DETAILPLANEERINGUTE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistamiseks esitada Rapla Vallavalitsusele vastav ettepanek. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise korral on vajalik näidata, kuidas kavandatakse detailplaneeringu kehtima jääva osa elluviimist.

Ettepaneku võib esitada Rapla Vallavalitsuse kantseleisse e-posti aadressil rapla@rapla.ee, postiga või käsipostiga.

 

► Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ettepanek (.doc)

Detailplaneeringu osaline või täielik kehtetuks tunnistamine on vallavolikogu ainupädevuses olev kaalutlusotsus. Enne otsuse langetamist korraldatakse arvamuskorje ning selgitatakse välja, kuivõrd vastab kehtetuks tunnistamine puudutatud isikute ja asutuste seisukohtadele.

 

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA
« Tagasi

Kopramäe detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Rapla vallale esitati 16. oktoobril 2023 ettepanek tunnistada Sulupere külas Kopramäe tn 8 maaüksuse osas kehtetuks Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestatud Kopramäe MÜ detailplaneering. Taotluse eesmärk on pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist esitada taotlus maaüksusele kahe korteriga elamu püstitamiseks.

Kopramäe tn 8 maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0063, pindala 2121 m², elamumaa 100%) on Kopramäe MÜ detailplaneeringuga antud ühepereelamu ehitusõigus. Püstitada võib kuni 3 hoonet korruselisusega kuni 2 ja ehitusaluse pinnaga kuni 290 m². 

Taotleja on avaldanud, et kahe korteriga elamu on võimalik lahendada detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja detailplaneeringuga lubatud kõrguse piires. Kahe korteriga elamu ehitisealune pind kavandatakse u 280 m² ja kõrgus kuni 4 m.

Kopramäe MÜ detailplaneering on valdavas osas ellu viidud. Planeering on ellu viimata Kopramäe tn 8 ja Kopramäe tn 13 maaüksustel. Rapla Vallavolikogu 31. augusti 2023 otsusega nr 53 algatati Nurgasalu detailplaneering, millega tehakse ettepanek muuta Kopramäe MÜ detailplaneeringut Kopramäe tn 1 maaüksuse osas ja kavandada sinna täiendav üksikelamu.

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise üle otsustab vallavolikogu.

Menetluse käigus ilmnes, et vahetute naaberkinnistute omanikud ei poolda ridaelamu püstitamist Kopramäe tn 8 maaüksusele ja detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Kuivõrd detailplaneeringu kehtestamisega on saavutatud ühiskondlik kokkulepe piirkonna arendamiseks, on naaberkinnistute omanike hinnangul detailplaneeringu muutmiseks vajalik koostada uus detailplaneering ning projekteerimistingimustega paarismaja ehitusõiguse andmine läheks vastuollu väljakujunenud ehituslaadiga. 

Kujunenud olukorras korraldatakse küsimuse arutamiseks avalik arutelu, mille toimumisajast antakse täiendavalt teada.

skeem

Detailplaneeringu põhijoonise väljavõte, millel Kopramäe tn 8 maaüksuse asukoht on tähistatud.

 

skeem

Taotluse illustreerimiseks esitatud paarismaja lahendusskeem

 

► Dokumendiregister