planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Rapla linn, Koidu tn 22a projekteerimistingimuste avatud menetlus

Stipend Real Estate OÜ esitas 16. mail 2023 projekteerimistingimuste taotluse eesmärgiga kavandada Rapla linnas Koidu tn 22a maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0740, tootmismaa 100%, pindala 11 396 m²) u 500 m² hoonealuse pinnaga tootmis- ja laohoone kõrgusega u 5,5 m. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna juhtotstarve tootmismaa. Linnas on ehitusloakohustusliku hoone kavandamine detailplaneeringukohustuslik. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringut koostamata püstitada olemasoleva hoonestuse vahele jääval kinnisasjal ühe hoone ja seda teenindavad rajatised kui ehitis sobitub sinna mahuliselt ja otstarbelt ning vastab üldplaneeringu tingimustele.

Projekteerimistingimuste eelnõu avaldati 29. juunil 2023 valla veebilehel ja avaldatakse 14. juulil 2023 valla infolehes „Rapla Teataja". Avaliku väljapaneku periood kestis kuni 30. juulini 2023. Avaliku väljapaneku jooksul ei ilmnenud, et projekteerimistingimuste andmise korral saaksid kahjustatud kellegi õigused või huvid.

Kuna koosmõjus samale krundile esitatud teise taotlusega ilmnes vastuolu planeerimisseaduse § 125 lõike 5 tingimustega, võttis taotleja taotluse tagasi. Asja menetletakse edasi hiljem või algatatakse detailplaneering.

skeem

► Projekteerimistingimuste taotlus

► Projekteerimistingimuste eelnõu