Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Mahlamäe tn 10, Rapla linn

Rapla KEKi hoone foto, foto autor Katrin KruusimägiRapla linnas Mahlamäe tn 10 kinnistul (katastritunnus 66901:001:0606) paikneb 1977. aastal valminud Rapla KEKi haldushoone (autor arhitekt Toomas Rein, insener Jaan Port, sisearhitekt Aulo Padar). Tegemist on Eesti modernismi ühe tippteosega. 2015. aastal tunnistati hoone riikliku kaitse all olevaks kinnismälestiseks.

► Rapla KEKi administratiivhoone kultuurimälestiste registris

"Raplamaa kaheksanurk" Mikk Mutso, Sirp 09.01.2015

► Valik artikleid Rapla KEKi kohta maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid"

"Eesti Arhitektide Liit tunnustas Okta Centrumit", "Raplamaa Sõnumid" 13.10.2021

Juuresolevatel drooniülesvõtetel on näha Rapla KEKi hoone ja maastikuarhitektuurne ansambel 15.02.2021 (fotode autor Katrin Kruusimägi). 

Mahlamäe10_droonifoto

Rapla vallale tegi 2019. aasta suvel detailplaneeringu algatamisettepaneku kinnistu omanik Stipend Investments OÜ. Detailplaneeringu eesmärk on Mahlamäe tn 10 maaüksuse jagamise tulemusena moodustatavale krundile jaekaubandushoone ehitusõiguse sätestamine. 

Detailplaneeringuga kavandatav järgib üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+" nimetatud linnade ja suuremate asulate sisestruktuuri tihendamise ning kompaktsuse säilitamise printsiipi. Jaekaubandushoone lisamine kortermajade piirkonda suurendab teenuste kättesaadavust.

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt kuulub Mahlamäe tn 10 maaüksus Rapla linna tiheasustusalale ning jääb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning kaugküttepiirkonda. Planeeringuala olemasolev maakasutuse juhtotstarve on osaliselt kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa, osaliselt puhke- ja virgestusmaa. Üldplaneeringu kohaselt tuleb ärihoonete kavandamisel tagada nende sobivus olemasolevasse miljöösse ja keskkonda, samuti tuleb elukondlikke teenuseid pakkuvad ärimaad planeerida elamualade vahetusse lähedusse, võimaldamaks juurdepääsu ka kergliiklusele. Üldplaneeringu kohaselt on avaliku kasutusfunktsiooniga hoonete kavandamisel detailplaneeringu koostamine kohustuslik.

Algatamisettepanekuga koos esitatud planeeringulahendus järgib üldplaneeringut. Rapla Vallavalitsus algatas detailplaneeringu 22.07.2019 korraldusega nr 300

Detailplaneeringu algatamisele järgnes koostöö piirkonna maaomanike, puudutatud kogukonna, ametite ja asutustega. Algatamisjärgselt laekus üksjagu arvamusi, kommentaare ja ettepanekuid, milliseid on planeeringu koostamisel osaliselt arvesse võetud. Arvamuste põhjal põhjustab kõige enam küsimusi kehtiva üldplaneeringu lahendus, millega täiendava ärihoone püstitamine piirkonda on kavandatud.

Rapla Vallavolikogu 26. augusti 2021 otsusega nr 51 võeti detailplaneering vastu. Avalik väljapanek toimus valla ametlikul veebilehel (siinsamas) ja Rapla vallamaja I korruse fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla linn) 15. kuni 30. septembrini 2021. Avaliku väljapaneku jooksul laekus neljalt isikult arvamusi ja ettepanekuid. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 10. novembril 2021 algusega kell 15.00 Rapla Kultuurikeskuse Weinbergi saalis. Kokkuvõte kõigist planeeringu käigus laekunud ettepanekutest (sh avalikustamisel laekunud ettepanekutest) on allpoololevas tabelis. Kuna kõiki avalikustamise perioodil tehtud ettepanekuid arvesse võtta polnud võimalik, esitati detailplaneering Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. 21.03.2022 toimus Rapla riigimajas ärakuulamine, millel käsitletud teemade ulatuses detailplaneeringut korrigeeriti ja täiendati. 02.04.2022 esitati korrigeeritud detailplaneering Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. Heakskiit anti 18.04.2022 ja planeering on tagastatud kohalikule omavalitsusele kehtestamise üle otsustamiseks.

► Ettepanekud ja nendega arvestamise viisid (seisuga 18.10.2021)

► Grossi pood ja vastus korteriühistu Mahlamäe 8 seisukohale (Kristjan Aller "Raplamaa Sõnumid" 11.09.2019)

► Detailplaneeringu vastuvõtmise eelnõu esitlus 26.08.2021 volikogu istungil (YouTube)

► Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu esitlus 10.11.2021 Rapla Kultuurikeskuses (24 MB .pptx)

► Ärakuulamise protokoll

 

DETAILPLANEERING seisuga 02.04.2022:

Menetlusdokumendid Algatamise korraldus 22.07.2019
Algatamise teade "Ametlikes Teadaannetes" 29.07.2019
Algatamise teade "Raplamaa Sõnumites" 31.07.2019
Vastuvõtmise otsus 26.08.2021
Vastuvõtmise teade "Raplamaa Sõnumites" 01.09.2021
Vastuvõtmise teade "Rapla Teatajas" 01.09.2021
Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu "Raplamaa Sõnumites" 13.10.2021
Rahandusministeeriumi heakskiit 18.04.2022
   
Koostöödokumendid Piirkonna elanike kaasamine detailplaneeringu koostamisele 25.07.2019
Koostöö ametitega detailplaneeringu koostamisel
Ettepanekud ja nendega arvestamise viisid 11.02.2021
Koostöö võrguvaldajatega (koondtabel) 18.02.2021
Muinsuskaitseameti seisukoht 12.03.2021
Rahandusministeeriumi arvamus 16.03.2021
Kaitseministeeriumi kooskõlastus 17.03.2021
Päästeameti kooskõlastus 11.06.2021
   
 Detailplaneeringu seletuskiri (2 MB .pdf) 02.04.2022
Joonised Tugiplaan 02.04.2022
Põhijoonis 02.04.2022
   
Illustratsioonid

pilt1

pilt2

pilt3

07.01.2021
Lisad Liikluskorralduse ekspertarvamus (eksperdid Dago Antov ja Reigo Ude, Inseneribüroo Stratum) 14.08.2021

Krundisisese liikluse simulatsioonid (Inseneribüroo Stratum)

(4 .mp4 faili kokkupakituna u 18 MB .zip) 

01.04.2022

pilt3

 

 

 

 

 

► Dokumendiregister

 


RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2022 otsusega nr 37 võeti vastu Rapla linnas Viljandi mnt 61 ja 63 detailplaneering, mille eesmärk on segafuktsiooniga hoonestusala kujundamine piirkonnas. Avalik väljapanek toimub vallamaja fuajees ja valla kodulehel 21. juulist kuni 14. augustini 2022.    Avaliku väljapaneku jooksul on igaühel õigus planeeringu kohta esitada ettepanekuid või arvamusi, millised palutakse lähetada  kirjalikult Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla...

Rapla linnas Viljandi mnt 61 ja 63 detailplaneerigu avalik väljapanek

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2022 otsusega nr 37 võeti vastu Rapla linnas Viljandi mnt 61 ja 63 detailplaneering, mille eesmärk on segafuktsiooniga hoonestusala kujundamine piirkonnas. Avalik...

Rapla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub  13.07.2022 - 16.08.2022 . Üldplaneeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal (alates 13. juulist 2022) tutvuda: 1)     Rapla ja Kehtna valla üldplaneeringute ühises kaardirakenduses:  https://hendrikson.ee/maps/Kehtna-Rapla/ 2)     tööpäevadel tööajal Rapla Vallavalitsuse hoones (Rapla linn,...

Rapla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Rapla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub  13.07.2022 - 16.08.2022 . Üldplaneeringu ja KSH materjalidega on...

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on eskiislahendus (Arhitex OÜ töö).  Kuusiku tee 10 maaüksus (katastritunnus 67001:005:0380, pindala 1412 m², sihtotstarve 100% ärimaa) paikneb Rapla linnas Kuusiku tee ääres hõlpsasti juurdepääsetavas asukohas. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna olemasolev maakasutus kaubandus-,...

Rapla linnas Kuusiku tee 10 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on...

Eraisik esitas Rapla vallale 04.05.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Maidla külas Lõoksemäe (100% elamumaa, pindala 14322 m², katastritunnus 66801:001:1345) ja Mõmmiku (100% maatulundusmaa, pindala 9200 m², katastritunnus 66801:001:1612) maaüksustele kummalegi ühe täiendava üksikelamu koos abihoonetega. Algatamisettepaneku kohaselt on juurdepääsutee mõeldud kulgema Loigu maaüksusel (katastritunnus 66801:001:1611). Detailplaneeringu algatamist menetleb...

Lõoksemäe

Eraisik esitas Rapla vallale 04.05.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Maidla külas Lõoksemäe (100% elamumaa, pindala 14322 m², katastritunnus 66801:001:1345) ja...

Rapla vallale on tehtud ettepanek tunnistada Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 detailplaneering kehtetuks ning anda projekteerimistingimustega üksikelamu ehitusõigus Viljandi mnt 13 maaüksuse (katastritunnus 66903:003:0171) jagamise tulemusel moodustatavale krundile. Projekteerimistingimuste andmine on võimalik vaid tingimusel, et detailplaneering tunnistatakse kehtetuks. Kuni detailplaneering kehtetuks tunnistatud ei ole, ei ole võimalik projekteerimistingimusi anda. Eelnõu on siiski...

Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale on tehtud ettepanek tunnistada Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 detailplaneering kehtetuks ning anda projekteerimistingimustega üksikelamu ehitusõigus Viljandi mnt 13 maaüksuse...

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine ka Juuru Vallavolikogu 26. mai 2016 otsusega nr 65, kuid toona kavandati maaüksuse funktsioonide muutmist ulatuslikumalt ning planeeringu koostamine takerdus vaidlustesse piirkonna maaomanike vahel. Sillaotsa varasema detailplaneeringu materjalid on leitavad arhiivist . Sillaotsa...

Sillaotsa

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine...

Rapla vallale esitati 08.06.2022 ettepanek tunnistada kehtetuks Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 maaüksusele kehtestatud detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli kahe üksikelamu ehitusõiguse määratlemine. Kehtetuks tunnistamise eesmärk on täiendavate üksikelamute kavandamine piirkonda. Koostatud on kehtetuks tunnistamise eelnõu, millele korraldatakse arvamuskorje. Kehtetuks tunnistamise üle otsustab vallavolikogu eeldatavasti augustis 2022....

Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Rapla vallale esitati 08.06.2022 ettepanek tunnistada kehtetuks Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 maaüksusele kehtestatud detailplaneering....

Uuskülas Pääsukese tn 13 (katastritunnus 66905:001:0610) on 100% elamumaa maaüksus, millele kavandatakse üksikelamu püstitamist. Uuskülas endiste aiandusühistute piirkonnas on üldplaneeringu kohaselt krundile lubatud ehitada üksikelamu koos ühe abihoonega. Krundi täisehitusprotsent võib olla kuni 20, elamu võib olla kuni kahekorruseline viilkatusega, suurima kõrgusega kuni 8,5 m. Eelnõu avalik väljapanek toimub 11.06.2022 kuni 25.06.2022. Oodatud on ettepanekud ja arvamused Rapla valla...

Uuskülas Pääsukese tn 13 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Uuskülas Pääsukese tn 13 (katastritunnus 66905:001:0610) on 100% elamumaa maaüksus, millele kavandatakse üksikelamu püstitamist. Uuskülas endiste aiandusühistute piirkonnas on üldplaneeringu...

Uuskülas Kivi tn 2 (katastritunnus 66905:001:0130) on 100% elamumaa maaüksus, millele kavandatakse üksikelamu püstitamist. Arendamisele kohalduvad aiandusühistutele määratud tingimused. Üldplaneeringu kohaselt on krundile lubatud ehitada üksikelamu koos ühe abihoonega. Krundi täisehitusprotsent võib olla kuni 20, elamu võib olla kuni kahekorruseline viilkatusega, suurima kõrgusega kuni 8,5 m. Eelnõu avalik väljapanek toimub 11.06.2022 kuni 25.06.2022. Oodatud on ettepanekud ja...

Uuskülas Kivi tn 2 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Uuskülas Kivi tn 2 (katastritunnus 66905:001:0130) on 100% elamumaa maaüksus, millele kavandatakse üksikelamu püstitamist. Arendamisele kohalduvad aiandusühistutele määratud tingimused....

Rapla linnas Sulupere tn 20 (katastritunnus 67001:003:0320) on esitatud taotlus üksikelamu suuremahuliseks laiendamiseks. Tegemist on detailplaneeringu koostamise kohustusega juhtumiga planeerimisseaduse kohaselt, kuid tingimused on täidetud ehitusõiguse andmiseks lihtsama, projekteerimistingimuste menetlusega. Koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda vallamajas või valla kodulehel 11.06. kuni 25.06.2022. ►  Projekteerimistingimuste taotlus ►  Hoone...

Rapla linnas Sulupere tn 20 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla linnas Sulupere tn 20 (katastritunnus 67001:003:0320) on esitatud taotlus üksikelamu suuremahuliseks laiendamiseks. Tegemist on detailplaneeringu koostamise kohustusega juhtumiga...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 3