planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Viljandi mnt 11, Rapla linn

OÜ City Capital esitas 19.01.2022 Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada tingimused Rapla linnas Viljandi mnt 11 (katastritunnus 67001:006:0008) ja Viljandi mnt 13 (katastritunnus 67001:006:0380) maaüksustele 32 korteriga 3-korruselise kortermaja püstitamiseks. Koostatud on planeeringulahenduse eskiis. Enne algatamist tehti arendajale ettepanek piirduda 23 korteriga ning arvestades ühistranspordi kättesaadavust ja asukohta Rapla kesklinnas, arvutada parkimiskohtade vajalik hulk linnatänavate standardi alusel. Arendaja nõustus ettepanekuga.

Algatamisele eelnenud koostöö raames puudutatud kogukonna ja ametitega andis Transpordiamet 13.05.2022 lähteseisukohad.

Vallavolikogu majanduskomisjoni hinnangul muudetakse detailplaneeringuga valla üldplaneeringut, mistõttu planeeringut menetletakse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetlusreeglite kohaselt. Koostatud on keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, mille järelduste kohaselt ei ole detailplaneeringuga põhjust eeldada olulise keskkonnamõju ilmnemist.

► KSH eelhinnang (Hendrikson & Ko töö nr 22004364, 1 MB .pdf .asice)

► Detailplaneeringu lähteseisukohad

Planeeringuala asukoht kuvatuna Maa-ameti ruumimudelil:

Üldplaneeringu põhijoonise väljavõte:

ÜP põhijoonise väljavõte

Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 54. Sama otsusega jäeti keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus Rapla valla ametlikul veebilehel ja Rapla Vallavalitsuse (Viljandi mnt 17, Rapla linn) fuajees 22.12.2022 kuni 23.01.2023. Eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu korraldati Rapla Vallavalitsuse saalis 24.01.2023 algusega kell 16.00. Avalikustamise käigus ilmnes, et eskiisi avaliku väljapaneku teade oli jäänud saatmata Keskkonnaametile, Päästeametile, Rahandusministeeriumile ja Transpordiametile. Seetõttu eskiisi avalikustamist 24.02.2023 kuni 27.03.2023 korrati. Eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu koosolek toimus 28.03.2023 algusega kell 16.00. Eskiisi avalikustamise jooksul mitte ühtegi arvamust ega ettepanekut ei esitatud. 

► Eskiisi avaliku väljapaneku teade maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid" 30.11.2022 (lk 17)

► Eskiisi avaliku väljapaneku teade valla infolehe "Rapla Teataja" detsembrinumbris (lk 4)

► Eskiisi korduva avaliku väljapaneku teade valla ametlikul veebilehel

Planeeringu kaust kogumahus 14.06.2023 seisuga - arhiveeritud (menetlusdokumendid, joonised, seletuskiri, lisad, koostöödokumendid) - NB! hästi suur fail (87 MB.zip)

kaldortofoto

Maa-ameti fotolao ülesvõte 07.04.2023.

 

DETAILPLANEERING seisuga 18.10.2023 (planeerijad Evely Ehrpas, Jaanus Aavik; Hendrikson&Ko töö nr 21004149)

Detailplaneeringuga antakse Viljandi mnt 11 ja Viljandi mnt 13 maaüksuste liitmise tulemusel moodustatavale krundile kolmekorruselise korterelamu ehitusõigus. Krundile võib ehitada ühe hoone - kuni 23 korteriga 3-korruselise elamu, milles võib olla vähesel määral ka äripindu. Hoonealune pind võib olla kuni 860 m² ja krundi täisehitusprotsent kuni 25%. Krundist on ette nähtud haljastada kuni 40%. Parkimiskohti on kavandatud 35.

► Seletuskiri (1,5 MB .pdf)

► Tugiplaan (.pdf)

► Põhijoonis (1 MB .pdf)

► Tehnovõrgud (.pdf)

 

p6hijoonise valjav6te

Detailplaneeringu illustratsioonid näitavad kavandatava hoone iseloomu (eskiisi autorid arhitektid Ivo Rebane ja Jaanika Oks, Guru Projekt OÜ):

pilt

pilt

pilt

pilt

pilt

► Puittaimestiku hinnang (1,4 MB .pdf .asice; arborist Sulev Järve, Dendro SJ OÜ töö)

► Kooskõlastuste ja koostöö ülevaade

 

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2023 otsusega nr 42 võeti detailplaneering vastu. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus Rapla valla veebilehel ja Rapla riigimaja fuajees (Tallinna mnt 14, Rapla linn) 13. juulist kuni 15. augustini 2023. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud detailplaneeringule mitte ühtegi arvamust ega ettepanekut. Detailplaneeringu kiitis 26. septembril 2023 heaks Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (viide avab kirja uues aknas dokumendiregistri vahendusel). Pärast avalikku väljapanekut ja heakskiidu laekumist ilmnes, et planeeringus ei olnud kujutatud lähteseisukohtades nimetatud 1,5 parkimiskohta autodele krundi hoovialal, mistõttu majanduskomisjoni ettepanekul puuduolevad parkimiskohad lisati ning  põhijoonist, tehnovarustuse joonist ja seletuskirja täiendati. Korrigeeritud lahenduse kohaselt on krundil 35 parkimiskohta. Algse lahenduse kohaselt oli mõeldud rajada 26 parkimiskohta ning jäetud võimalus täiendava parkimisvajaduse ilmnemisel parkimiskohtade arvu tulevikus haljastuse arvelt suurendada. Korrektuuriga seoses detailplaneeringu põhilahendus ei muutu, mistõttu ei ole vajadust korrata avalikku väljapanekut ega kooskõlastusringi. Planeeringulahenduse täpsustused saadeti siiski detailplaneeringu koostamisele kaasatud isikutele seisukohavõtuks. Ühtegi ettepanekut ei esitatud.

Rapla Vallavolikogu 30. novembri 2023 otsusega nr 77 Viljandi mnt 11 detailplaneering kehtestati.

► Avaliku väljapaneku teade (27. juuni 2023)

► Planeeringulahenduse korrigeerimise teade (18. oktoober 2023)

 

► Dokumendiregister

 


RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine ka Juuru Vallavolikogu 26. mai 2016 otsusega nr 65, kuid toona kavandati maaüksuse funktsioonide muutmist ulatuslikumalt ning planeeringu koostamine takerdus vaidlustesse piirkonna maaomanike vahel. Sillaotsa varasema detailplaneeringu materjalid on leitavad arhiivist . Sillaotsa...

Sillaotsa

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine...

Rapla Vallavalitsusele esitati 16. novembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Kabala külas Koikse tee 47 // Tooma maaüksuse (katastritunnus 65401:002:1110, maatulundusmaa 100%, pindala 2,20 ha) jagamise tulemusel moodustatavale krundile üksikelamu ehitisealuse pinnaga u 200 m². Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringut koostamata püstitada olemasoleva hoonestuse vahele jääval kinnisasjal...

Kabala külas Tooma projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 16. novembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Kabala külas Koikse tee 47 // Tooma maaüksuse (katastritunnus 65401:002:1110,...

Rapla vallale esitati 28. septembril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Kaiu alevikus Leandri tee 10 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1627, pindala 6076 m², elamumaa 100%) kolmest üksikelamust, neid teenindavatest abihoonetest ning rajatistest koosnev terviklik asum. Kaiu valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus hajaasustusalal. Leandri tee 10 paikneb mõnesaja meetri kaugusel külaplatsist, koolist ja lasteaiast. Kauplus, bussipeatus ja valla...

Leandri tee 10, Kaiu alevik

Rapla vallale esitati 28. septembril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Kaiu alevikus Leandri tee 10 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1627, pindala 6076 m²,...

Rapla vallale esitati 16. oktoobril 2023 ettepanek tunnistada Sulupere külas Kopramäe tn 8 maaüksuse osas kehtetuks Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestatud Kopramäe MÜ detailplaneering . Taotluse eesmärk on pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist esitada taotlus maaüksusele kahe korteriga elamu püstitamiseks. Kopramäe tn 8 maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0063, pindala 2121 m², elamumaa 100%) on Kopramäe MÜ detailplaneeringuga antud...

Kopramäe detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Rapla vallale esitati 16. oktoobril 2023 ettepanek tunnistada Sulupere külas Kopramäe tn 8 maaüksuse osas kehtetuks Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestatud ...

Rapla vallale esitati 18. oktoobril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Valtu külas Koidu maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1948, pindala 8,88 ha, maatulundusmaa 100%) viiest üksikelamust, neid teenindavatest abihoonetest ning rajatistest koosnev terviklik asum. Planeeringuga on hõlmatud ka Mündi maaüksus (katastritunnus 66801:001:1949, pindala 4003 m², maatulundusmaa 100%), millele on Rapla Vallavalitsuse 24. aprilli 2023 korraldusega nr 196 antud...

Valtu külas kavandatakse Koidu-Mündi detailplaneeringut

Rapla vallale esitati 18. oktoobril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Valtu külas Koidu maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1948, pindala 8,88 ha,...

Kehtna Vallavolikogu algatas 18. oktoobri 2023 istungil detailplaneeringu Hiie taastuvenergiapargi kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koos vajalike uuringute teostamisega. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada ja rajada Kehtna valla üldplaneeringuga ettenähtud perspektiivsele tuuleenergia alale T4 "Hiie taastuvenergiapark" (tuuleenergia, päikesepark ning elektrienergiasalvesti). Planeeringuala suurus on orienteeruvalt 612 ha. Materjaliga saab tutvuda ...

Kehtna vallas algatati Hiie taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine

Kehtna Vallavolikogu algatas 18. oktoobri 2023 istungil detailplaneeringu Hiie taastuvenergiapargi kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koos vajalike uuringute...

1. novembril 2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada hoone ehituslikke tingimusi ja liikluskorralduse põhimõtteid. Taotleja on teinud ettepaneku püstitada detailplaneeringuga kavandatud tulekindla (TP1) hoone asemel tuldtakistav (TP2), mida praegu kehtivad nõuded võimaldavad. Juurdepääs krundile on plaanitud täiendavalt rajada ka Suve tänavalt. Muus osas jäävad kehtima Rapla Vallavolikogu 25.08.2011 otsusega nr 80  kehtestatud Põhjakeskuse...

Uuskülas Risti tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

1. novembril 2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada hoone ehituslikke tingimusi ja liikluskorralduse põhimõtteid. Taotleja on teinud ettepaneku püstitada...

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 maaüksusele kavatsetakse püstitada ehitusloakohustuslik abihoone ning laiendada varikatuse võrra olemasolevat abihoonet. Uue ehitusloakohustusliku abihoone püstitamine on detailplaneeringukohustuslik. Kuna piirkonna iseloom on välja kujunenud ning uusehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt, kaalutakse ehitusõiguse andmist projekteerimistingimustega. Projekteerimistingimuste menetlusega asendatakse detailplaneeringu menetlus, kuna kõik eeldused vähem...

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 maaüksusele kavatsetakse püstitada ehitusloakohustuslik abihoone ning laiendada varikatuse võrra olemasolevat abihoonet. Uue ehitusloakohustusliku abihoone...

Rapla linnas Koidu tn 3 maaüksusel (katastritunnus 67001:007:0007) asuva kuur-garaaži (registrikood 109015820) suuremahulise laiendamise võimaldamiseks kaalutakse projekteerimistingimuste andmist. Hoone põhjustab Viljandi mnt 32 ja Viljandi mnt 34 maaüksustele tuleohutuskuja ulatuses kitsenduse. Sademeveed on plaanitud abihoone katuselt kokku koguda ja immutada Koidu tn 3 krundil. Teade avatud menetluse kohta avaldati valla infolehe "Rapla Teataja" maikuu numbris. 6. juulil 2023 toimus...

Rapla linn, Koidu tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla linnas Koidu tn 3 maaüksusel (katastritunnus 67001:007:0007) asuva kuur-garaaži (registrikood 109015820) suuremahulise laiendamise võimaldamiseks kaalutakse projekteerimistingimuste...

Kehtna Vallavolikogu 27. septembri 2023 istungil algatati üldplaneeringut muutva Pae taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringute teostamisega. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada Kehtna valla üldplaneeringuga ettenähtud perspektiivsele tuuleenergia alale T1 „Pae taastuvenergiapark", mis koosneb tuule- ja päikeseenergia tootmisvõimsustest ning elektrienergiasalvestist. Planeeringuga muudetakse maakasutuse...

Kehtna vallas algatati Pae taastuvenergiapargi planeerimine

Kehtna Vallavolikogu 27. septembri 2023 istungil algatati üldplaneeringut muutva Pae taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta10
of 7