KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Viljandi mnt 61, Rapla

Rapla Vallavolikogu 27.08.2015 otsusega nr 34 kehtestati Rapla linnas Viljandi mnt 61 kinnistu (katastritunnus 67001:002:0600) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kinnistu jagamine teenindus-, büroo- ja elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning vastavalt sihtotstarbele neile kruntidele ehitusõiguse andmine, juurdepääsuteede lahendamine, normidekohase parkimise ja liikluse organiseerimine, arhitektuur-ehituslike tingimuste määramine, tehnovarustuse lahendamine ning vajalike haljastuslike, tervisekaitseliste, heakorra- ja keskkonnakaitsepõhimõtete seadmine.

► Kehtestatud detailplaneering (11 MB .pdf .bdoc)

 

Detailplaneeringut täpsustati Jõe tn 64 maaüksuse osas projekteerimistingimustega 2019. aastal. Menetluses on täiendav projekteerimistingimustega ehitusõiguse täpsustamine.