26.07.22

Keskkonnamõjude hindamine

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi - Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu edastamine seisukoha esitamiseks

AS RB Rail Eesti filiaal esitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi - Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande (KMH) eelnõu. TTJA edastas KMH aruande eelnõu asjaomastele asutustele seisukoha esitamiseks. Rapla Vallavalitsus ootab Rapla valla elanike ettepanekuid KMH osas kuni 07.08.2022 ning kõik ettepanekud edastatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile. Seisukohad, ettepanekud ja märkused KMH aruande kohta esitada kirjalikult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu dokumendid (aruanne, lisad ja projekt) on elektrooniliselt kättesaadavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti dokumendiregistris: https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/731130.
Dokumentide registreerimise nr on 16-6/19-2969-062.

 

Hagudi turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

Keskkonnaamet  teatab  Hagudi  turbatootmisala  rajamise  ja  töötamisega  kaasneva keskkonnamõju  hindamise  (KMH)  programmi  avalikust  väljapanekust  ja  avaliku  arutelu toimumisest.

KMH programmi eelnõuga saab tutvuda Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee alalehel  uudised  ja  pressiinfo,  keskkonnamõju  hindamiste avalik väljapanek.

KMH  programmi  kohta  saab  Keskkonnaametile  (Roheline  tn  64,  80010  Pärnu  või info@keskkonnaamet.ee)  esitada  kirjalikke  ettepanekuid,  vastuväiteid  ja  küsimusi ajavahemikus  22.03.2021-6.04.2021. KMH  programmi  avalik  arutelu  toimub seoses COVID19 levikuga ning vastavalt siseriiklikult kehtestatud piirangutele veebikeskkonnas Microsoft Teams 8.04.2021  kell  17.00. Avaliku  aruteluga  saab  liituda  läbi  veebilingi: https://lingid.ee/KHAX5

Soovitame  avalikule arutelule  eelnevalt  registreerida,  saates  osalemissoovi  e-posti  aadressil kaie.kriiska@steiger.ee või toomas.kalda@keskkonnaamet.ee hiljemalt 07.04.2021. Avalik arutelu salvestatakse ning seda on võimalik järele vaadata 7 päeva jooksul pärast arutelu toimumist Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee (alalehel uudised ja pressiinfo, keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek. Täiendavaid kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid on võimalik esitada kuni 15.04.2021 (k.a) Keskkonnaameti kontaktidel.

Toimetaja: LIIS LILLEMETS