planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Sulupere külas Nurga maaüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga kavandada Sulupere külas Nurga maaüksuse (katastritunnus 66904:003:0271) põhjaossa täiendav üksikelamu ja kaks teatisekohustuslikku abihoonet. Taotluse kohaselt on plaanitud iseseisva üksikelamut teenindava krundi moodustamine ja maaüksusele juurdepääsu ehitamine Käbi teelt.

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse juhtotstarve osaliselt pere- ja ridaelamumaa ja osaliselt kaitsev (säilitatav) metsamaa. Üldplaneeringu kohaselt peab vähemalt 75% planeeritavast alast saama üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve. Elamumaaks muudetakse vähem kui 15% kaitsehaljastuse maa juhtotstarbega alast Nurga maaüksusel. Üksikelamut teenindaval krundil määratakse kõrghaljastuse säilitamise kohustusega alad kogu perimeetril, mis võimaldab saavutada tavapärasest metsasema elamumaa krundi nagu piirkonnale on omane. Metsasuse säilitamine on vajalik kaitsehaljastuse peamise ülesande - liiklusest tuleneva müra ja õhusaaste leviku tõkestamiseks.

Nurga maaüksus paikneb tiheasustusalal ja kuulub detailplaneeringu koostamise kohustusega alale. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringut koostamata laiendada olemasoleva hoonestuse vahele jääval kinnisasjal ühe hoone ja seda teenindavad rajatised kui ehitis sobitub sinna mahuliselt ja otstarbelt ning vastab üldplaneeringu tingimustele.

Avatud menetluse korraldamine on kohustuslik. Eelnõu avalikustati 4. juulil 2023 valla veebilehel ning info avaldati valla infolehe "Rapla Teataja" juulikuu numbris. Eelnõu avaliku väljapaneku periood oli 15. kuni 30. juulini 2023.

Menetluse käigus ilmnes, et Transpordiamet ei ole kavandatud mahasõiduga nõus ning lahendus esitati korrigeerimiseks. Korrigeeritud asendiplaaniline lahendus (allpool) esitati Transpordiametile korduvaks kooskõlastamiseks.

 asendiskeem

 

► Projekteerimistingimuste taotlus

► Projekteerimistingimuste eelnõu (4,9 MB .pdf)