PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

► Riigilõivu info

► Avatud menetluses antud projekteerimistingimused alates 2016. aastast

► Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki esitatud ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

« Tagasi

Hagudi alevik, Viljandi mnt 10 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 2. augustil 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Hagudi alevikus Viljandi mnt 10 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1486, elamumaa 100%, pindala 9377 m²) abihoone.

Viljandi mnt 10 kuulub Hagudi aleviku tiheasustusalale ja reoveekogumisalale. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse juhtotstarve pere- ja ridaelamumaa. Alevikus on ehitusloakohustusliku hoone kavandamine detailplaneeringukohustuslik. Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustuse korral ehitusõiguse anda projekteerimistingimustega kui ehitis sobitub piirkonda ja vastab üldplaneeringu tingimustele. Üldplaneeringu kohaselt võib elamualale püstitada elamu teenindamisega seotud ehitisi. Üldplaneeringus on määratud nõuded tiheasustusega ala arendamiseks.

Avatud menetluse korraldamine on kohustuslik. Projekteerimistingimuste eelnõu avaldati 30. augustil 2023 Rapla valla veebilehel ja avaldatakse 8. septembril valla infolehes „Rapla Teataja". Avalikustamise periood oli 9. kuni 24. septembrini 2023.

Kastani tn 4 maaomanik tegi 30. augustil 2023 ettepaneku, et taotleja lammutaks Viljandi mnt 10 ja Kastani tn 4 maaüksuste piiril asuva kuuri, mis kitsendab Kastani tn 4 maaüksuse kasutamist. Taotleja kinnitas 6. septembri 2023 e-kirjas, et kuur kuulub lammutamisele. Avaliku väljapaneku perioodil ei esitatud eelnõule ühtegi arvamust ega ettepanekut. Ei ole ilmnenud, et projekteerimistingimuste andmisega kahjustataks kellegi õigusi või huve.

Rapla Vallavalitsuse 25. septembri 2023 korraldusega nr 464 projekteerimistingimused anti.

skeem

► Projekteerimistingimuste taotlus

► Projekteerimistingimuste eelnõu (4 MB .pdf)