planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Rapla linn, Kuusiku tee 6 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 9. augustil 2023 taotlus Rapla linnas Kuusiku tee 6 (katastritunnus 67001:005:0300, 100% ühiskondlike ehitiste maa, pindala 4128 m²) maaüksusel oleva kontorihoone ümberehitamiseks 21 korteriga kortermajaks. Taotluse kohaselt ei ole plaanis kavandada arvestatavaid olemasolevast perimeetrist välja ulatuvaid laiendusi ega juurdeehitusi. Plaanis on kasutusele võtta pööningukorrus, millest tingituna muudetakse vähesel määral katuse kuju ning lisatakse vintskapid ja katuseaknad.

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse juhtotstarve üldkasutatava hoone maa. Hoone on kuulunud riigile ja 2016. kuni 2022. aastani Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile. Hoones töötasid riigiasutused. Pärast müümist erakätesse ei ole hoone üldkasutatav funktsioon enam realistlik ning korterelamuks ümberehitamine on loogiline areng. Üldplaneeringuga on ette nähtud olemasolevate üldkasutatavate hoonete ja neid teenindava maa säilitamine üldkasutatavana. Kuigi üldplaneeringus ei ole kontorihoone ümberehitamist kortermajaks ette nähtud, on Kuusiku tee 6 asukohas täidetud kõik kortermaja eeldused: hea ligipääs, teenuste lähedus, tehnovõrkude olemasolu. Kortermajaks ümberehitamine vastab valla ruumilise arengu üldistele põhimõtetele, võimaldades kujundada head elukeskkonda säästva arengu printsiipe rakendades.

Krundi kasutamise sihtotstarvete määramine on detailplaneeringu ülesanne. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohalik omavalitsus lubada olemasoleva hoonestuse vahele jääval kinnisasjal ühe hoone ja seda teenindavate rajatiste ehitusõiguse anda projekteerimistingimustega kui see on kooskõlas üldplaneeringu tingimustega ja hoone sobitub väljakujunenud keskkonda. Arvestades asjaoluga, et vaid vallavolikogul on üldplaneeringu tingimuste tõlgendamise pädevus, antakse küsimus otsustada vallavolikogule.

Projekteerimistingimuste andmiseks korraldati avatud menetlus. Eelnõu avalik väljapanek kestis 9. kuni 24. septembrini 2023. Avalikustamise jooksul esitas üks hoones tegutsev ettevõte ettepaneku näha ka rekonstrueerimisjärgselt ette võimalus ettevõtte tegevuse jätkamiseks. Ettepaneku alusel projekteerimistingimuste eelnõu täiendati, nähes ümberprojekteeritavasse hoonesse ette ka vähesel määral äripindu. Projekteerimistingimused anti Rapla Vallavolikogu 28. septembri 2023 otsusega nr 62.

► Projekteerimistingimuste taotlus

pilt

Eskiislahendus (autorid arhitektid Peeter Liivandi, Villu Scheler, RAF AB töö) 5,4 MB .pdf

► Projekteerimistingimuste eelnõu (3 MB .pdf)