planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Valminud on Saula detailplaneeringu põhilahendus

Rapla Vallavolikogu 26. augusti 2021 otsusega nr 50 algatati Uuskülas Saula detailplaneering, mille eesmärk on osaliselt muuta Rapla Vallavolikogu 26. märtsi 2009 otsusega nr 21 kehtestatud Koguduse ja Saula detailplaneeringut ning kavandada osadele äri- ja tootmismaa kruntidele üksikelamud. Rapla linna kasv pole vastanud ootustele ning äri- ja tootmiskruntide pakkumine ületab nõudlust, samal ajal kui elamispinda napib. Detailplaneeringu mõte on suurendada üksikelamute osakaalu planeeringualal.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad Rapla valla veebilehelt. Kuni 27. augustini 2023 on oodatud kirjalikud arvamused ja ettepanekud planeeringulahenduse aadressil Rapla valla e-posti aadressile rapla@rapla.ee või kirjalikult vallakantseleisse (Tallinna mnt 14, Rapla linn, 73513).

Pärast detailplaneeringu vajalikus mahus kooskõlastamist ja arvamuskorjet planeeringut vajadusel korrigeeritakse või täiendatakse ning esitatakse vallavolikogule vastuvõtmiseks. Vastuvõtmisele järgneb avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku jooksul saab planeeringule samuti ettepanekuid ja arvamusi esitada. Kui kõik sobib, siis planeering pärast avalikustamist kehtestatakse vallavolikogu otsusega.

► Saula detailplaneering valla veebilehel