planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Nuki, Tuti

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2021 otsusega nr 36 algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Nuki maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0276). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.

Nuki maaüksus on ca 0,4 ha pindalaga maatulundusmaa maaüksus Rapla linna vahetus naabruses Tuti küla tiheasustusalal. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse planeeritav maakasutus looduslik haljasmaa. Looduslik haljasmaa on looduslik metsa- ja rohumaa, mis on säilinud olulisel määral inimtegevusest puutumatuna ja kus puuduvad ettevalmistused muuks tegevuseks (nt. puhkus, sport, kogunemine vabas õhus jne). Üldplaneeringus käsitletakse tiheasustusaladel loodusliku haljasmaana ka põllu- ja metsaalasid. Eraomandis maaüksuselt saab eeldada ökoloogilise puhverala ülesannete täitmist, kuid igasuguse inimtegevuse täielik välistamine tiheasustusala maaüksusel ei ole kooskõlas üldplaneeringu muude põhimõtetega. Tiheasustuspiirkonna oluline tunnusjoon on näiteks heakorra tagamine ja pargiala korrashoid, mille korraldamiseks on eravalduses maaüksuse omanikul tõenäolisem huvi siis, kui tal maaüksust endale meelepärasel viisil kasutada õnnestub. Olulise Rapla linna suunduva maantee vahetus naabruses maaüksuse söötijätmine ei ole avalikes huvides, küll aga mõjub piirkonna mainele hästi maaüksusele mõistliku kasutuse leidmine.

Üldplaneeringu tingimuste järgimiseks on vajalik vähemalt 75 protsendi ulatuses maaüksusest säilitada üldplaneeringujärgne juhtotstarve - looduslik haljasmaa. Kuni 25 protsendi ulatuses võib ette näha muud kasutust. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmisettepanekut.

► algatamise teade Ametlikes Teadaannetes

► algatamise teade maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid"

► Detailplaneeringu lähteseisukohad

Detailplaneeringu koostamine toimus koostöös puudutatud maaomanike, asjaomaste asutuste ja asjassepuutuvate võrguvaldajatega. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rapla Vallavalitsus, planeerija on Piret Kivi (Mereno Ehitus OÜ), kaasatud teede projekteerija on Toomas Toimetaja (OÜ TOTOM), planeeringust on huvitatud eraisik.

kaldortofoto

Maa-ameti fotolao ülesvõte 08.05.2023.

 

DETAILPLANEERING seisuga 01.06.2023:

► Põhijoonis

► Seletuskiri

► Sissesõidutee ja liikluskorraldus

► Illustratsioon

p6hijoonis

 

 

Planeeringumenetluses toimunud koostöö ülevaade:

► Päästeameti kooskõlastus (13.10.2021)

► Transpordiameti seisukoht (05.11.2021)

► Transpordiameti seisukoht (09.05.2022)

► Mahasõitude asukohtade kooskõlastamise taotlus (19.05.2022)

► Transpordiameti seisuht (12.07.2022)

► Detailplaneeringu kooskõlastamise taotlus (19.07.2022)

► Päästeameti kooskõlastus (22.05.2023)

► Rahandusministeeriumi seisukoht (02.06.2023)

► Transpordiameti kooskõlastus (05.06.2023)

 

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2023 otsusega nr 41 võeti detailplaneering vastu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldati Rapla valla veebilehel ja Rapla riigimaja fuajees (Tallinna mnt 14, Rapla linn) 13. juulist kuni 31. juulini 2023. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud mitte ühtegi arvamust ega ettepanekut.

► Avaliku väljapaneku teade (27. juuni 2023)

Rapla Vallavolikogu 28. septembri 2023 otsusega nr 61 detailplaneering kehtestati.

► Kehtestamise teade (3. oktoober 2023)

 

► Dokumendiregister

 

 


RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine ka Juuru Vallavolikogu 26. mai 2016 otsusega nr 65, kuid toona kavandati maaüksuse funktsioonide muutmist ulatuslikumalt ning planeeringu koostamine takerdus vaidlustesse piirkonna maaomanike vahel. Sillaotsa varasema detailplaneeringu materjalid on leitavad arhiivist . Sillaotsa...

Sillaotsa

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine...

Rapla Vallavalitsusele esitati 16. novembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Kabala külas Koikse tee 47 // Tooma maaüksuse (katastritunnus 65401:002:1110, maatulundusmaa 100%, pindala 2,20 ha) jagamise tulemusel moodustatavale krundile üksikelamu ehitisealuse pinnaga u 200 m². Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringut koostamata püstitada olemasoleva hoonestuse vahele jääval kinnisasjal...

Kabala külas Tooma projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 16. novembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Kabala külas Koikse tee 47 // Tooma maaüksuse (katastritunnus 65401:002:1110,...

Rapla vallale esitati 28. septembril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Kaiu alevikus Leandri tee 10 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1627, pindala 6076 m², elamumaa 100%) kolmest üksikelamust, neid teenindavatest abihoonetest ning rajatistest koosnev terviklik asum. Kaiu valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus hajaasustusalal. Leandri tee 10 paikneb mõnesaja meetri kaugusel külaplatsist, koolist ja lasteaiast. Kauplus, bussipeatus ja valla...

Leandri tee 10, Kaiu alevik

Rapla vallale esitati 28. septembril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Kaiu alevikus Leandri tee 10 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1627, pindala 6076 m²,...

Rapla vallale esitati 16. oktoobril 2023 ettepanek tunnistada Sulupere külas Kopramäe tn 8 maaüksuse osas kehtetuks Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestatud Kopramäe MÜ detailplaneering . Taotluse eesmärk on pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist esitada taotlus maaüksusele kahe korteriga elamu püstitamiseks. Kopramäe tn 8 maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0063, pindala 2121 m², elamumaa 100%) on Kopramäe MÜ detailplaneeringuga antud...

Kopramäe detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Rapla vallale esitati 16. oktoobril 2023 ettepanek tunnistada Sulupere külas Kopramäe tn 8 maaüksuse osas kehtetuks Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestatud ...

Rapla vallale esitati 18. oktoobril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Valtu külas Koidu maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1948, pindala 8,88 ha, maatulundusmaa 100%) viiest üksikelamust, neid teenindavatest abihoonetest ning rajatistest koosnev terviklik asum. Planeeringuga on hõlmatud ka Mündi maaüksus (katastritunnus 66801:001:1949, pindala 4003 m², maatulundusmaa 100%), millele on Rapla Vallavalitsuse 24. aprilli 2023 korraldusega nr 196 antud...

Valtu külas kavandatakse Koidu-Mündi detailplaneeringut

Rapla vallale esitati 18. oktoobril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Valtu külas Koidu maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1948, pindala 8,88 ha,...

Kehtna Vallavolikogu algatas 18. oktoobri 2023 istungil detailplaneeringu Hiie taastuvenergiapargi kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koos vajalike uuringute teostamisega. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada ja rajada Kehtna valla üldplaneeringuga ettenähtud perspektiivsele tuuleenergia alale T4 "Hiie taastuvenergiapark" (tuuleenergia, päikesepark ning elektrienergiasalvesti). Planeeringuala suurus on orienteeruvalt 612 ha. Materjaliga saab tutvuda ...

Kehtna vallas algatati Hiie taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine

Kehtna Vallavolikogu algatas 18. oktoobri 2023 istungil detailplaneeringu Hiie taastuvenergiapargi kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koos vajalike uuringute...

1. novembril 2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada hoone ehituslikke tingimusi ja liikluskorralduse põhimõtteid. Taotleja on teinud ettepaneku püstitada detailplaneeringuga kavandatud tulekindla (TP1) hoone asemel tuldtakistav (TP2), mida praegu kehtivad nõuded võimaldavad. Juurdepääs krundile on plaanitud täiendavalt rajada ka Suve tänavalt. Muus osas jäävad kehtima Rapla Vallavolikogu 25.08.2011 otsusega nr 80  kehtestatud Põhjakeskuse...

Uuskülas Risti tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

1. novembril 2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada hoone ehituslikke tingimusi ja liikluskorralduse põhimõtteid. Taotleja on teinud ettepaneku püstitada...

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 maaüksusele kavatsetakse püstitada ehitusloakohustuslik abihoone ning laiendada varikatuse võrra olemasolevat abihoonet. Uue ehitusloakohustusliku abihoone püstitamine on detailplaneeringukohustuslik. Kuna piirkonna iseloom on välja kujunenud ning uusehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt, kaalutakse ehitusõiguse andmist projekteerimistingimustega. Projekteerimistingimuste menetlusega asendatakse detailplaneeringu menetlus, kuna kõik eeldused vähem...

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 maaüksusele kavatsetakse püstitada ehitusloakohustuslik abihoone ning laiendada varikatuse võrra olemasolevat abihoonet. Uue ehitusloakohustusliku abihoone...

Rapla linnas Koidu tn 3 maaüksusel (katastritunnus 67001:007:0007) asuva kuur-garaaži (registrikood 109015820) suuremahulise laiendamise võimaldamiseks kaalutakse projekteerimistingimuste andmist. Hoone põhjustab Viljandi mnt 32 ja Viljandi mnt 34 maaüksustele tuleohutuskuja ulatuses kitsenduse. Sademeveed on plaanitud abihoone katuselt kokku koguda ja immutada Koidu tn 3 krundil. Teade avatud menetluse kohta avaldati valla infolehe "Rapla Teataja" maikuu numbris. 6. juulil 2023 toimus...

Rapla linn, Koidu tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla linnas Koidu tn 3 maaüksusel (katastritunnus 67001:007:0007) asuva kuur-garaaži (registrikood 109015820) suuremahulise laiendamise võimaldamiseks kaalutakse projekteerimistingimuste...

Kehtna Vallavolikogu 27. septembri 2023 istungil algatati üldplaneeringut muutva Pae taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringute teostamisega. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada Kehtna valla üldplaneeringuga ettenähtud perspektiivsele tuuleenergia alale T1 „Pae taastuvenergiapark", mis koosneb tuule- ja päikeseenergia tootmisvõimsustest ning elektrienergiasalvestist. Planeeringuga muudetakse maakasutuse...

Kehtna vallas algatati Pae taastuvenergiapargi planeerimine

Kehtna Vallavolikogu 27. septembri 2023 istungil algatati üldplaneeringut muutva Pae taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta10
of 7