KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Viljandi mnt 4, Hagudi

Rapla Vallavolikogu 28.02.2013 otsusega nr 12 kehtestati Hagudi alevikus asuva Viljandi mnt 4 maaüksuse ja selle naabruses paikneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringuga loodi eeldused nelja uue üksikelamu püstitamiseks planeeringualale, sätestati arhitektuur-ehituslikud, juurdesõidutee, tehnilise taristu, heakorra- ja keskkonnatingimused.

 

 ► Kõik detailplaneeringu materjalid (9MB .zip) 

 

► Seletuskiri

► Põhijoonis

 

MENETLUSDOKUMENDID:

Algatamise otsus

Algatamise otsuse muutmine

Avalikustamine

Kehtestamine