planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Kehtna Vallavolikogu 27. septembri 2023 istungil algatati üldplaneeringut muutev detailplaneering Lau taastuvenergiapargi kavandamiseks ning keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringute teostamisega. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada Kehtna valla üldplaneeringuga ettenähtud perspektiivsele tuuleenergia alale T2 „Lau taastuvenergiapark", mis koosneb tuule- ja päikeseenergia tootmisvõimsustest ning elektrienergiasalvestist. Planeeringuga muudetakse maakasutuse...

Kehtna vallas algatati Lau taastuvenergiapargi planeerimine

Kehtna Vallavolikogu 27. septembri 2023 istungil algatati üldplaneeringut muutev detailplaneering Lau taastuvenergiapargi kavandamiseks ning keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike...

Rapla Vallavolikogu 25. oktoobri 2023 otsusega nr 70 algatati Karitsa tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOVEP) koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Planeeringuala asub Karitsa küla lõunaosas ja Vana-Kaiu külas ning hõlmab üldplaneeringu eelnõus käsitletavat tuuleala nr 3 pindalaga u 302 ha. Eriplaneeringuga selgitatakse välja, millistesse asukohtadesse on elektrituulikuid võimalik rajada,...

Algatati Karitsa tuulepargi eriplaneeringu koostamine

Rapla Vallavolikogu 25. oktoobri 2023 otsusega nr 70 algatati Karitsa tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOVEP) koostamine...

Rapla Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 53 algatati Sulupere külas Nurgasalu detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kavandada Vigala jõe ja Rapla ümbersõidu vahelisele alale täiendavalt 7 üksikelamukrunti. Planeeringuala suurusega u 3,4 ha hõlmab Sulupere külas Jõenurga, Kopramäe põik, Kopramäe põik 1, Kopramäe tn 1, Nurga ja Nurgasalu maaüksusi ning osaliselt Nurga tee maaüksust. Planeeringuala piirneb Hellenurme tn 15, Jõeääre tn 2, Jõeääre tn 4, Jõeääre tn 6, Kopramäe põik 2,...

Nurgasalu detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Rapla Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 53 algatati Sulupere külas Nurgasalu detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kavandada Vigala jõe ja Rapla ümbersõidu vahelisele alale täiendavalt...

Rapla Vallavalitsusele esitati 9. juulil 2023 taotlus üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks Röa külas Jõulu maaüksusele (katastritunnus 66903:002:0149, 100% maatulundusmaa, pindala 6,05 ha). Taotluse kohaselt on plaanis püstitada kuni 150 m² ehitisealuse pinnaga üksikelamu, alla 20 m² ehitisealuse pinnaga ja alla 5 m kõrgune abihoone ja alla 20 m² ehitisealuse pinnaga ja alla 5 m kõrgune garaaž. Maaüksusel paiknevad Härja (Purila) kõrtsi varemed. Ehitisregistri andmetel on...

Röa külas Jõulu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 9. juulil 2023 taotlus üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks Röa külas Jõulu maaüksusele (katastritunnus 66903:002:0149, 100% maatulundusmaa, pindala 6,05...

Sulupere külas asuval Käbi tee 4 maaüksusel (katastritunnus 66904:003:0175) kehtib Rapla Vallavolikogu 23.11.2006 otsusega nr 70 kehtestatud Kalda kinnistu detailplaneering  (viide avab planeeringu materjalid valla veebilehel). Rapla vallale esitati projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga täpsustada kavandatavate ehitiste arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi. Detailplaneeringu kohaselt on elamu põhimahu katusekaldeks sätestatud 45 ja väiksematel osadel 25 kraadi,...

Sulupere külas Käbi tee 4 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Sulupere külas asuval Käbi tee 4 maaüksusel (katastritunnus 66904:003:0175) kehtib Rapla Vallavolikogu 23.11.2006 otsusega nr 70 kehtestatud Kalda kinnistu detailplaneering  (viide...

RRLektus Aktsiaselts (registrikood 10072791) esitas Rapla vallale detailplaneeringu algatamise ettepaneku Kalevi külas Kaupmehe maaüksusele (katastritunnus  66801:001:1543) . Plaanitakse ehitada kuni 1400 m² ehitusaluse pinnaga ärihoone, mille ühes osas paikneks Meie toidukaubad kauplus. Koostatud on eskiislahendus. Enne detailplaneeringu algatamist esitati eskiis arvamuse andmiseks piirkonna maaomanikele ja puudutatud asutustele. Laekunud on järgmised lähteseisukohad...

Kaupmehe, Kalevi küla

RRLektus Aktsiaselts (registrikood 10072791) esitas Rapla vallale detailplaneeringu algatamise ettepaneku Kalevi külas Kaupmehe maaüksusele (katastritunnus  66801:001:1543) . Plaanitakse...

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 91 algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Miku-Jüri maaüksusele (katastritunnus 66904:003:1431, pindala ca 6,7 ha, 100% maatulundusmaa). Planeeringu eesmärk on terviklikult väljaarendatava üksikelamupiirkonna moodustamine Rapla linna vahetus naabruses. Kavandatakse juurdepääsuteede rajamist, orienteeruvalt 15 üksikelamu etapiviisilist püstitamist kruntidele suurustega 2500 kuni 4000 m² ning terviklikku...

Miku-Jüri, Tuti

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 91 algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Miku-Jüri maaüksusele (katastritunnus 66904:003:1431, pindala ca 6,7 ha, 100%...

MainCapital OÜ esitas Rapla vallale 11. mail 2023 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Rapla linnas Keskkooli tn 4 maaüksusele (100% tootmismaa, pindala 2597 m², katastritunnus 67001:003:0021) ärimaja/majutushoone. Koos ettepanekuga esitati planeeringulahenduse eskiis ja 17. mail 2023 ettepanekut illustreerivad visualiseeringud (mõlemad AB ARTES TERRAE OÜ tööd). Rapla Vallavolikogu 28. septembri 2023 otsusega nr 63 keelduti üldplaneeringut järgiva...

Keskkooli tn 4, Rapla

MainCapital OÜ esitas Rapla vallale 11. mail 2023 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Rapla linnas Keskkooli tn 4 maaüksusele (100% tootmismaa, pindala 2597 m²,...

Rapla Vallavolikogu 28. septembri 2023 otsusega nr 61 kehtestati Tuti külas Nuki detailplaneering, millega sätestati tingimused üksikelamuansambli ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks. Nuki maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0276) Tuti külas. Planeeringuga muudetakse loodusliku haljasmaa juhtotstarvet u 25 protsendil maaüksuse pindalast. Muudatus ei ole sedavõrd ulatuslik, et tingiks üldplaneeringu muutmist. Planeeringu elluviimine evib eeldatavasti positiivset majanduslikku,...

Nuki detailplaneeringu kehtestamise teade

Rapla Vallavolikogu 28. septembri 2023 otsusega nr 61 kehtestati Tuti külas Nuki detailplaneering, millega sätestati tingimused üksikelamuansambli ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks....

Rapla Vallavalitsuse 24. augusti 2015 korraldusega nr 363 määrati Kodila külas Bussi tn 2 maaüksusele (katastritunnus  66901:003:0078) projekteerimistingimused üksikelamu, selle teenindamiseks vajaliku hoone ning teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks. Üksikelamu kavandati olemasoleva tootmishoone ümberehitamisena ja täiendava hoone ehitusõigus anti detailplaneeringu koostamise kohustusega alale planeerimisseaduse § 125 lõike 5 erandi alusel. Projekteerimistingimused...

Kodila külas Bussi tn 2 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsuse 24. augusti 2015 korraldusega nr 363 määrati Kodila külas Bussi tn 2 maaüksusele (katastritunnus  66901:003:0078) projekteerimistingimused üksikelamu, selle...

Näitan: 11-20
Elemente lehe kohta10
of 7