts, Härja kõrts ja Aru kõrts.

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt kuulub maaüksus rohelise võrgustiku alale. Rohelises võrgustikus loetakse ühe elamuansambli tekitatava häirefaktori raadiuseks 400 m. Piirkonna tegelik ajalooliselt väljakujunenud asustustihedus on oluliselt suurem. Vanavärava ja Aru kinnistutel olevaid elamuid lahutab kõrtsihoonest u 200 m, Aru ja Riisika kinnistutel olevad elamud on teineteisest u 110 m kaugusel ning Riisika ja Rehemiko kinnistute elamud teineteisest u 80 m kaugusel.

2019. aastal anti maaüksusele üksikelamu ja kuni kolme abihoone ehitusõigus projekteerimistingimustega. Hoonestusala määrati kõrtsihoone vahetusse naabrusesse, mis võimaldas säilitada rohelise võrgustiku toimimiseks vajalikud tingimused. 2019. aastal projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamisel Maanteeametiga ilmnes, et kavandatava riigitee laiendamise tulemusena võib hoonestusala osaliselt jääda trassikoridori. Vallavalitsus soovitas taotlejal elamu lõpliku asukohavalikuga oodata kuni Maanteeameti tellitud eskiisi valmimiseni. 2020. aasta maikuus valminud eskiisi kohaselt (Skepast&Puhkim OÜ töö nr 2019_0059) on Härja (Purila) kõrtsihoone asukohale kavandatud Töngi ökodukt. Kõrtsihoone vahetu naabrus ökodukti ruumivajaduse tõttu üksikelamu ehitamiseks ei sobi ja vajalik on algselt kavandatud asukohta muuta. Looduslikke tingimusi ja mõju rohelisele võrgustikule arvestades sobib hoonestusalaks olemasolevate kõrtsihoone varemete ja Vanavärava talukoha hoonete vahele jääv ala. Allpoololeval ehitisregistri kaardi väljavõttel on hoonestusala tähistatud helesinisega:

skeem

Menetluse käigus ilmnes, et Rail Baltica raudteetrassi ja riigitee rajamisega seoses ehitatakse piirkonda suur ökodukt, mille toimimiseks ei ole võimalik anda Jõulu maaüksusele ehitusõigust. Tuginedes asjaomaste asutuste seisukohtadele Rapla Vallavalitsus keeldus projekteerimistingimuste andmisest.

► Projekteerimistingimuste taotlus

► Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine