PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

► Avatud menetluses antud projekteerimistingimused alates 2016. aastast

► Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki esitatud ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

« Tagasi

Rapla Ülejõe tn 4 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 12.05.2022 taotlus Rapla linnas Ülejõe tn 4 maaüksusele (katastritunnus 67001:002:1110) abihoone kavandamiseks. Abihoonesse on kavandatud prügiruum ja panipaigad. Maaüksusel taastatakse tulekahjus hävinud hoonet. Pärast hoone taastamist on taastunud põlengueelne olukord ja Vigala jõe kaldal väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas on olemasolevate hoonete vahele võimalik looduskaitseseaduse § 38 lõike 4 punkti 1¹ kohaselt uue ehitise püstitamine.

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist detailplaneeringu koostamise kohustusega piirkonnaga. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud hoonestuslaadiga ja kui üldplaneeringus on vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused määratud. Üldplaneeringu kohaselt on Ülejõe tn 4 maaüksuse maakasutuse juhtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa. Taastatakse külalistemaja. Külalistemaja teenindava abihoone ehitamise korral lahendatakse prügimajandus krundil kaasaegsel tasemel, samuti tekivad panipaigad. Abihoone eesmärk on kujundada heatasemeline, korrastatud linnaruum. Maaüksusel on ka varem abihooned olnud, kuid need hävisid tulekahjus ning algses asukohas vahetult jõe kaldal neid taastada ei ole otstarbekas.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 11.06.2022 kuni 25.06.2022. Rapla valla e-posti aadressile rapla@rapla.ee on oodatud arvamused ja ettepanekud eelnõule.

    

Taotlus

Keskkonnaameti 17.11.2021 kiri nr 7-9/21/22063-2 (.pdf .asice)

Projekteerimistingimuste eelnõu

Projekteerimistingimuste eelnõu väljavõte ehitisregistrist