25.03.22

Rapla vallas tegutsevad keskused lastele ja lastega perele

SA Innove Raplamaa Rajaleidja keskus www.rajaleidja.ee,

kus asub ka Rapla maakonna nõustamiskomisjon (Rapla, Tallinna mnt 22; tel 5886 0711; raplamaa@rajaleidja.ee ) Nõustamiskomisjonide kohta saate lähemalt lugeda SA Innove kodulehelt. Nõustamiskomisjon hindab lapse koolivalmidust, suunab erilasteaeda või –kooli, soovitab sobiva keerukusega õppekava. Keskuse sihtgrupiks on kuni 26-aastased lapsed ja noored, kellele on pakutav teenus tasuta. Keskus pakub karjääri- ja õppenõustamisteenuseid. Keskuses töötavad sotsiaalpedagoog, eripedagoog, psühholoog ja karjäärinõustajad.

Rapla Maakonna Psühholoogiateenistus MTÜ (Rapla, Tallinna mnt 9, tel 4894310, 5568 4533, pille.kuldkepp@gmail.com). Teenistus pakub psühholoogilist nõustamist lapsele ja perele, annab hinnangu lapse koolivalmiduse ja sobiva õppekava küsimuses, pakub koolitusi võrgustiku liikmetele ja vanematele.

Erapolikliinik Praxis OÜ, Rapla Noorte Nõukoda MTÜ www.erapraxis.ee (Rapla, Koidu 23, tel 4856263) pakub nii tervishoiuteenuseid kui noortenõustamist. Noorte nõustamist osutatakse tervisekindlustatud kui ka tervisekindlustuseta kuni 24 aastastele (kaasa arvatud) noortele, abi saab intiimelu- ja suhteprobleemidega noor, seksuaalelu alustav noor, abi pereplaneerimiseks, raseduskriisi leevendamiseks jmt.

Meeskonnas on psühhoterapeut, naistearst-seksuaalnõustaja, ämmaemand. Keskus pakub seksuaalkasvatuse koolitusi noortele ja nende juhendajatele.

Keskus osutab psühhoterapeudi teenust lapsele ja perele lapse käitumisraskuste ning peresiseste probleemide leevendamiseks.

Eesti Lepitajate Ühingu perelepitaja Liivia Vacht www.lepitus.ee (Raplas Tallinna mnt 22, tel 5210603, vacht.liivia@gmail.com) osutab perelepitus- ja koolilepitusteenust. Lepitus on professionaalne teenus perekonfliktide ja vanemate lahkumineku leevendamiseks. Lepitus aitab vanematel teha parimad võimalikud kokkulepped nende laste vajadustest lähtuvalt. Lepitus on sageli vajalik lahutavate või lahuselavate vanemate aitamiseks eelkõige suhtlemisel lastega ja omavahel seoses laste kasvatamisega.

Psühhoterapeut Signe Noppel. Vastuvõtud Raplas signe.noppel@gmail.com, tel 5554 8178, koduleht: www.mindful.ee.

Rapla Naiste Tugikeskus www@raplanaistetugi.ee

Tel: 5400 5144; e-post: raplanaistetugikeskus@gmail.com

FB: Rapla naiste tugikeskus

Ridiradiralla OÜ www.lastehoid.ee/ridiradiralla, keskus pakub lapsehoiuteenust koolieelses eas lastele. Kui munitsipaallasteaia järjekorras olevale lapsele ei ole eraldatud lasteaiakohta, hüvitab vanema avalduse alusel teenuse maksumusest kuni 220 eurot kuus vald. Täpsem teave kodulehel Hariduse jaotises.

Keskus on Sotsiaalkindlustusameti partneriks Rapla maakonnas ja osutab puudega lapse tugiteenuseid raske ja sügava puudega kuni 18-aastasele lapsele: lapsehoid, tugiisikuteenus, transporditeenus. Tugiteenuseid osutatakse nii lapse kodus, lasteasutuses või mujal.

Piilupardi mängutuba www.piilupart.ee , pakub teenuseid eelkõige väikelastele ja nende vanematele: mängutoa kasutamine, tegevused lastele, lühiajaline lapsehoiuteenus, vanemahariduslikud loengud, perehommikud ja vestlusringid, laste ürituste korraldamine.

Sotsiaalkindlustusameti Rapla Ohvriabikeskus www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi-ja-lepituskeskus/, pakub teenuseid neile, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Igal inimesel, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, on võimalik saada nõustamist sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalmenetlus. Keskus pakub psühholoogilist abi ja lepitusteenust, nõustab hüvitise taotlemise küsimustes jmt. Keskus asub Rapla politseimajas.

Raplamaa Haigla rehabilitsioonimeeskond https://raplahaigla.ee/patsiendile-ja-kulastajale/sotsiaalne-rehabilitatsioon. Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on õpetada ja arendada puudega inimese igapäevaelu oskusi, suurendada ühiskonnaelus osalemist, toetada puzzle õppimist ja arendada töövõime eeldusi. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks ning nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

NB! Teenus ei sisalda meditsiinilist rehabilitatsiooni (taastusravi). Ravi, sh taastusravi, vajaduse korral tuleb selle saamiseks pöörduda oma perearsti või eriarsti poole.

Rapla Haiglas osutatakse, SKA juhtumikorraldaja koostatud tegevuskava või isiklikus rehabilitatsiooniplaani järgi, järgmiseid teenuseid :

  • tegevusterapeudi teenused
  • sotsiaaltöötaja teenused
  • psühholoogi teenused
  • eripedagoogi teenused
  • logopeedi teenused
  • füsioterapeudi teenused
  • arsti teenus
  • õe teenused

Kõiki teenuseid, v. a arsti teenus, osutatakse individuaalselt või grupile. Arsti teenust osutatakse ainult individuaalselt.

NB! Arsti ja õe teenused on nõustava sisuga ning ei sisalda ravimisega seotud tegevusi nagu näiteks diagnoosimine, raviplaani koostamine, retsepti väljastamine, raviprotseduuride tegemine, eriarstile või uuringutele saatekirja väljastamine jmt.

ATH tugigrupp https://elf.ee/rapla-ath-tugiruhm-uus/

ATH tugigrupp annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH diagnoosi või selle tunnustega laps kodus, koolis või lasteaias. Grupis pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugigrupp on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua kui selleks vajadust nähakse. See on koht, kus saab üksteisele nõu anda, aga ka võimalus saada tugigrupi läbiviijatelt lisateadmisi ATH lapse ja tema abistamisega seonduva kohta.

 

e-post: raplamaa.ath@gmail.com

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI
4.11.21
 heaolu kolmnurk