6.09.23

 

 

Lapse arengu ja kasvu loomulikuks keskkonnaks on perekond.
Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul.

Vanemale soovitame lugeda: 
www.tarkvanem.ee
www.lasteabi.ee
www.lastekriis.ee
www.peaasi.ee
www.ath.ee
 

Abivajavast lapsest ja hädaohus olevast lapsest teatamine

Lastekaitseseadus sätestab, et kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, on kohustus sellest teatada. 

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud lapse turvatunne, areng ja heaolu.

Millistel juhtudel pöörduda lasteabitelefoni poole?

 • laste ja noorte omavahelised konfliktid ning probleemid koolis, kodus, huviringides
 • laste ja vanemate vahelised konfliktid ja tülid
 • kiusamine kodus, koolis, huviringis, trennis, internetis
 • laste interneti kasutamine ja turvalisus
 • lapsekasvatamise küsimused
 • vanemate lahutus, hooldusõigusega seotud küsimused
 • enesehävituslik käitumine (enesevigastamine, suitsiidi mõtted, söömishäired)
 • sõltuvusainete kasutamine
 • laste vaimse tervise ja heaoluga seotud küsimused
 • hooletusse jäetud, kodutu või kerjav laps
 • lapse väärkohtlemine (vaimne, füüsiline, seksuaalne)
 • lähisuhtevägivald lapse juuresolekul (nii vaimne kui füüsiline vägivald)

Soovi korral saab pöörduja jääda anonüümseks.

Teatada valla lastekaitsetöötajale või lasteabitelefonile 11 6111

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset lapse elu ja tervis.
Teatada viivitamatult hädaabinumbril 112

 

Laste ja perede heaolu tagavad õigusaktid
Lastekaitseseadus
Perekonnaseadus
Sotsiaalhoolekande seadus

Lastekaitsetöö eesmärgiks on lapse seaduses ettenähtud õiguste kaitse ja kohustuste täitmise koordineerimine lapsevanemate või hooldajate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Kohaliku omavalitsuse peamised ülesanded lastekaitsetöö valdkonnas on:

-  koostöövõrgustiku loomine lastekaitse eri tasandite ja asutustega
-  valla elanike nõustamine lastekaitselastes küsimustes
-  valla elanike registrisse kantud laste ning perede abivajadusest ülevaate omamine
-  lapse abivajaduse hindamine ning lapse abistamiseks sobivate meetmete (toetuste ja teenuste) väljapakkumine
-  erivajadustega laste ja nende perede nõustamine, neile sobivate sotsiaalteenuste ja haridusmeetmete leidmine
-  töö alaealiste õigusrikkujate ning koolikohustuse mittetäitjatega
-  vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse hooldamise korraldamine
-  alaealise eestkosteasutuse ülesannete täitmine

Lastekaitsetöö korraldamisel teeb vallavalitsus koostööd lasteaedade, koolide ja noortekeskusega; politsei- ja tervishoiutöötajatega; lastele ja peredele teenuste pakkujatega.

 

Raplas tegutsevad keskused lastele ja lastega perele

 • SA Innove Raplamaa Rajaleidja keskus, kus asub ka Rapla maakonna nõustamiskomisjon (Rapla, Tallinna mnt 22; tel 5886 0711; raplamaa@rajaleidja.ee ) Nõustamiskomisjonide kohta saate lähemalt lugeda SA Innove kodulehelt. Nõustamiskomisjon hindab lapse koolivalmidust, suunab erilasteaeda või –kooli, soovitab sobiva keerukusega õppekava. Keskuse sihtgrupiks on kuni 26-aastased lapsed ja noored, kellele on pakutav teenus tasuta. Keskus pakub karjääri- ja õppenõustamisteenuseid. Keskuses töötavad sotsiaalpedagoog, eripedagoog, psühholoog ja karjäärinõustajad.
 • Rapla Maakonna Psühholoogiateenistus MTÜ (Rapla, Tallinna mnt 9, tel 4894310, 5568 4533, pille.kuldkepp@gmail.com). Teenistus pakub psühholoogilist nõustamist lapsele ja perele, annab hinnangu lapse koolivalmiduse ja sobiva õppekava küsimuses, pakub koolitusi võrgustiku liikmetele ja vanematele.
 • Erapolikliinik Praxis OÜ, Rapla Noorte Nõukoda MTÜ 
  (Rapla, Koidu 23, tel 4856263) pakub nii tervishoiuteenuseid kui noortenõustamist. Noorte nõustamist osutatakse tervisekindlustatud kui ka tervisekindlustuseta kuni 24 aastastele (kaasa arvatud) noortele, abi saab intiimelu- ja suhteprobleemidega noor, seksuaalelu alustav noor, abi pereplaneerimiseks, raseduskriisi leevendamiseks  jmt.
  Meeskonnas on psühhoterapeut, naistearst-seksuaalnõustaja, ämmaemand. Keskus pakub seksuaalkasvatuse koolitusi noortele ja nende juhendajatele.
  Keskus osutab psühhoterapeudi teenust lapsele ja perele lapse käitumisraskuste ning peresiseste probleemide leevendamiseks. 
 • Perelepitus - lisainfo Sotsiaalkindlustusameti lehel.
 • Psühhoterapeut Signe Noppel. Vastuvõtud Raplas signe.noppel@gmail.com, tel 5554 8178, koduleht: www.mindful.ee.
 • Rapla Naiste Tugikeskus 
  Tel: 5400 5144; e-post: raplanaistetugikeskus@gmail.comFB: Rapla naiste tugikeskus
 • Ojaveere Teraapiakeskus - erinevaid teraapiaid, kõigile vanusegruppidele.
 • Ridiradiralla OÜ 
  (Rapla,Viljandi mnt 53; tel 489 4228, 5904 7872,  janne@lastehoid.ee )
  Keskus pakub lapsehoiuteenust koolieelses eas lastele. Kui munitsipaallasteaia järjekorras olevale lapsele ei ole eraldatud lasteaiakohta, hüvitab vanema avalduse alusel teenuse maksumusest kuni 220 eurot kuus vald. Täpsem teave kodulehel Hariduse jaotises.
  Keskus on Sotsiaalkindlustusameti partneriks Rapla maakonnas ja osutab puudega lapse tugiteenuseid raske ja sügava puudega kuni 18-aastasele lapsele: lapsehoid, tugiisikuteenus, transporditeenus. Tugiteenuseid osutatakse nii lapse kodus, lasteasutuses või mujal.
 • Sotsiaalkindlustusameti Rapla Ohvriabikeskus (Rapla, Savi 2, tel 4890455, raplaoa@sotsiaalkindlustusamet.ee ) pakub teenuseid neile, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Igal inimesel, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, on võimalik saada nõustamist sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalmenetlus. Keskus pakub psühholoogilist abi ja lepitusteenust, nõustab hüvitise taotlemise küsimustes jmt. Keskus asub Rapla politseimajas.
 • Raplamaa Haigla rehabilitsioonimeeskond (Rapla, Alu tee 1; 489 0748, 5345 5237) koostab puudega lapse või täiskasvanu rehabilitatsiooniplaani vastavalt Sotsiaalkindlustusameti otsusele, juhendab isikut rehabilitatsiooniprotsessis osalemisel ning hindab rehabilitatsiooni tulemusi. Osutatakse järgmisi isiklikus rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid:  tegevusterapeudi, sotsiaaltöötaja, psühholoogi, eripedagoogi, logopeedi, füsioterapeudi, arsti ja õe teenus.
 • ATH tugigrupp
  ATH tugigrupp annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH diagnoosi või selle tunnustega laps kodus, koolis või lasteaias. Grupis pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugigrupp on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua kui selleks vajadust nähakse. See on koht, kus saab üksteisele nõu anda, aga ka võimalus saada tugigrupi läbiviijatelt lisateadmisi ATH lapse ja tema abistamisega seonduva kohta. 
  e-post: raplamaa.ath@gmail.com

 

Teenused lapsele ja lastega perele Raplas ning teenuseosutajad

Nõustamine
Sotsiaalnõustamine

Valla lastekaitsetöötaja ja sotsiaaltöötajad nõustavad vallaelanikke kõigis lapsi ja peresid puudutavates küsimustes. Vajadusel suunab lastekaitsetöötaja pere edasi muu spetsialisti juurde.

Ööpäevaringne sotsiaalnõustamine ja kriisinõustamine eesti ja vene keeles Lasteabi telefonil 11 6111; www.lasteabi.ee

Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia:
Rapla Maakonna Psühholoogiateenistus MTÜ
Erapolikliinik Praxis Rapla Noorte Nõukoda MTÜ
Eesti Pereteraapia Keskuse Rapla töötaja Erika Kundla
Naiste Tugikeskus Raplamaal
Rapla Ohvriabikeskus
SA Rapla Haigla rehabilitatsioonimeeskond
SA Innove Raplamaa Rajaleidja Keskus
Ojaveere Teraapiakeskus - erinevaid teraapiaid, kõigile vanusegruppidele.

 

Perelepitus ja koolilepitus

Perelepitus - lisainfo Sotsiaalkindlustusameti lehel.

Lepitus
Rapla Ohvriabikeskus

Karjääriteenused ja õppenõustamisteenused
SA Innove Raplamaa Rajaleidja keskus

Noorte tugila
Õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noortele
 

Juriidiline nõustamine
Tallinnas Lastekaitse Liidu büroos (Tallinn, Endla 6-18, registreerida telefonil 631 1128)
Naiste Tugikeskus Raplamaal

Lapsehoiuteenus
OÜ Ridiradiralla
Bambi Lapsehoid (Rapla, Viljandi mnt 53, tel 5141427)
OÜ Sinilinnu lastehoid (Rapla Vahtra 8, 5200927; info@holopoint.ee )

Muusikateraapia - Margit Sarri, tel 5660 5339

Raske või sügava puudega laste tugiteenused:
Lapsehoid, tugiisikuteenus, transporditeenus - OÜ Ridiradiralla

Eluasemeteenus: sotsiaalpinnad, kriisipind, puudega isiku elukoha kohandamine
Korraldab Rapla Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja.

Turvakoduteenus
MTÜ Eluliin
www.eluliin.ee

Invatranspordi teenus
Kasutamist korraldab Rapla Hooldekeskus, Kuusiku tee 5, Rapla, tel 5329 2701.

Rehabilitatsiooniteenused
SA Raplamaa Haigla rehabilitatsioonimeeskond

Proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmine
Sotsiaalkindlustusameti Rapla büroo www.sotsiaalkindlustusamet.ee (Rapla, Tallinna mnt 14, tel 16106)
OÜ Invaru www.invaru.ee  (Rapla, Tallinna mnt 29, tel 4857914, rapla@invaru.ee )
OÜ Jalg ja Tald (Rapla, Alu tee 1, vastuvõtt 1 x kuus, Guido Amur tel 55633169)

Mitmesugust abi lastega peredele vahendavad
Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus, raplamaa.lasterikkad@gmail.com
Rapla Vabakogudus, Rapla Koidu 10, tel 489 4365

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI
4.11.21
 heaolu kolmnurk