PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

► Avatud menetluses antud projekteerimistingimused alates 2016. aastast

► Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki esitatud ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

« Tagasi

Allika tn 9 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavolikogu 25. mai 2006 otsusega nr 40 kehtestati Tuti külas Vesiallika detailplaneering, millega kavandati tervikliku üksikelamupiirkonna rajamine. Planeeringualale jäävale Allika tn 9 maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0155) on esitatud ettepanek hoonestusala suurendamiseks 10% ulatuses. Ehitusseadustiku kohaselt tuleb sellisel juhul anda projekteerimistingimused avatud menetluses. Projekteerimistingimuste eelnõu oli avalikus väljapanekus valla ametlikul veebilehel ja vallamaja fuajees 12. aprillist kuni 15.maini 2022. Avaliku väljapaneku jooksul esitas Rahandusministeerium eelnõu kohta küsimusi, kuid kelleltki ei laekunud ühtegi ettepanekut ega vastuväidet. Projekteerimistingimused anti Rapla Vallavalitsuse 23. mai 2022 korraldusega.

► Projekteerimistingimuste taotlus

► Projekteerimistingimuste eelnõu

► Projekteerimistingimused